Bokin'i Ezekiela

Toko faha-37

1 Tonga tamiko ny tànan'ny Tompo ka nentin'ny Tompo nivoaka am-panahy aho, dia napetrany teo amin'ny tany lemaka feno taolana.

2 Nentiny nandeha teo akaikin'ireo manodidina azy aho. Be dia be izy ireo teo an-tampon'ity tany lemaka, sady maina dia maina. 3 Ary hoy izy tamiko: Ry zanak'olona, mbola ho velona va ireo taolana ireo? Ka hoy ny navaliko azy: Iaveh Tompo ô, hianao no mahalala! 4 Dia hoy izy tamiko: Aminanio ireo taolana ireo, ka ataovy aminy hoe: Ry taola-maina, mihainoa ny tenin'ny Tompo!

5 Izao no lazain'ny Tompo Iaveh amin'ireto taolana ireto: Indro hampiditra fanahy ao aminareo aho, dia ho velona hianareo. 6 Hasiako hozatra eo aminareo, hampaniriako nofo eo aminareo, hovelarako hoditra eo amboninareo, ary hasiako fanahy ao aminareo, dia ho velona hianareo; ka ho fantatrareo fa Iaveh aho. 7 Dia naminany araka ny teny azoko aho; ka nony naminany, dia nisy feo re, dia injany zavatra mitatatata; dia nifanatona ireo taolana.

8 Nojereko ka indro fa nisy hozatra ama-nofo naniry teo ambonin'ireo ary nisy hoditra nivelatra teo ambonin'ireo ary nisy hoditra nivelatra teo ambonin'ireo; saingy tsy mbola nisy fanahy teo aminy. 9 Ary hoy izy tamiko: Maminania amin'ny fanahy; maminania, ry zanak'olona, ka lazao amin'ny fanahy hoe: Izao no lazain'ny Tompo Iaveh: Avia, ry fanahy avy any amin'ny vazan-tany efatra; tsotsofy ireto olona voavono ireto, ary aoka ho velona izy. 10 Dia naminany araka ny nandidiany ahy aho, ka niditra tamin'ireo ny fanahy, dia velona izy, sady nitsangana tamin'ny tongony: tafika lehibe, tena lehibe indrindra. 11 Hoy izy tamiko: Ry zanak'olona, ireo taolana ireo, dia ny taranak'Israely rehetra. Indreo izy ireo manao hoe: Maina ny taolanay; levona ny fanantenanay, very izahay!

12 Koa maminania, ary lazao aminy hoe: Izao no lazain'ny Tompo Iaveh: Indro aho hanokatra ny fasanareo, hampiakatra anareo avy ao am-pasanareo, ry vahoakako ô, ary hitondra anareo ho eo amin'ny tanin'Israely. 13 Ary dia ho fantatrareo fa Iaveh aho, rahefa voasokatro ny fasanareo, ary tafakatra avy ao am-pasanareo hianareo, ry vahoakako. 14 Hataoko ao anatinareo ny fanahiko, dia ho velona hianareo, sady homeko fitsaharana eo amin'ny taninareo ka dia ho fantatrareo fa izaho Iaveh dia milaza sy manatanteraka koa, - teny marin'ny Tompo. 15 Tonga tamiko ny tenin'ny Tompo, nanao hoe:

16 Ary hianao, ry zanak'olona, maka hazo iray, asio soratra hoe: Ho an'i Jodà sy ho an'ny zanak'Israely tafakambana aminy. Dia makà hazo iray hafa koa, asio soratra hoe: Ho an'i Josefa; ka ho hazon'i Efraima sy ny taranak'Israely rehetra tafakambana aminy izany. 17 Ampifanatony izy roa, mba ho hazo iray ihany, ka ho iray ihany izy eny an-tànanao. 18 Ary raha hiteny aminao ny zanaky ny firenenao, hanao hoe: Tsy ho voasanao aminay va, izay ambaran'izany araka ny hevitrao? 19 lazao aminy hoe: Izao no lazain'ny Tompo Iaveh: Indro fa alaiko ny hazon'i Josefa, eny an-tànan'i Efraima sy ny firenen'Israely izay tafakambana aminy, ka hakambako amin'ny hazon'i Jodà izy, dia hataoko hazo iray ihany, sy ho iray tokoa eo an-tànako izy ireo. 20 Ho eny an-tànanao, eo imasony, ireo hazo hosoratanao.

21 Ary lazao aminy hoe: Izao no lazain'ny Tompo Iaveh: Indro halaiko any amin'ny firenena nalehany, ny zanak'Israely; hangoniko avy any rehetra any izy, dia hoentiko miverina eo amin'ny taniny. 22 Hataoko firenena iray ihany eo amin'ny tany, eo ambonin'ny tendrombohitr'Israely, izy; mpanjaka iray ihany no hanjaka amin'izy rehetra; tsy ho firenena roa intsony izy, na tafasaraka ho fanjakana roa. 23 Tsy handoto tena intsony izy, na amin'ny sampiny vetaveta, na amin'ny fahavetavetany, na amin'ny hadisoany rehetra; hovonjeko ho afaka amin'ny fiodinany rehetra nanotany izy, ary hodioviko; izy ireo ho vahoakako, ary izaho ho Andriamaniny. 24 Davida mpanompoko no ho mpanjakany; ary izy rehetra hiray mpiandry, hanaraka ny fitsipiko, hitandrina ny didiko, ary hanaraka izany. 25 Honina eo amin'ny tany nomeko an'i Jakoba mpanompoko sy nonenan'ny razany, izy ireo; dia honina eo izy mbamin'ny zanany sy ny zanaky ny zanany mandrakizay, ary Davida mpanompoko no ho mpanapaka azy mandrakizay. 26 Sady hanao fanekem-pihavanana amin'izy ireo aho, ka ho fanekena aminy mandrakizay izany; ary izaho hanorina azy, hampitombo azy, ary hanangana ny fitoerako masina eo aminy mandrakizay. 27 Ny fonenako, ho eo ambonin'izy ireo; izaho ho Andriamaniny; ary izy ho vahoakako. 28 Dia ho fantatry ny firenena fa Iaveh aho manamasina an'Israely, rahefa ho eo aminy mandrakizay ny fitoerako masina.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1397