Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Ezekiela

Ezekiela toko 39
Faharesen'i Goga - Ny babo; ny fandevenana ny maty; ny voninahitr'Iaveh niseho miharihary tamin'ny nataony ho an'ny vahoakany.

       1Ary hianao, ry zanak'olona, maminania ny hamelezana an'i Goga, ka lazao hoe:

Izao no lazain'ny Tompo Iaveh:
Indro aho ho avy hamely anao, ry Goga,
mpanapaka lehiben'i Mosoka sy Tobala.
       2Halaiko, hotarihiko hianao,
hampiakariko avy any amin'ny farany avaratra,
ary hoentiko any an-tendrombohitr'Israely.
       3Any dia halatsako avy eny an-tànanao an-kavia ny tsipìkanao,
ary hararako avy eny an-tànanao an-kavanana ny zana-tsipìkanao.
       4Hitsingidina eny an-tendrombohitr'Israely hianao,
dia hianao sy ny antoko miaramila rehetra,
mbamin'ireo firenena hiaraka aminao;
ny vorona mpihaza, ny vorona isan-karazany,
mbamin'ny bibin'ny tany
no hanolorako anao mba hohaniny.
       5Hiampatra eny an-tampon-tanety eny, hianao,
fa izaho no efa niteny,
- teny marin'ny Tompo Iaveh.
       6Handefa afo ho any amin'ny tany Magoga aho
sy ho any amin-dry zareo monina fahizay any amin'ireo nosy,
ka ho fantany fa Iaveh aho.
       7Ary hataoko fantatra ny anarako masina,
eo amin'Israely vahoakako,
ka tsy hekeko hotsiratsiraina intsony ny anarako masina,
dia ho fantatry ny firenena fa Iaveh aho,
ilay masina eo amin'Israely.
       8Indro tonga izany zavatra izany ka ho tanteraka,
- teny marin'ny Tompo Iaveh:
izany no ilay andro nolazaiko!
       9Amin'izany, hivoaka ny mponina amin'ny tanànan'Israely,
handoro sy hampiredaka ny fiadiana,
dia ny ampinga amam-piarovan-tena, ny tsipìka aman-jana-tsipìka, ny langilangy aman-defom-pohy,
hatainy izany mandritra ny fito taona.
       10Tsy hitondra kitay hazo avy any an-tsaha intsony izy ireo,
na hikapa hazo any an'ala,
fa ny fiadiana no hatainy;
hambabo an'izay nambabo azy izy;
ary handroba an'izay nandroba azy,
- teny marin'ny Tompo Iaveh.
       11Ary izao no hitranga amin'izany andro izany:
Goga homeko fitoerana
izay isian'ny fasany, eo amin'Israely,
dia ny lohasahan'ny Mpandalo ao atsinanan'ny ranomasina,
ary hanampin-dalana tsy halehan'ny mpandalo izany fasana izany.
Eo no handevenana an'i Goga
mbamin'ny vahoakabeny rehetra,
ary lohasahan'i Hamona-Goga no hatao anaran'io fitoerana io.
       12Handevina azy ireo ny taranak'Israely,
mba hanadiovany ny tany,
mandritra ny fito volana mipaka.
       13Handevina avokoa ny vahoaka amin'ny tany;
ary ho andro malaza ho azy ireo izany,
fa andro hanehoako ny voninahitro an-karihary,
- teny marin'ny Tompo Iaveh.
       14Hanendry olona izy ireo izay homena raharaha
mba hitetitety tany,
mandevina ny mpandalo
izay sisa tavela teo ambonin'ny tany, - mba hanadiovany ny tany;
rahefa afaka ny fito volana dia handeha hikaroka, ireo.
       15Ary rahefa mitety ny tany ireo olona ireo,
raha misy mahita taolan'olona,
dia hanangana famantarana eo anilany izy,
mandra-pandevin'ny mpandevina azy,
ao amin'ny lohasaha Hamona-Goga.
       16Ary ho anaran-tanàna koa, Hamona;
toy izany no hanadiovana ny tany.
       17Ary hianao, ry zanak'olona,
izao no lazain'ny Tompo Iaveh:
Lazao amin'ny voromanidina isan-karazany,
mbamin'ny biby rehetra any an-tsaha hoe:
Mivoria hianareo, ka mankanesa aty!
Miangona avy eny amin'ny manodidina eny,
ho amin'ny sorona izay ataoko ho anareo,
dia sorona lehibe any an-tendrombohitr'Israely;
hihinana nofo hianareo sy hisotro ra.
       18Nofon'ny lehilahy mahery no hohaninareo,
ran'ny mpanapaka amin'ny tany no hosotroinareo,
dia ondralahy, zanak'ondry, osilahy,
vantotr'ombalahy, omby mifahy, avy any Basana, samy tafatambatra avokoa.
       19Hihinana tavin-kena hianareo, ka ho voky,
hisotro ra hianareo, mandra-pahaleonareo,
amin'izany sorona nataoko ho anareo izany.
       20Amin'ny latabatro hianareo hivoky
soavaly amam-pitaingina azy,
lehilahy mahery amam-piady isan-karazany;
- teny marin'ny Tompo Iaveh.
       21Haneho ny voninahitro eo amin'ny firenena aho,
ka ho hitan'ny firenena rehetra ny fitsarana hataoko
sy ny tànako hahinjitro amin'izy ireo.
       22Ka ho fantatry ny taranak'Israely,
fa Iaveh Andriamaniny aho,
hatramin'izay andro izay, ka hatramin'ny ho avy.
       23Ary ho fantatry ny firenena fa noho ny heloka nataon'ny zanak'Israely,
no nahalasan-ko babo azy,
satria nivadika tamiko izy.
Koa nanafina ny tavako taminy aho
ary natolotro ho eo an-tanan'ny fahavalony,
mba ho lavon-tsabatra izy rehetra.
       24Noho ny fahalotoany amam-pivadihany
no nanaovako izany taminy sy nanafenako ny tavako taminy.
       25Koa izao no lazain'ny Tompo Iaveh:
Ankehitriny, hampodiko ny babo amin'ny taranak'i Jakoba,
hamindrako fo ny taranak'Israely rehetra,
ary hasehoko ny fahasarota-piaroko ny anarako masina.
       26Hitondra ny fahafaham-barakany izy,
mbamin'ny fivadihany rehetra nataony tamiko,
raha avy izay handriany fahizay eo amin'ny taniny,
ka tsy hisy mpanaitaitra intsony.
       27Rahefa hampody azy avy any amin'ny firenena aho
sy hanangona azy avy any amin'ny tanim-pahavalony,
ary hanamasina tena ao amin'izy ireo eo imason'ny firenena maro,
       28dia ho fantany fa Iaveh Andriamaniny aho,
tamin'ny nitondrako azy ho babo any amin'ny firenena
sy nanangonako azy indray eo amin'ny taniny,
ary tsy hisy havelako hitoetra any intsony izy ireo, na dia iray aza.
       29Ary tsy hanafina ny tavako aminy intsony aho,
satria hampidiniko amin'ny taranak'Israely ny Fanahiko;
- teny marin'ny Tompo Iaveh. >