Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Ezekiela

Ezekiela toko 40
Ny tempoly vaovao - Nentina am-panahy ho any Jerosalema ny mpaminany - Ny manda ivelan'ny tempoly - Ny vavahady atsinanana - Ny kianja ivelany - Ireo vavahadin'ny tempoly - Ny latabatra amam-panaka fanaovan-tsorona.

       1Tamin'ny taona fahadimy amby roapolon'ny nahababo antsika, tamin'ny fiandohan'ny taona, andro fahafolon'ny volana, taona fahefatra ambin'ny folon'ny naharavan'ny tanàna, tonga tamiko androtr'izay ihany ny tànan'ny Tompo, ka nitondra ahy ho any amin'izany fitoerana izany. 2Tamin'ny fahitana avy amin'Andriamanitra no itondrany ahy, ho any amin'ny tanin'Israely, dia napetrany teo amin'ny tendrombohitra anankiray, avo dia avo; ary nisy hoatra ny tanàna naorina eo amin'ny ilany atsimo amin'izany tendrombohitra izany. 3Nony tongany teo amin'io fitoerana io aho, dia nahita lehilahy anankiray, ka ny tarehany toa nitarehim-barahana no fijery azy; ary kofehy rongony aman-tehana fandrefesana no teny an-tànany, ary teo amin'ny vavahady izy. 4Dia hoy ralehilahy tamiko: Ry zanak'olona, mijere amin'ny masonao, mihainoa amin'ny sofinao, ary mandiniha tsara ao am-ponao ny zavatra rehetra hasehoko anao, fa ny hanehoana an'izany aminao no nitondrana anao etoana. Ampahalalao ny taranak'Israely avokoa, izay rehetra ho hitanao.
       5Nisy manda ivelany nanodidina ny trano, tamin'ny lafiny rehetra; ary nisy volotara fandrefesana enina hakiho teny an-tànan-dralehilahy; nihoatra vodivoam-pelatànana avy ny iray hakiho. Norefesiny ny hatevin'io rafitra io, ka eran'ny volotara; ary ny hahavony, ka eran'ny volotara.
       6Rahefa izany dia nankeo amin'ny vavahady, dia ilay mitodika miatsinanana ny anoloany, ka niakatra ny ambaratonga izy; ary norefesiny ny tokonam-bavahady, ka eran'ny volotara ny sakany, dia ny tokonana voalohany izany eran'ny volotara ny sakany. 7Ny efitrano tsirairay avy dia eran'ny volotara ny lavany, eran'ny volotara ny sakany; dimy hakiho avy ny elanelan'ny efitra. Ny tokonam-bavahady anilan'ny efitra fidirana amin'ny vavahady tandrifin'ny trano dia eran'ny volotara. 8Norefesiny ny efitra fidirana amin'ny vavahady tandrifin'ny trano dia eran'ny volotara. 9Norefesiny indray ny efitra fidirana amin'ny vavahady ka nisy valo hakiho, ary ny andriny, roa hakiho. Ny efitra fidirana amin'ny vavahady dia tandrifin'ny trano. 10Ny efitry ny vavahady atsinanana dia telo no teo an-daniny iray, telo koa no teo andaniny iray; mitovy refy avokoa izy telo avy ireo; sady mitovy refy ny andriny. 11Norefesiny ny vavan'ny vavahady, ka folo hakiho ny sakany, telo ambin'ny folo hakiho ny halavany. 12Teo anoloan'ny efitra nisy fefy iray hakiho avy ny lafiny; ny efitra dia samy enina hakiho ny lafiny iray, ary enina hakiho ny lafiny iray hafa. 13Norefesiny ny vavahady hatramin'ny tafon'ny efitra iray, ka hatramin'ny tafon'ny iray hafa; nisy dimy amby roapolo hakiho ny sakany, hatramin'ny varavarana anankiray ka hatramin'ny varavarana iray hafa. 14Enimpolo hakiho no nisainy momba ny andry, ary nifanolotra tamin'ireo andry ireo ny kianja manodidina ny vavahady. 15Ny elanelan'ny hatreo anoloan'ny vavahady fidirana, ka hatreo anoloan'ny trano fidirana anatiny, dia dimampolo hakiho. 16Nisy varavarankely makarakara, tamin'ny efitra sy tamin'ny andry, amin'ny lafiny manodidina ao anatin'ny vavahady; toy izany koa tamin'ny efitra fidirana; ka dia nisy varavarankely manodidina ny tao anatiny, ary nisy rofia avokoa ny andry.
       17Dia nentiny aho, ho eo amin'ny kianja ivelany; ary teo dia nisy efitrano sy lampivato voavoatra manodidina ny kianja ary nisy efitrano telopolo manaraka ny lampivato. 18Nanaraka an'ireo vavahady ny lampivato, sady nifanerana tamin'ny halavan'ny vavahady; ny lampivato ambany, io. 19Norefesiny ny sakan'ny teo anoloan'ny vavahady ambany hatreo amin'ny anoloan'ny kianja anatiny, ka nisy zato hakiho ny teo atsinanana sy teo avaratra.
       20Ny amin'ny kianja ivelany, izay mitodika mianavaratra ny anoloany dia norefesiny koa ny lavany sy ny sakany, 21- ny efitra aminy telo an-daniny avy, sy ny andriny aman'efitra fidirana, mitovy refy amin'ireo vavahady voalohany - dimampolo hakiho ny lavany, ary dimy amby roapolo ny sakany. 22Ny varavarankeliny sy ny efitra fidirany aman-drofiany, sahala refy amin'ireo eo amin'ny vavahady mitodika miatsinanana ny anoloany; ambaratonga fito no iakarana mankeo, ary mifanatrika amin'ny ambaratonga ny efitra fidirana. 23Nisy vavahady teo amin'ny kianja anatiny mifanandrify amin'ny vavahady avaratra, tahaka ny amin'ilay atsinanana. Norefesiny ny hatreo amin'ny vavahady anankiray ka hatreo amin'ny anankiray hafa, dia zato hakiho.
       24Dia nentiny indray aho nianatsimo, ary inty vavahady mianatsimo; norefesiny ny andry sy ny efitra fidirana ao, ka toraky ny teo ihany koa ny refiny: 25- ny manodidina dia nisy varavarankely mitovy amin'ireo varavarankely hafa ihany koa mbamin'ny efitra fidirana- : dimampolo hakiho ny lavany, dimy amby roapolo hakiho ny sakany. 26Ambaratonga fito no iakarana mankeo, teo anoloan'ireo ny efitra fidirana; nisy rofia ny andriny, ny iray teo an-daniny, ny iray koa teo an-daniny hafa. 27Nisy vavahady koa nitodika mianatsimo, ao amin'ny kianja anatiny; norefesiny ny hatreo amin'ny vavahady anankiray ka hatreo amin'ny anankiray mandeha mianatsimo, ka zato hakiho.
       28Nentiny niditra teo amin'ny vavahady atsimo aho, ho ao amin'ny kianja anatiny; ary norefesiny ny vavahady atsimo, ka sahala ny refiny - 29ny efi-tranony, ny andriny, ny efitra fidirana dia nitovy refy; nisy varavarankely manodidina teo aminy sy tamin'ny efitrano fidirana -: dimampolo hakiho ny lavany, dimy amby roapolo hakiho ny sakany. 30Nisy efitra fidirana manodidina azy: dimy amby roapolo hakiho ny lavany, ary dimy hakiho ny sakany. 31Ny efitra fidirany dia eo amin'ny lafin'ny kianja ivelany; nisy rofia tamin'ny andriny, ary ambaratonga valo no iakarana ho ao.
       32Avy eo dia nentiny aho ho eo amin'ny kianja anatiny mandeha miatsinanana; ary norefesiny ny vavahady, ka toraky ny teo ihany koa ny refiny - 33ny efitranony, ny andriny, ny efitra fidirana, toraky ny teo ihany koa ny refiny; ary nisy varavarankely manodidina teo aminy sy teo amin'ny efitra fidirany -: dimampolo hakiho ny lavany, dimy amby roapolo hakiho ny sakany. 34Nipaka tamin'ny kianja ivelany ny efitra fidirany; nisy rofia tamin'ny andriny teo an-daniny roa avy, ary ambaratonga valo no iakarana ho eo.
       35Dia nentiny aho, ho eo amin'ny vavahady avaratra; ka toraky ny teo ihany koa ny refiny nandrefesany ny teo - 36nisy varavarankely manodidina koa ny efitra sy ny andriny ary ny efitra fidirana -: dimampolo hakiho ny lavany, dimy amby roapolo hakiho ny sakany. 37Nipaka tamin'ny kianja ivelany ny andriny, nisy rofia tamin'ny andriny, ary ambaratonga valo no iakarana ho eo.
       38Nisy efitrano mbamin'ny varavarana momba azy, teo anilan'ny andrin'ny vavahady; teo no nanasana ny sorona dorana. 39Teo amin'ny efitra fidirana eo am-bavahady, nisy latabatra roa avy isan-dafiny roa, izay tsy maintsy namonoana ny zavatra hanaovana ny sorona dorana, ny sorona noho ny ota, ny sorona noho ny fahadisoana. 40Teo amin'ny lafiny ivelany ao avaratra raha miakatra hiditra ny vavahady, dia nisy latabatra roa; ary teo amin'ny ilany iray, amin'ny efitra fidirana eo amin'ny vavahady koa nisy latabatra roa. 41Koa nisy latabatra efatra izany, teo amin'ny ilany iray, dia valo no tontaliny, hatao famonoana ny sorona. 42Nisy koa latabatra efatra, ho an'ny sorona dorana, natao tamin'ny vato voapaika, iray hakiho sy sasany ny lavany, iray hakiho sy sasany ny sakany, iray hakiho ny hahavony, fametrahana ny fiasana hamonoana ny sorona dorana sy ny sorona hafa. 43Nisy farango vodivoam-pelatànana ny habeny, naompana teny amin'ny rindrina manodidina; ary ny hena atao sorona, dia tsy maintsy napetraka teo ambony latabatra.
       44Teo ivelan'ny vavahady anatiny, nisy ny efitranon'ny mpihira, teo amin'ny kianja anatiny: ny iray teo anilan'ny vavahady avaratra mitodika mianatsimo ny anoloany, ny iray teo anilan'ny vavahady atsinanana mitodika mianavaratra. 45Hoy izy tamiko: Ilay efitrano mitodika mianatsimo, dia an'ny mpisorona miadidy ny fanompoana momba ny trano; 46ary ny efitrano mitodika mianavaratra kosa ho an'ny mpisorona miadidy ny fanompoana momba ny otely. Ireo taranak'i Sadaoka amin'ny taranak'i Levì no manatona an'ny Tompo, hanao ny fanompoana azy.
       47Dia nandrefy ny kianja, izay efa-joro sokera izy, ka zato hakiho koa ny sakany; ary ny otely dia teo anoloan'ny trano.
       48Nentiny ho eo amin'ny efitrano fidirana ao an-trano aho nony avy eo, dia norefesiny ny andrin'ny efitrano fidirana, ka dimy hakiho ny lafiny iray, dimy hakiho koa ny lafiny iray; ary ny haben'ny alo-baravarana koa: telo hakiho ny lafiny iray; telo hakiho ny lafiny iray hafa. 49Ny efitra fidirana roapolo hakiho ny halavany, iraika ambin'ny folo hakiho ny sakany, amin'ny ambaratonga miakatra ho eo; nisy andry varahana teo anilan'ny andry: iray teo amin'ny lafiny iray; iray teo amin'ny lafiny iray hafa. >