Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Ezekiela

Ezekiela toko 41
Filazana ny amin'ny tempoly - ny fitoerana masina, ny masina indrindra, ny trano hafa anilany - Ny fandresena azy.

       1Dia nentiny ho ao amin'ny tempoly aho, ary norefesiny ny andriny, ka enina hakiho ny sakany amin'ny lafiny iray, enina hakiho koa ny sakany amin'ny lafiny iray, - hoatra ny sakan'ny trano lay. 2Folo hakiho ny sakan'ny varavarana; dimy hakiho ny ati-rindrim-baravarana ankilany, dimy hakiho koa ny ankilany iray. Norefesiny ny halavan'ny tempoly, ka efapolo hakiho; ary ny sakany roapolo hakiho.
       3Rahefa izany, nandroso ho ao anatiny izy, dia nandrefy ny andrim-baravarana, ka roa hakiho; ary ny varavarana enina hakiho; ary ny haben'ny varavarana fito hakiho. 4Ary amin'ny ilan'ny tempoly dia nandrefy roapolo hakiho izy amin'ny an-davany, ary roapolo hakiho amin'ny sakany, dia hoy izy tamiko: Io no fitoerana masina indrindra. 5Ary norefesiny ny rindrin-trano, ka enina hakiho; sy ny sakan'ny paosin-trano manodidina ny trano, ka efatra hakiho. 6Ary ny amin'ny efitra an-daniny avy dia nisy efitra telo mifanao ambony sy ambany, samy telopolo avy ny andalany; nipaka tamin'ny rindrina naorina hanaovana an'ireo efitra manodidina ny trano, ka niankina tamin'ny rindrin-trano, fa tsy tafatsofoka ao anatiny. 7Nihamalalaka isaky ny ifanongoavan'ireo efitra ireo, fa isan-drihana dia nisy làlantsara handehanana manodidina hatrany hatrany. Ka noho izany dia nihamalalaka isaka ny mifanongoa io ilan-trano io, ka ny làlantsara amin'ny tany dia etiety kokoa noho ny amin'ny rihana ambony; mifanao arakeviny amin'ny roa sisa koa, ny làlantsara ao antenantenany.
       8Hitako fa niorina tambonin'ny avoavo teo amin'ny manodidina, ny trano; eran'ilay volotara ny fanorenan'ny efitra andaniny avy, ary enina hakiho erý amin'ny zorony. 9Enina hakiho ny hatevin'ny rindrina ivelany amin'ny paosin-trano; manaraka izany dia nisy rarivaton'ny paosin-trano amin'ny trano. 10Ny elanelan'ny hatreo ka hatreo amin'ny efitrano, dia nisy roapolo hakiho, manodidina ny trano. 11Teo ambonin'io rarivato io no nisy ny fidirana mankeo am-paosin-trano; ny varavarana iray teo avaratra, ny varavarana iray teo atsimo; dimy hakiho no hatevin'io rarivato manodidina io.
       12Ilay trano nifanatrika tamin'ny fitoerana foana amin'ny lafiny andrefana, dia fitopolo hakiho ny sakany; dimy hakiho manodidina no hatevin'ny rindrin-trano, ary sivifolo hakiho ny lavany. 13Nandrefy ny trano izy, ka zato hakiho ny sakany, ny fitoerana foana, ny trano sy ny rindriny, zato hakiho ny lavany, 14ary ny anoloan'ny trano sy ny fitoerana foana eny amin'ny atsinanana, zato hakiho ny sakany. 15Norefesiny ny lavan'ny trano mifanatrika amin'ny fitoerana foana izay teo ivohon'ny trano mbamin'ny làlan-tsarany eo andaniny roa, ka zato hakiho.
Tao amin'ny tempoly, dia ao anatiny sy ao amin'ny efitrano fidirana ho any amin'ny kianja, 16dia voapetaka hazo mitovy tantana amin'ny manodidina, na ny tokonana, na ny varavankely makarakara aman-dalan-tsara manodidina, amin'izy telo manandrify ny tokonana. Hatramin'ny tany ka hatreo amin'ny varavarankely - 17hatreo ambonin'ny varavarana ka hatreo amin'ny faran'ny trano ary eo ivelany koa, tamin'ny rindrina rehetra manodidina, na ao anatiny na eo ivelany, dia samy voarakotra lamba temitra 18sy kerobima ary rofia avokoa; rofia iray no teo anelanelan'ny kerobima roa, ary ny kerobima iray nanan-tava roa: 19ny iray tavan'olona mitodika ny rofia eo andaniny iray, ary ny iray tavan-diona kosa mitodika ny rofia eo andaniny iray hafa; nasiana an'izany avokoa ny trano manontolo. 20Hatramin'ny tany ka hatreo ambonin'ny varavarana, nisy kerobima aman-drofia voaseho amin'ny rindrin'ny tempoly.
       21Efa-joro ny tolàna tamin'ny tempoly, ary teo anoloan'ny fitoerana masina indrindra, nisy zavatra toy ny otely hazo no fijery azy: 22telo hakiho ny hahavony, roa hakiho ny halavany: nisy zorony izy, ary hazo ny rindriny manaraka ny halavany rehetra. Dia hoy izy tamiko: Io no latabatra eo anatrehan'ny Tompo.
       23Ny tempoly sy ny fitoerana masina indrindra dia samy nisy varavarana; 24ary ny varavarana samy kopadroa, ary ny lela varavarana roa samy nisy takelaka roa misavily, takelaka roa amin'ny lela varavarana iray, ary takelaka roa amin'ny lela varavarana iray hafa. 25Teo amin'ny varavaran'ny tempoly nisy kerobima aman-drofia tahaka ny voaseho ao amin'ny rindrina, ary nisy tafo hazo teo anoloan'ny efitrano fidirana teo ivelany. 26Nisy varavarankely makarakara sy rofia teo andaniny roa amin'ny rindrin'ny efitrano fidirana sy tamin'ny efitrano anilan'ny trano, ary tamin'ireo tafo hazo. >