Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Ezekiela

Ezekiela toko 6
Sazin'ny fanompoan-tsampy.

       1Tonga tamiko ny tenin'ny Tompo, nanao hoe: 2Ry zanak'olona, atodiho mankany amin'ny tendrombohitr'Israely ny tavanao, ka maminania ny hamelezana azy. Lazao hoe:
       3Ry tendrombohitr'Israely,
Mihainoa ny tenin'ny Tompo Tompo.
Izao no lazain'ny Tompo Tompo
amin'ny tendrombohitra aman-kavoana,
sy amin'ny hadin-driaka aman-dohasaha:
Indro aho hahatonga sabatra hamely anareo;
ary ny fitoerana avonareo horavako.
       4ny otelinareo ho voarava,
ny andrinareo ho an'ny masoandro, hotapahana;
ny lehilahinareo hataoko mitsingidina, voan'ny fahafatesana,
eo anoloan'ny sampinareo;
       5Ny fatin'ny zanak'Israely hataoko
eo anoloan'ny sampiny.
Ary ny taolanareo haeliko,
manodidina ny otelinareo.
       6Na aiza na aiza onenanareo,
ny tanàna ho lao,
ny fitoerana avo horavana;
mba ho rava sy lao koa ny otelinareo;
ho montsana sy levona ny sampinareo,
hazera ny andrinareo ho an'ny masoandro
ary ho fongotra ny asanareo.
       7Hiampatrampatra eo aminareo, ny maratra ho faty;
dia ho fantatrareo fa Iaveh aho.
       8Havelako hisy sisa ihany anefa aminareo;
dia izay afaka amin'ny sabatra, any amin'ny firenena,
rahefa haely any amin'ny tany samihafa.
       9Ka ireo afaka ireo dia hahatsiaro ahy eny amin'ny firenena,
izay hitondrako azy ho babo;
nony efa notorotoroiko ny fony mpisintaka
izay nivily niala tamiko,
sy ny masony mpisintaka
izay nitodika nankany amin'ny sampiny;
ka haharikoriko azy ny tenany,
noho ny ratsy nataony,
tamin'ny fahavetavetana rehetra vitany.
       10Dia ho fantany fa Iaveh aho,
ka tsy mba foana ny nilazako
fa hahatonga izany loza izany aminy aho.
       11Izao no lazain'ny Tompo Tompo:
Mitehafa tànana hianao
ary mitotoa tongotra, ka manaova hoe: Indrisy!
amin'ny fahavetavetana ratsy rehetra,
nataon'ny taranak'Israely,
izay efa ho levon'ny sabatra,
sy ny mosary ary ny pesta.
       12Ny lavitra ho fatin'ny pesta;
ny akaiky ho lavon'ny sabatra;
izay sisa tavela voatahiry, ho fatin'ny hanoanana;
ka hampariko amin'izy ireo ny fahatezerako.
       13Dia ho fantatrareo fa Iaveh aho;
rahefa hiampantrampatra eny afovoan'ny sampiny ny maty amin'izy ireo
manodidina ny oteliny,
eny amin'ny havoana avo rehetra,
eny an-tampon-tendrombohitra rehetra;
eny ambanin'ny hazo maitso rehetra,
eny ambanin'ny oaka be ravina rehetra,
amin'ny fitoerana nanaterany emboka manitra mahafinaritra,
tamin'ny sampiny rehetra.
       14Haninji-tànana hamely azy ireo, aho,
ka hataoko lao sy simba ny taniny,
hatramin'ny efitra ka hatrany Diblah,
amin'izay rehetra onenany;
dia ho fantany fa Iaveh aho. >