Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Fahendrena

Fahendrena toko 10
Fanehoana ny fahendrena, amin'ny tantaran'Israely - Mamonjy ny tsara sy mamay ny ratsy ny fahendrena - Anjaran'ny fahendrena amin'ny fitarihana ny vahoakan'Andriamanitra, hatramin'i Adama ka hatramin'i Moizy.

       1Ny fahendrena no niaro ny voalohan-dahy noforonin'Andriamanitra,
mba ho rain'ny olombelona rehetra, dia ilay tokana noharìna.
       2Nanatsoaka azy tamin'ny fahotany izy,
sy nanome fahefana azy, hitondra ny zava-boahary rehetra.
       3Nihataka taminy, noho ny hatezerany, ilay tsy marina,
ka very tamin'ny fisafoahana nahafaty rahalahy.
       4Raha avy izay nahasafo-drano ny tany noho ny olona tsy marina, dia ny fahendrena no namonjy azy ireo,
fa izy no nitari-dàlana ny marina tambonin'ny hazo tsy misy vidiny.
       5Nony tafaharo tamin'ny heloka niraisany, ny firenen-tsamihafa,
fantatry ny fahendrena ilay marina, ka notehiriziny tsy hanan-tsiny teo anatrehan'Andriamanitra,
sy narovany tsy ho resin'ny fitiavan-janaka.
       6Tamin'ny nandringanana ny ratsy fanahy, novonjen'ny fahendrena ny marina
izay nandositra ny afo nidina tamin'ny tanàna dimy.
       7Mba ho vavolombelon'ny haratsian'izy ireny,
mbola mivoa-tsetroka izany tanàna nidiran-doza izany;
mamoa tsy amin'ny fotoana ny hazo ao;
ary misy andry sira mijoro ao, tsangambaton'ny fanahy anankiray tsy nino.
       8Nataon'izy ireny tsirambina ny fahendrena,
ka sady maty antoka ny tsy nahalalany ny soa izy ireo,
no namela tsangambaton'ny hadalany ho an'ny velona,
mba tsy ho very tadidy ny heloka nataony.
       9Nefa nafahan'ny fahendrena tamin'ny loza kosa ny mpanaraka azy.
       10Izy no nitarika tamin'ny làla-mahitsy,
an'ilay marina nandositra ny hatezeran'ny rahalahiny;
naneho tamin'io ny fanjakan'Andriamanitra,
sy nanome azy ny fahalalana ny zava-masina;
nampanankarena azy tamin'ny asa nisasarany;
ary nampahavokatra ny asa nataony.
       11Novonjeny tamin'ny mpampahory mahidy izy,
ka nataony nahazo harena;
       12Nambenany tamin'ny fahavalony izy,
ary narovany tamin'ny namela-pandrika taminy;
nomeny fandresena tamin'ny ady mafy izy,
mba hampahafantarany azy fa mahery noho
ny zavatra rehetra ny fitiavam-bavaka.
       13Ny marina namidy vola dia tsy nafoiny,
fa narovany tamin'ny fahotana;
niara-nidina taminy tao an-davaka izy,
       14tsy nandao azy tamin'ny fatorana;
mandra-panomeny azy ny tehim-panjakana,
sy ny fanapahana an'ireo mpampahory azy;
ireo niampanga ny olo-marina nataony vaky lainga;
ary izy kosa nomeny laza mandrakizay.
       15Novonjeny tamin'ny firenena nampahory azy,
ny vahoaka masina aman-taranaka tsy manan-tsiny.
       16Niditra tamin'ny fanahin'ilay mpanompon'Andriamanitra izy,
ary nifanandrina tamin'ireo mpanjaka mahatahotra,
tamim-pamantarana amam-pahagagana.
       17Ny marina nomeny ny tambin'ny asany,
notarihiny tamin'ny lalana nofafazany fahagagana izy ireo,
nitsangan-ko alokalony izy, nony andro,
ary ho fahazavany, toy ny kintana, nony alina.
       18Nentiny namaky ny ranomasina Mena izy,
ary notarihiny lalana namakivavy ny rano be.
       19Nosaforany tao ny fahavalon'izy ireo
dia naloan'ny hantsana lalina avy ao aminy izy ireo.
       20Noho izany namabo ny tsy mpivavaka ny marina,
dia nihira ny anaranao masina, ry Tompo,
sy niara-nankalaza ny tànanao niady ho azy ireo.
       21Fa mampiloa-bava ny moana ny fahendrena,
ary mampahay mandahatra ny lelan'ny zaza. >