Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Fahendrena

Fahendrena toko 11
Anjaran'ny fahendrena amin'ny famaizana ny fahavalon'Andriamanitra, ny Ejipsiana.

       1Ny tànan'ny mpaminany masina anankiray no nanambinan'ny fahendrena ny asany.
       2Nomba làlana mamaky efitra tsy misy mponina izy ireo,
ary nanangan-day tamin'ny tany tsy misy làlana.
       3Voatohitr'izy ireo ny fahavalony,
ary novaliany faty ny rafilahiny.
       4Nangetaheta izy ka niantso anao,
dia nomena rano avy amin'ny haram-bato mideza,
sy fanalana hetaheta avy amin'ny vato.
       5Ny nahazo an'ireo fahavalony ho famaizana azy,
nanjary fitahiana ho azy ireo tamin'ny fahoriany kosa.
       6Satria tamin'ilay voaloton'ny ra maloto iny
ny ranon'ilay ony tsy mety ritra,
       7ho sazin'ilay didy nampamono ny zaza,
dia rano an-kabetsahana kosa no nomenao ny olonao,
nefa zavatra tsy azo nampoizina velively akory izany.
       8Ka nasehonao azy tamin'ny hetaheta nahazo azy ireo tamin'izany
ny hamafin'ny famaizana amelezanao ny mpanohitra anao.
       9Taorian'izany fijaliana izany, na dia voasazy tamim-pamindram-po ihany aza izy
dia nahalala ny hamafin'ny fampijaliana ahatra amin'ny tsy mpivavaka, tsaraina amin-katezerana.
       10Ny sasany nofaizinao, toy ny fananatry ny ray,
ny sasany kosa nasianao, toy ny fanameloky ny mpanjaka sarotiny.
       11Niharam-pijaliana avokoa, na ny tao na ny tsy tao.
       12Alahelo roa sosona no nahazo azy ireo,
ary nisento izy nahatsiaro ny zava-nitranga.
       13Satria nony reny fa ny fampijaliana midona aminy,
nody soa ho an'ny mpandositra,
dia fantany fa ao ny tànan'ny Tompo.
       14Fa ilay natonony fahizay sy nariany tamim-paniratsirana,
dia nigagany, tamin'ny faran'ny zava-nitranga,
nony voan'ny hetaheta hafa lavitra noho ny an'ny marina izy ireo.
       15Mba ho valin'ny hevitra adala, vokatry ny haratsian'izy ireo,
izay nampirebireby azy sy nitarika azy hivavaka
amim-biby mandady tsy manan-tsaina sy amin'ny biby ratsy foana,
dia nandefasanao biby ketrina maro be izy ireo, ho famaizana azy;
       16mba hampahafantatra azy fa izay nanotan'ny olona no enti-mamay azy koa.
       17Tsy sarotra amin'ny tànanao mahefa ny zavatra rehetra,
izay nahary izao tontolo izao tamin'ny zavatra tsy nisy endrika,
ny maniraka orsa na liona maro be hamely azy ireo,
       18na biby vao noharìna, romotra sy tsy fantatra,
miaina amim-pofona mirehitra,
mandefa fofon'aina setroka maimbo,
na mandefa tselatra mahatahotra, amin'ny masony,
       19afa-mamono mahafaty tsy amin'ny famelezana maharatra ihany,
fa amin'ny fijerena azy fotsiny koa mampahatsiravina ambony ihany.
       20Ary na tsy izany aza, nety maty tamin'ny fofona fotsiny izy ireny,
henjehin'ny fahamarinana,
ka foanan'ny fofon'ain'ny herinao.
Fa nalaminao an-danjany ny zavatra rehetra,
ka miditra an'isany sy an-tsipiriany avokoa.
       21Fa tohanan'ny fahefana ambony indrindra mandrakariva ny didinao,
ka zovy no hahatohitra ny herin'ny sandrinao?
       22Zava-madinika indrindra manindry mizàna, izao tontolo izao eo anoloanao,
ando maraina indray mitete latsaka amin'ny tany.
       23Noho hianao mahefa ny zavatra rehetra anefa, no iantranao azy rehetra,
sy tsy ijerenao ny fahotan'ny olombelona mba hibebahany.
       24Satria tianao avokoa ny zava-boahary,
ary tsy misy halanao izay nataonao;
fa raha misy iray halanao, tsy ho nataonao akory.
       25Ary zavatra inona moa no afa-ko misy raha tsy sitrakao,
na haharetany raha tsy nampisinao?
       26Mamela azy rehetra anefa hianao, satria anao ny zavatra rehetra,
ry Tompo tia ny fanahin'ny olona. >