Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Fahendrena

Fahendrena toko 12
Anjaran'ny fahendrena amin'ny famaizana ny fahavalon'Andriamanitra - Ny Kananeana.

       1Fa ao amin'ny zavatra rehetra ny fanahinao tsy azo angolena,
       2ka izany no amaizanao izay lavo amin'ny sazy antoniny,
ary raha manota izy, anarinao sy tsinìnao
mba hialany amin'ny haratsiany, sy hinoany anao, ry Tompo.
       3Efa halanao ny mponina taloha teo amin'ny taninao masina,
       4satria nifototra tamin'ny asan'ny fankatoavana maharikoriko,
       5sy tamin'ny fomba manohitra ny fivavahana, ary namono zaza tamin-kalozana,
nihinana nofon'olona sy nisotro ra.
Ireo nampianarina fomba vetaveta maizimaizina,
       6ireo ray aman-dreny mpamono olona tsy manam-piaro,
dia nokasainao naringan'ny tanan'ny razanay,
       7mba handraisan'io tany nomenao haja noho ny hafa rehetra io,
an'ireo zanak'Andriamanitra ho voanjo mendrika.
       8Noho ny maha-olombelona azy ireo anefa, nanao famindram-po hianao,
fa fanenitra no nalefanao, ho toy ny loha-làlana amin'ny tafikao,
hamono azy tsikelikely.
       9Tsy dia noho ny tsy fahazoanao mamono ireo tsy mpivavaka ireo,
amin'ny ady milamina, amin'ny tanan'ny marina;
na mandringana azy indray maka monja, amin'ny biby masiaka;
na amin'ny didy mafy;
       10fa tamin'ny nanaovanao ny fitsaranao mandroso miandalandalana,
dia nomenao fotoana hibebahany izy,
na dia fantatrao aza fa taranaka ratsy izy ireo,
ary hatramin'ny fahaterahany no efa ratsy
ka tsy hiova hevitra na oviana na oviana,
       11satria taranaka voaozona hatramin'ny niandohany.
Tsy noho ny tahotrao olona akory koa,
no nanehoanao famindram-po amin'ny fahotan'izy ireo.
       12Satria zovy moa no ho afa-milaza aminao hoe: Inona ity nataonao?
Zovy no ho afa-manohitra ny fitsaranao?
Zovy no hitaraina hamely anao, hisolo vava ny olon-dratsy ?
Zovy no hanome tsiny anao mamono ny firenena nataonao?
Zovy no hitsangan-kandahatra hiaro aminao ny olona mpanohitra ny fivavahana?
       13Fa tsy misy Andriamanitra hafa afa-tsy hianao ihany,
izay mitandrina ny zavatra rehetra,
mba hanehoana fa tsy manao fitsara-mitanila hianao.
       14Tsy misy mpanjaka mpanao jadona efa nitsangan-kanohitra anao,
mba hiaro izay nofaizinao.
       15Kanefa noho hianao marina, dia alaminao amim-pahamarinana ny zavatra rehetra,
ary heverinao ho zavatra mifanohitra amin'ny fahefanao,
ny manameloka izay tsy mendrika famaizana.
       16Fa ny fahefanao dia fanorenan'ny fahamarinana:
ary noho hianao Tompon'ny olona rehetra,
no itondranao azy rehetra amim-pamindram-po.
       17Izay tsy mino ny fahefanao tsitoha
no anehoanao ny herinao;
ary izay mahalala an'izany dia ataonao mangaihay amin'ny hasahiany.
       18Fehezin'ny sitra-ponao ny herinao, ka mitsara amin-kamoram-po hianao,
ary mitondra anay amim-pamindram-po lehibe;
satria eo aminao ny fahefana rahefa tianao.
       19Ny nanaovanao izany no nampianaranao ny vahoakanao
fa tokony ho antra olona ny marina;
sy nampidirinao fanantenana mahafaly amin'ny zanakao
fa raha manota izy, omenao andro hibebahany.
       20Satria notsimbininao sy namindranao fo no famay
ny fahavalon'ny mpanomponao, nefa mendri-kovonoin-ko faty izy ireny,
ka nomenao andro amam-potoana hibebahany amin'ny haratsiany.
       21Fitsimbinana manao ahoana koa no hitsaranao ny zanakao,
fa ny razan'izy ireo no efa nandray taminao fianianana amam-panekena
nomban'ny fampanantenana tsara indrindra!
       22Koa raha faizinao izahay, dia kapohinao inarivo mihoatra noho izany ny fahavalonay,
mba hampianaranao anay hihevitra ny hamoram-ponao, raha mitsara izahay;
ary hanantena ny indrafonao, raha tsaraina izahay.
       23Koa ny zavatra ratsy vetaveta nataony no nampijaliana
ny olon-tsy marina izay nandany ny androny tamin'ny fahadalana.
       24Satria izy ireo dia efa nandroso loatra tamin'ny lalan'ny hadisoana,
ka nanao ho andriamanitra ny biby ratsy indrindra;
fa nety ho voafitaka tahaka ny zaza tsy vory saina izy ireo.
       25Ka noho izany dia tahaka ny fanao amin'ny zaza tsy vory saina,
no famaizana maivana foana nalefanao hamely azy ireo.
       26Fa izay tsy nety niova tamin'ny famaizana maivana foana,
dia hiharan'ny sazy tandrifin'ny ho avy amin'Andriamanitra.
       27Ireo nataony ho andriamanitra no namay azy ireo,
ka nifoabaka ery izy tamin'izany fijaliany izany;
izay vao fantany ilay niniany tsy ho fantatra taloha,
ary nekeny fa Andriamanitra marina izy.
Izany no niharan'ny fanamelohana faran'izay mafy tamin'izy ireo. >