Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Fahendrena

Fahendrena toko 18
Ny loza tamin'ny voalohan-teraka.

       1Tamin'izany, nisy fahazavana lehibe kosa, nampirapiratra tamin'ny olonao masina;
nandre ny feony ny Ejipsiana, fa tsy nahita tava azy;
ary na inona na inona fijaliany dia nolazainy ho sambatra izy.
       2Ary noho izy ireo, na dia efa tsy nitondrana roa aza,
tsy mba namaly ratsy dia nisaorany,
ary nifonany tamin'ny nitondrany azy ho fahavalo.
       3Ho solon'izany aizina izany kosa, ny olonao masina dia nomenao
andry afo, mpitari-dàlana amin'ny lalana tsy fantatra,
masoandro tsy mahamay, amin'ny fivahiniany be voninahitra.
       4Rariny ho an-dry zareo ny tsy manan-kazavana,
sy ny hosaronan'ny aizim-pito,
fa notanany sy nogiazany ny zanakao,
izay handraisan'izao tontolo izao
ny hazavana tsy manam-piovana avy amin'ny lalanao.
       5Nikasa handringana ny zanak'ireo olonao masina izy ireo;
narian-ko faty ary novonjena indray kosa ny iray tamin'ireny;
dia ny ankamaroan'ny zanany nalainao tamin'ny famaizanao azy,
ary izy rehetra, indray nosaforanao onja mirimorimo avokoa.
       6Nahalala izany alina izany mialoha, ny razanay,
mba hahafantarany izay fampanantenana ninoany,
ka hananany herim-po bebe kokoa.
       7Koa nandrasan'ny vahoakanao,
ny famonjena ny marina,
sy ny fandringanana ireo fahavalony.
       8Toraky ny namelezanao ny fahavalonay
no nanandratanao anay kosa tamin'ny niantsoanao anay ho aminao.
       9Eny tokoa fa ireo tia vavaka zanaky ny olona masina moa nanatitra ny sorony mangingina,
ka niara-nanao fanekena masina hoe:
hiara-misalahy ny masina amin'ny soa sy amin'ny loza hitranga -
nihira sahady ny hira masin'ny razanay.
       10Fa ho valin'ny feony kosa, dia nanakoako ny sakalahim-peon'ny fahavalo,
ary re ny figogogogoana noho ny zanaka nitomaniana;
       11sazy iray namaizana ny mpanompo sy ny tompo;
ary sahala ny fijaliana nahazo ny vahoaka sy ny mpanjaka.
       12Karazam-pahafatesana iray monja no nampisy tao amin'izy rehetra,
maty tsy hita isa,
ka tsy nahasahana ny fandevenana intsony, ny velona.
Fa ny taranany filohany indrindra, no indray ringana vetivety foana.
       13Nandà tsy hino izy noho ny amin'ny ody ratsiny,
kanjo nony avy izay nandringanana ny lahimatoa,
dia niaiky izy fa zanak'Andriamanitra izany vahoaka izany.
       14Tamin'izay raha ilay saronan'ny fahanginana lehibe ny tany manontolo,
dia nahatratra ny antsasa-dalany ny alina faingam-pandeha iny,
       15dia niezaka avy any an-tampon'ny lanitra ny teninao mahefa ny zavatra rehetra
toy ny mpiady tsy azo ifonana, avy any amin'ny seza fiandrianany,
nankeo afovoan'ilay tany voatolotra ho amin'ny fandringanana,
       16nitondra ny didinao tsy azo ovana, toy ny sabatra maranitra;
dia teo izy nameno maty hatraiza hatraiza,
nahatakatra ny lanitra ka nijoro tamin'ny tany.
       17Niaraka tamin'izay nisy fahitana tamin'ny nofy mahatsiravina, nampitebiteby azy,
ka tahotra tsy nampoizina no nahazo azy ireo.
       18Niongana atsy sy arý izy ireo, saiky maty,
ka nanambara ny anton'ny mahafaty azy.
       19Fa efa nanambara izany taminy ireo nofy nampitebiteby azy
mba tsy hahafatesany tsy mahalala
izay antony namelezana azy mafy toy izany.
       20Nihatra tamin'ny marina koa, ny famelezan'ny fahafatesana;
fa nisy fandringanana ny maro tany an'efitra,
kanefa tsy naharitra ela ny fahatezeranao.
       21Fa nisy ny lehilahy tsy manan-tsiny, niady faingana hiaro ny meloka;
nandray fiadiana momba ny raharahany nataony,
dia ny vavaka sy ny emboka fanonerana,
ka nanohana ny fahatezeran'Andriamanitra, sy nampitsahatra ny loza;
nampiseho fa mpanomponao izy.
       22Nandresy izany fikomiana izany izy, tsy amin'ny tanjaky ny vatany,
na ny herin'ny fiadiana,
fa ny teny no nampilefahany an'ilay namay azy
tamin'ny nampahatsiarovany azy ny fianianana natao tamin'ny razana sy ny fanekena.
       23Efa lavo nifanongoa be ihany, ny maty tamin'izany,
no nitsangan-kanelanelana izy, nanoha ny hatezerana,
ka nanampin-dàlana ny Mpandringana tamin'izay sisa velona.
       24Fa teo amin'ny akanjo mirebareba amin'ny tany, izao tontolo izao;
ny anarana be voninahitry ny razana dia voasokitra
amin'ny vatosoa efatra an-dalana,
ary teo amin'ny satroboninahiny teo an-dohany ny fiandriananao.
       25Ka nihemotra ny Mpandringana nahita izany famantarana izany,
satria ampy na ny fitsapan'ny hatezeranao ihany aza. >