Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Fahendrena

Fahendrena toko 3
Misy valiny ny fijalian'ny marina - Sazy mihatra amin'ny ratsy fanahy.

       1Eo an-tànan'Andriamanitra ny fanahin'ny marina,
ka tsy mahatratra azy ny fijaliana.
       2Ohatran'ny maty izy, araka ny fiheveran'ny adala azy,
ary ohatran'ny loza ny fialany amin'izao fiainana izao,
       3ary toa fahalevonana ny fandehany avy eo afovoantsika;
kanjo ao anatin'ny fiadanana izy.
       4Na dia niharan-tsazy aza izy, eo imason'ny olombelona,
ny fanantenany kosa henika ny tsy fetezana ho faty.
       5Rahefa afaka ny fijaliana maivana foana, dia handray valisoa lehibe izy:
fa efa nozahan'Andriamanitra toetra izy,
ka hitany ho mendrika azy.
       6Notsapainy toy ny volamena atao amin'ny memy izy,
ka nankasitrahany, toy ny sorona dorana lavorary.
       7Amin'ny andro hamalian-tsoa azy, hamirapiratra izy ireo;
tahaka ny kilalaon'afo hivoivoy haingana amin'ny bozaka.
       8Hitsara ny firenena sy hanapaka ny vahoaka izy;
ary hanjaka aminy mandrakizay ny Tompo.
       9Izy ireo niantehitra taminy ka hahafantatra ny marina;
hiara-monina aminy amim-pitiavana, ny miraiki-po aminy,
satria ho an'ny olom-pinidiny ny fahasoavana amam-pamindram-po.
       10Hihatra amin'ny ratsy fanahy kosa ny sazy
tandrifin'ny hevi-dratsiny;
fa izy naniratsira ny olo-marina,
sady nihataka tamin'ny Tompo.
       11Fa na zovy na zovy manary ny fahendrena amam-pananarana dia voatendry ho amin'ny loza:
foana ny fanantenany, tsy mahavokatra ny fisasarany,
tsy misy tombony ny asany;
       12adala ny vadiny,
feno haratsiana ny zanany;
ary voaozona ny taranany.
       13Noho izany sambatra ny vehivavy momba, tsy misy panda,
tsy azon'ny fahalotoana ny fandriany!
Fa hahazo ny vokany izy, amin'ny andro hamangiana ny fanahy.
       14Sambatra koa ny eonoka, tsy mba nahalala heloka ny tanany,
sady tsy namoron-kevi-dratsy manohitra ny Tompo!
Fa handray ny valisoa voafantina izy, noho ny tsy fivadihany;
ary hahazo anjara soa indrindra izy ao an-tranon'ny Tompo.
       15Satria ny fanaovana asa soa, mahavoka-tsoa be voninahitra,
ary ny fakan'ny fahamalinana tsy mba maty.
       16Fa ny zanaky ny mpanera vadin'olona kosa, tsy hahatratra ny fara androny,
ary ny taranaky ny fiterahana meloka ho foana.
       17Raha lava ny andro iainany, dia hatao ho tsinontsinona izy ireo,
ary ny fahanterana hiafarany, tsy hisy hajany.
       18Raha malaky maty izy, tsy hanam-panantenana
na fiononana amin'ny fitsarana.
       19Fa ratsy miafara mandrakariva ny taranaka tsy marina. >