Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Fahendrena

Fahendrena toko 4
Ny amin'ny marina malady maty sy ny ratsy ela velona.

       1Aleo ny momba, manan-katsaram-panahy:
fa maharitra mandrakizay ny fahatsiarovana azy,
satria fantatr'Andriamanitra sy ny olombelona izy.
       2Raha eo imaso izy, alain'ny olona tahaka;
rahefa tsy eo intsony malahelo azy ny olona;
voasatro-boninahitra any amin'ny mandrakizay izy,
fa nahazo fandresena tamin'ny ady tsy mahaloto.
       3Fa ny taranaka maron'ny ratsy fanahy kosa tsy vanon-ko inona;
zazasary no fototra ihaviany, ka tsy ho latsaka lalina ny fakany;
ary tsy ho fanorenana mahatoky no hiorenany.
       4Na ho maro sampana maitso vetivety aza izy,
noho izy tsy miorina mafy amin'ny tany, dia ho voahozongozon'ny rivotra izy
ary ho voaongotry ny ranonoram-baratra mahery.
       5Ny sampany, ho folaka an-dantony;
ny voany tsy vanon-ko inona, fa maisatra tsy fihinana,
ary tsy azo atao na inona na inona.
       6Satria ny zaza teraka avy amin'ny torimaso maloto
dia vavolombelon'ny helo-drainy aman-dreniny raha avy izay hamotorana an'ireo.
       7Ny marina kosa na maty alohan'ny fotoana aza,
mahita fitsaharana.
       8Ny fahanterana manan-kaja, tsy dia izay avy amin'ny andro lava iainana,
na izay lanjaina araka ny hamaroan'ny taona.
       9Fa ny fahamalinana no solon'ny volo fotsy ho an'ny olombelona;
ary ny toe-piainana tsy misy tsiny no taonan'ny fahanterana.
       10Noho izy nahafaly an'Andriamanitra dia tiany,
ary raha niara-belona tamin'ny mpanota izy dia voafindra.
       11Nesorina izy, fandrao simban'ny hasomparana ny sainy,
na ovan'ny hafetsen-dratsy ny fanahiny.
       12Fa mahatakona ny soa, ny fanangolena avy amin'ny haratsiam-panahy,
ary manimba ny saina tsotra ny fandrebireben'ny fitongilanan-dratsy.
       13Anatin'ny andro vitsy no nahatongavany amin'ny fahalavorariana,
ka làlan-davitra no afany.
       14Fa nankasitrahan'ny Tompo ny fanahiny,
ka izany no nanafainganany ny nanesorany azy teto amin'ny fahamarinana.
       15Mahita izany ny vahoaka ka tsy mahalala izay antony,
fa tsy mandatsaka an-tsainy izy ny hoe
ny fahasoavana amam-pamindram-pon'Andriamanitra momba ny olom-pinidiny
ary miahy ny olo-masiny izy.
       16Ny marina maty anefa manameloka
ny ratsy fanahy mbola velona;
ary ny fahatongavan'ny tanora faingana amin'ny fahalavorariana manameloka
ny olona tsy marina tratra antitra.
       17Hahita ny fiafaran'ny hendry izy ireo,
fa tsy ho fantany ny hevitr'Andriamanitra ny aminy,
na ny antony nampandrian'ny Tompo fahizay azy.
       18Hahita izy ireo, ka hihomehy,
fa mba hihomehezan'ny Tompo kosa izy,
       19ary rahefa izany dia hanjary faty tsy misy hajany izy
dia ho anisan'ny maty ho afa-baraka mandrakizay.
Ny Tompo hanorotoro azy, ary hataony tsy manan-kalahatra izy, dia havariny;
hozongozoniny amin'ny fanorenany, ho ringana avokoa hatramin'ny farany,
ho azom-pahoriana izy,
ary ho faty ny fahatsiarovana azy.
       20Ho tonga izy amim-pivadiham-po noho ny fieritreretany ny fahotany,
ary hitsangana eo anatrehany ny helony hiampanga azy. >