Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Fahendrena

Fahendrena toko 5
Ny mahasamihafa ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy, rahefa maty; hohanin'ny nenina avy amin'ny fieritreretany, ny ratsy fanahy - Fitsaran'Andriamanitra ny marina sy ny meloka.

       1Amin'izay hitsangana amim-pitokiana lehibe ny marina,
eo anoloan'izay nanenjika azy,
sy nanamavo ny fisasarany.
       2Raha hahita izany izy ireo dia hihavatravatra amim-pivadiham-po mahatsiravina;
ho hana foana amin'ny fanehoana ny famonjena:
       3hifampiteny izy sady henika ny nenina
sy hitoloko amim-pangitaham-po mafy hanao hoe:
Indro ilay nataontsika fihomehezantsika fahiny,
sy izay nokendren'ny fandatsantsika!
       4Adala isika nanao ny toe-piainany ho hadalana,
sy ny hiafarany ho fahafaham-baraka!
       5Kanjo indro, ny tenany eo amin'ny zanak'Andriamanitra,
ary ny anjarany eo amin'ny olo-masina!
       6Koa naniasia isika lavitry ny làlan'ny fahamarinana;
tsy namirapiratra tamintsika ny fahazavan'ny fahamarinana;
ary tsy niposaka tamintsika ny masoandro.
       7Niala liana teny amin'ny làlan'ny tsy fahamarinana amam-pahaverezana isika,
nizotra tamin'ny tany efitra tsy misy làlana isika,
ka tsy nahalala ny làlan'ny Tompo.
       8Nahasoa antsika inona ny avonavona?
Inona no soa azontsika tamin'ny harena aman-draharaha?
       9Ireny zavatra rehetra ireny dia nandalo toy ny aloka,
toy ny hahohaho lasa nihelina;
       10toy ny sambo mamaky rano manonja,
ka tsy mety ho hita akory izay dian'ny nalehany,
na ny mariky ny montsifany ao afovoan'ny rano;
       11na toy ny voromanidina mamakivaky ny rivotra,
ka tsy misy hita akory izay dian'ny nalehany;
fa mikopak'elatra mamely ny rivotra maivana izy,
manao an'ezaka mafy mamaky azy,
manori-dalana eo izy manakopaka ny elany,
nony inona dia tsy hita velively izay dian'ny nolalovany.
       12Na tahaka ny zana-tsipìka efa nalefa amin'izay kendrena,
ka miverina amin'izay nisy azy teo indray ny rivotra nalehany:
dia tsy hita intsony ny toerana nolalovany.
       13Toy izany koa isika, fa teraka isika ary izao tapitra ny aintsika:
tsy mba manamarika ny hatsaram-panahy haseho akory isika,
ary mbola eo anatin'ny tsy fahamarinantsika isika dia efa voaesotra.
       14Marina izany fa ny fanantenan'ny ratsy fanahy
dia tahaka ny volo malemy entin'ny rivotra,
tahaka ny fanala maivana aelin'ny ranonoram-baratra,
tahaka ny setroka ahahaky ny tsio-drivotra,
tahaka ny fahatsiarovana ny vahiny indray andro mihelina.
       15Fa ny marina kosa velona mandrakizay;
ny valisoany eo amin'ny Tompo;
ary ny Tsitoha no miahy azy ireo.
       16Ka dia horaisiny avy eo an-tànan'ny Tompo
ny fanjakana tsara indrindra aman-tsatro-boninahitra mamirapiratra;
fa hiaro azy ireo amin'ny tànany ankavanana izy,
ary hosaronany amin'ny sandriny toy ny amin'ny ampinga.
       17Handray ny zotom-pony ho fiadiana izy,
ary ny zava-boahary homeny fiadiana, ho entiny mamaly ny fahavalony.
       18Hitafy ny fahamarinana ho fiarovan-tratra izy,
ary handray ny fitsarana marina ho fiarovan-doha.
       19Handray ny fahamasinana ho ampinga tsy lai-piadiana izy.
       20Hanao sabatra maranitra izy amin'ny hatezerany tsy azo ifonana,
ary hiaraka aminy hiady amin'ny adala avokoa izao tontolo izao.
       21Hitsoriaka ny hela-baratra mikendry tsara,
ary avy amin'ny rahona toy ny zana-tsipìka avy amin'ny tsipìka voahenjana mafy
dia hanidina hiantefa amin'izay nikendrena azy.
       22Handefa havandra mivatravatra ny hatezerany toa milina fandefasam-bato;
hisamboaravoara hamely azy ny ranomasina,
ary ny ony hivarina mafy ery aminy.
       23Hitsangan-kamely azy ireo, ny fifofofofon'ny herin'Andriamanitra
ary hampihahaka azy toy ny tadio;
ka dia hovan'ny tsy fahamarinana ho efitra ny tany;
ary haongan'ny faharatsiana, ny seza fiandrianan'ny mahery. >