Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Fahendrena

Fahendrena toko 6
Aoka hitady ny fahendrena, ny mpanapaka - Mora hita izy - Mampahazo fanjakana izy - Toetry ny fahendrena.

       1Koa mihainoa, ry mpanjaka, ary mamantara;
mihainoa ny fampianarana, hianareo mitsara hatramin'ny faran'ny tany.
       2Mampandria sofina, hianareo manapaka ny sarambabem-bahoaka,
hianareo mirehareha amin'ny fifehezanareo vahoaka be.
       3Fantaro fa ny Tompo no nanome anareo ny hery,
ary ny Avo Indrindra no nanome anareo ny fahefana,
dia izy no handinika ny asanareo, sy hizaha toetra ny hevitrareo.
       4Noho hianareo izay mpanao raharaha amin'ny fanjakany
tsy mbola nitsara ara-drariny,
na nitandrina ny lalana,
na nandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra;
       5dia hiantefa aminareo izy mahatsiravina sy tampoka
fa fitsarana mafy no hatao amin'izay mandidy.
       6Ny madinika, avela heloka amim-pamindram-po,
fa ny manam-pahefana kosa faizina mafy.
       7Tsy misy olona hihemoran'Ilay Mpanjakan'ny olona rehetra,
ary tsy misy olona ambony hiatoany amin-kenamaso;
fa samy nohariny ny lehibe sy ny kely,
ary samy ahiny na ireto na iretsy.
       8Nefa ny manam-pahefana hanaovana fitsapana mafy.
       9Koa dia hianareo no hitenenako, ry mpanjaka,
mba hianaranareo ny fahendrena, ka tsy ho lavo hianareo.
       10Izay mitandrina ny lalana masina, amim-pahamasinana, hohamarinina;
ary izay mianatra azy hanan-kavaly.
       11Koa aoka hankamaminareo ny teniko;
aoka haniry azy hianareo dia hahazo fampianarana.
       12Ny fahendrena dia mamirapiratra, tsy mety matroka hatsarana;
mora mahita azy ny olona raha tia azy izy,
ary mora mahazo azy raha mitady.
       13Mitsena an'izay mitady azy izy,
ary miseho aminy voalohany.
       14Izay mifoha maraina koa hitady azy, tsy mananosarotra,
fa mahita azy mipetraka eo am-baravarany.
       15Satria ny mihevitra azy dia efa fahamalinana lavorary,
ary ny miari-tory noho ny aminy, dia ho afak'ahiahy vetivety;
       16mandeha mivezivezy atsy amin'ary izy, mitady an'izay mendrika azy,
miseho amin'ireny eny an-dalan'izy ireo izy amim-pihavanana,
ary manampy azy amin'ny hevitra kasainy rehetra.
       17Fa ny fiandohan'ny fahendrena mahatoky dia ny faniriana ny fampianarana.
       18Ary ny miahy ny fianarana kosa mitarika ho amin'ny fitiavana,
ny fitiavana mampitandrina ny lalàny,
ny fitandremana ny lalàny ahazoana antoka ny tsy fahafatesana mandrakizay.
       19ary ny tsy fahafatesana mandrakizay ahazoan-toerana eo akaikin'Andriamanitra.
       20Noho izany, ny faniriana ny fahendrena, mampahazo fanjakana,
       21koa raha maminareo, ry mpanjakan'ny vahoaka,
ny seza fiandrianana amam-tehim-panjakana:
hajao ny fahendrena mba hanjaka mandrakizay.
       22Fa ny hoe inona no fahendrena, ary inona no fihaviany, dia hasehoko izao,
ary tsy afeniko aminareo ny misterin'Andriamanitra.
Hatomboko hatrany amin'ny fiandohan'ny nahariana ny zavatra,
hasehoko mazava izay rehetra momba azy,
ary tsy hivily hiala amin'ny marina aho.
       23Lavitra ahy ny hiara-dàlana amin'ny fialonana mandevona!
fa tsy mba manana anjara amin'ny fahendrena io, na dia kely aza.
       24Ny habetsahan'ny hendry dia famonjena ny tany;
ary ny mpanjaka hendry dia fanambinana ny vahoakany.
       25Koa raiso ary ny fampianarana amin'ny teniko,
dia hahita soa amin'izany hianareo. >