Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Fahendrena

Fahendrena toko 8
Ny antony nitadiavan'i Salomona ny fahendrena.

       1Ny fahendrena mahatratra amim-pahefana ny fara-vazan-tany hatramin'ny ilany iray ka hatramin'ny ilany iray hafa,
ary mandamina ny zavatra rehetra amin-kalemem-panahy.
       2Hatramin'ny fahatanorako aho no efa tia sy nikatsaka azy,
nitady hanana azy ho vady,
ary raiki-pitia ny hatsaran-tarehiny.
       3Maneho ny voninahitry ny fihaviany izy,
amin'ny fiarahany monina amin'Andriamanitra,
ary tia azy ny Tompon'ny zavatra rehetra.
       4Satria izy no nampiditra ny olona amin'ny fahalalan'Andriamanitra,
sy mifidy eo amin'ny asany.
       5Raha soa faniry amin'ity fiainana ity ny harena,
inona no harem-be mihoatra noho ny fahendrena izay mahavita ny zavatra rehetra?
       6Raha ny fahiratan-tsaina no mitarika amin'ny lahasa,
iza no mpamorona ny zava-misy rehetra, mihoatra noho ny fahendrena?
       7Tia fahamarinana va ny olona?
Ny asan'ny fahendrena no mahavokatra ny hatsaram-panahy,
mampianatra ny fahononana, ny fahamalinana izy,
ary ny fahamarinana sy ny faherezana,
dia izay zava-mahasoa indrindra ny olombelona amin'ity fiainana ity.
       8Maniry fahalalana lasa lavitra va ny olona?
Mahalala ny lasa sy mahavinany ny ho avy ny fahendrena,
mahatakatra ny oha-teny saro-pantarina sy mahavaofy ny teny mifono,
mahafantatra mialoha ny marika amam-pamantarana,
mahalala ny zavatra tonga amin'ny fotoany sy amin'ny tonon'androny.
       9Izany no nahatapa-kevitra ahy haka azy ho namana amin'ny fiainako;
fa fantatro fa izy dia ho mpanolo-tsaina ahy amin'ny soa rehetra;
ary ho fanalana alahelo ahy amin'ny ahiahy amam-pahoriako.
       10Izy no hahazoako voninahitra eo amin'ny fivoriana,
sy haja eo amin'ny anti-panahy, na mbola tanora aza aho.
       11Ho fantatry ny olona ny fahiratan-tsaiko amin'ny fitsaran-javatra,
ka hitolagaga eo anatrehako ny lehibe.
       12Mangina aho, hiandry ahy hiteny izy ireo;
miteny aho, ho any amiko ihany ny mason'izy rehetra;
ary lava teny aho,
hitampim-bava izy ireo.
       13Izy no hahazoako tsy fetezana ho faty,
ary hamelako fahatsiarovana mandrakizay ho an'ny taranaka.
       14Hitondra vahoaka aho,
ary hanaiky ahy ny firenen-kafa.
       15Hatahotra ahy ny mpanjaka atahorana, raha vao mandre ny lazako izy ireo;
ho malemy fanahy aho, eo amin'ny vahoakako, ary ho mahery fo amin'ny ady.
       16Hiala sasatra eo anilany aho, raha mody ao an-tranoko;
fa ny fiarahana aminy tsy mba misy ngidiny,
ny mifankahazo aminy tsy mahavokatra fahasorisorenana,
fa fifaliana amam-piravoravoana ihany.
       17Nandinidinika izany hevitra izany aho samy irery,
ary nieritreritra tao am-poko, fa hoe:
tsy fetezana ho faty no vokatry ny firaisana amin'ny fahendrena;
       18fahafinaretana mendrika no avy amin'ny fifankatiavana aminy;
harena tsy manam-paharitana no avy amin'ny asan'ny tànany;
fahiratan-tsaina no azo amin'ny fifankahazoana tsy tapaka aminy;
ary voninahitra no azo amin'ny fiaraha-miresaka aminy:
ka dia nandeha nankatsy, nankary, nitady ny hahazoako azy ho namana aho.
       19Fahizany aho mbola zaza tsara toe-tena,
sady tsara koa ny fanahy noraisiko ho anjarako;
       20na izao ahay: efa tsara rahateo aho, ka dia tonga tao anaty vatana tsy misy loto.
       21Fantatro anefa fa tsy afaka hahazo fahendrena aho, raha tsy omen'Andriamanitra,
- ary efa fahiratan-tsaina sahady ny mahalala izay ihavian'io fanomezana io, -
ka dia niteny tamin'ny Tompo aho, sy niantso azy,
ary amin'ny foko tokoa, no nilazako taminy hoe: >