Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Apokalipsa, Na Fanambaràna nosoratan'i Md. Joany

Fanambaràna toko 1
Sasin-teny - Fiarahabana ny Eglizy fito - Fahitana mialoha tao Patmosy - Fisehoan'ny Tompo teo afovoan'ny fanaovan-jiro fito.

       1Fanambaran'i Jesoa-Kristy, izay nomen'Andriamanitra azy, mba hanehoany amin'ireo mpanompony ny zavatra tsy maintsy ho tonga faingana sy nanirahany anjely hampahalalaina an'i Joany mpanompony; 2ka dia io no nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazan'i Jesoa-Kristy, araka ny zavatra rehetra hitany. 3Sambatra izay mamaky sy ny mihaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny; fa antomotra ny fotoana.
       4Mamangy ny Eglizy fito any Asia aho, Joany: ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana, avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy; avy amin'ny Fanahy fito eo anoloan'ny seza fiandrianany; 5ary avy amin'i Jesoa-Kristy, ilay Vavolombelona mahatoky, Lahimatoa amin'ny maty, ary Filohan'ny mpanjakan'ny tany.
Ho an'ilay tia antsika anie, ka nanasa ny otantsika tamin'ny rany, 6sy nanao antsika ho fanjakana amam-pisoron'Andriamanitra Rainy, eny, ho azy anie ny voninahitra amam-pahefana mandrakizay doria. Amena.
       7Indro izy avy eo amin'ny rahona, ka hahita azy ny maso rehetra, na dia ny an'ireo nandefona azy aza; ary handon-tratra ny firenena rehetra ambonin'ny tany amin'ny fahitana azy. Eny. Amena.
       8Izaho no Alfà sy Omegà, fiandohana sy fiafarana, hoy ny Tompo Andriamanitra, dia ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, mahefa ny zavatra rehetra.
       9Izaho Joany, rahalahinareo sy namanareo amin'ny fahoriana sy fanjakana ary fandeferana ao amin'i Jesoa-Kristy, dia tao amin'ny nosy anankiray atao hoe Patmosy, noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fanambaran'i Jesoa. 10Notsindrian'ny Fanahy tamin'ny andron'ny Tompo aho, ka nandre feo mahery tao ivohoko, toy ny feon-trompetra, 11nanao hoe: Soraty amin'ny boky izay hitanao, ka ampitondray any amin'ny Eglizy fito any Asia, dia any Efezy, Smirna, Pergama, Tiatira, Sarda, Filadelfia, ary Laodisea. 12Dia niherika nankany amin'ilay feo niteny tamiko aho, ka nony tafatodika dia nahita fanaovan-jiro fito, maro rantsana. 13Ary teo afovoan'ireo fanaovan-jiro ireo, dia nisy anankiray toy ny Zanak'olona, niakanjo akanjo rebareba, nihetra fehikibo volamena teo amin'ny tratrany; 14ny lohany sy ny volony dia fotsy toy ny volon'ondry fotsy, ary mangatsakatsaka toy ny oram-panala; ny masony tahaka ny lelafo; 15ny tongony toy ny varahina manganohano voadio tamin'ny memy afo, ary ny feony toy ny firohondrohon'ny rano be. 16Ny tànany havanana nitana kintana fito, ny vavany nivoahan'tsabatra marani-dany roa, ary ny tarehiny toy ny masoandro mamirapiratra amin'ny heriny indrindra.
       17Vao nahita azy aho, dia nitsingidina teo an-tongony toy ny maty; fa nanendry ahy tamin'ny tànany havanana izy, ka nanao hoe: Aza matahotra; izaho no Voalohany sy Farany ary Velona; 18efa maty aho, nefa indro velona mandrakizay mandrakizay, sady manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny afobe. 19Koa soraty ny zavatra efa ahitanao, sy izay ankehitriny, ary izay mbola ho avy koa any aoriana; 20izao no hevitry ny kintana fito hitanao teo an-tànako an-kavanana, sy ny fanaovan-jiro volamena fito: ny kintana fito moa dia ny anjelin'ny Eglizy fito; ary ny fanaovan-jiro fito kosa dia ny Eglizy fito. >