Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Apokalipsa, Na Fanambaràna nosoratan'i Md. Joany

Fanambaràna toko 10
Ilay anjely teo ambony ranomasina, sy ny boky eny an-tànany.

       1Dia nahita anjely mahery anankiray hafa koa aho, nidina avy any an-danitra ka rahona no nitafiany, avana no teo ambony lohany, tahaka ny masoandro ny tarehiny, ary sahala amin'ny andry afo ny tongony. 2Nitana boky kely nivelatra teny an-tànany izy; ny tongony an-kavanana moa natsatony tamin'ny ranomasina, ary ny an-kavia kosa tamin'ny tany; 3niantso tamin'ny feo mahery toy ny fieron'ny liona izy, ka vao niantso izy dia nandefa ny feony ny kotrokorana fito. 4Nony nandre ny feon-kotrokorana fito aho, dia ndeha hanoratra, kanjo nandre feo avy any an-danitra nanao tamiko hoe: Asio tombo-kase ny voalazan'ny kotrokorana fito, fa aza soratana.
       5Tamin'izay ilay anjely hitako nitsangana teo ambony ranomasina sy teo ambonin'ny tany dia nanandratra ny tànany an-kavanana tany an-danitra, 6ka nianiana tamin'ilay velona mandrakizay mandrakizay, dia ilay nahary ny lanitra mbamin'izay ao aminy, sy ny tany mbamin'izay ao aminy ary ny ranomasina mbamin'izay ao aminy, fa tsy hisy andro intsony; 7fa amin'ny andro hampandrenesan'ny anjely fahafito ny feony, amin'ny fitsofana ny trompetra, dia ho tanteraka ny misterin'Andriamanitra, araka ny nampilazainy ny mpaminany mpanompony.
       8Ary niteny tamiko indray ilay feo reko avy any an-danitra, nanao hoe: Mandehana alao ny boky kely mivelatra eny an-tànan'ilay anjely mitsangana eo ambonin'ny ranomasina sy ny tany. 9Dia nankany amin'ilay anjely aho sy nilaza taminy hanome ahy ny boky, ka hoy ny navaliny ahy: Raiso ka atelemo izy; hangidy izy ao an-kibonao, nefa ho mamy toy ny tantely eo am-bavanao. 10Noraisiko ny boky teny an-tànan'ilay anjely, dia nateliko avokoa, ka mamy toy ny tantely izy tao am-bavako, fa nony nateliko kosa, dia tsaroako nangidy tao an-kiboko. 11Tamin'izay dia nisy nilaza tamiko hoe: Olona maro sy firenena maro sy fiteny samihafa ary mpanjaka maro koa no tsy maintsy mbola haminanianao. >