Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Apokalipsa, Na Fanambaràna nosoratan'i Md. Joany

Fanambaràna toko 13
Ny famantarana faharoa - Ilay Biby avy amin'ny ranomasina - Ny famantarana fahatelo - Ilay Biby avy amin'ny tany.

       1Rahefa izany, dia nahita Biby anankiray niakatra avy amin'ny ranomasina aho; fito ny lohany, folo ny tandrony, satro-boninahitra folo no teny an-tandrony, ary anarana fanevatevana an'Andriamanitra no tamin'ny lohany.
       2Sahala amin'ny leoparda ilay Biby hitako; toy ny tongotr'orsa ny tongony, tahaka ny vavan-diona ny vavany. Nomen'ilay Dragona azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. 3Toa voan'ny ratra mahafaty ny lohany iray, nefa sitrana ihany ilay fery saika nahafaty azy, ary gaga ny tany rehetra, ka sady nanaraka azy 4no nitsaoka ny Dragona izay nanome fahefana ny Biby, sy nitsaoka ny Biby koa, nanao hoe: Iza moa no tahaka ny Biby, ary iza no mahady aminy? 5Ary nomena vava mitsaontsaona sy manevateva an'Andriamanitra izy, sady nomena fahefana hanaram-po roa amby efa-polo volana. 6Dia nanokatra ny vavany izy, ka nanevateva an'Andriamanitra sy nanevateva ny anarany mbamin'ny tranolainy, sy ireo monina any an-danitra. 7Nomena fahefana hiady amin'ny olo-masina sy handresy ireo koa izy; ary nomena fahefana tamin'ny foko rehetra, sy ny fanjakana mbamin'ny samihafa fiteny sy ny firenena rehetra. 8Dia hitsaoka azy ny mponina eto an-tany rehetra, izay tsy mba voasoratra anarana teo amin'ny bokin'ny fiainan'ny Zanak'ondry, ilay voavono hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao.
       9Izay manan-tsofina aoka hihaino. 10Izay tokony ho amin'ny fahababoana, dia mankany amin'ny fahababoana; izay mamono amin'ny sabatra tsy maintsy hovonoina amin'ny sabatra. Toy izany no fandeferana sy finoan'ny olo-masina.
       11Dia nahita Biby anankiray hafa koa aho, niakatra avy amin'ny tany; roa toy ny an'ny zanak'ondry ny tandrony, ary niteny toy ny dragona izy. 12Nampiasainy avokoa ny fahefan'ilay Biby voalohany eo anatrehany, ary nampivavahiny tamin'ilay Biby voalohany, sitrana tamin'ny fery saiky nahafaty azy, ny tany mbamin ízay monina ao aminy. 13Nanao fahagagana lehibe teo imason'ny olona izy hatramin'ny nampidinana afo avy any an-danitra ho ety an-tany aza; 14ary namitaka ny mponina amin'ny tany tamin'ny fahagagana nomena hataony teo anatrehan'ny Biby, nasainy nanao sarin'ilay Biby naratry ny sabatra nefa velona ihany ny mponina eto an-tany; 15sady navela hanisy aina ny sarin'ny Biby izy, sy hampiteny azy, ary hampamono izay rehetra tsy mivavaka amin'ny sarin'ny Biby. 16Ny olona rehetra, na kely na lehibe, na mpanan-karena na mahantra, na olom-potsy na andevo, dia nasainy nasiana marika tamin'ny tànany an-kavanana na tamin'ny handriny avokoa; 17mba tsy hisy hahazo hividy na hivarotra afa-tsy izay voaisy mariky ny anaran'ny Biby, na ny isan'ny anarany.
       18Eto no ilàna fahendrena! Ka aoka izay manan-tsaina hamantatra ny isan'ny Biby, fa isa milaza olona izany, ary enina amby enim-polo sy enin-jato izany isa izany. >