Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Apokalipsa, Na Fanambaràna nosoratan'i Md. Joany

Fanambaràna toko 19
Ifalian'ny any an-danitra ny nitsarana an'i Babilona - Adin'Ilay nitaingina soavaly fotsy amin'ny Biby sy ny mpanjakan'ny tany.

       1Rahefa izany, dia nisy hoatra ny feom-bahoaka betsaka tany an-danitra, reko nanao hoe: Aleloia! An'Andriamanitra ny famonjena sy ny voninahitra ary ny hery, 2fa marina sy mahitsy ny fitsarany, satria izy nanameloka ilay Vehivavy janga malaza izay nandoto ny tany tamin'ny fijangajangany, sy namely an'io noho ny ran'ny mpanompony izay nalatsaky ny tànany. 3Dia naverin'izy ireo fanindroany indray ny hoe: Aleloia! Ary niakatra mandrakizay mandrakizay ny setroky ny tanàna.
       4Tamin'izany ny Anti-dahy efatra amby roapolo sy ny Zava-manana aina efatra dia niankohoka nitsaoka an'Andriamanitra, nanao hoe: Amena! Aleloia!
       5Dia nisy koa feo nivoaka avy ao amin'ny seza fiandrianana nanao hoe: Miderà an'Andriamanitra hianareo mpanompony rehetra, sy hianareo matahotra azy rehetra, na kely na lehibe.
       6Ary nisy hoatra ny feon'olona maro be, sy tahaka ny firohondrohon'ny ranobe, ary sahala amin'ny fikotrokotroky ny kotro-baratra mafy, reko nanao hoe: Aleloia! fa ny Tompo Andriamanitsika tsitoha no manjaka. 7Mifalia sy miravoravoa isika, ary manomeza voninahitra azy, fa tonga ny fampakaram-badin'ny Zanak'ondry, ary efa voahaingo ny Vadiny; 8rongonim-bazaha madinika fotsy mamirapiratra no nomena hitafiany, dia ny asa soan'ny olo-masina izany.
       9Dia hoy ilay anjely tamiko: Soraty: Sambatra izay nasaina ho amin'ny fampakaram-badin'ny Zanak'ondry. Sady nampiany hoe: Tena tenin'Andriamanitra marina tokoa ireo teny ireo. 10Dia nidaboka tamin'ny tongony aho, mba hiankohoka aminy, nefa hoy izy tamiko: Tandremo, aza manao izany, fa mpanompo namanao ihany koa aho sy naman'ny rahalahinao izay manana ny fanambaran'i Jesoa. Andriamanitra no iankohofy. Fa mifanaraka ny fanambaran'i Jesoa sy ny fanahin'ny faminaniana.
       11Nanaraka izany, dia indro hitako nisokatra ny lanitra, ary nisy soavaly fotsy niseho teo; i Mahatoky sy Marina no anaran'ilay nitaingina azy, ary ara-drariny no itsaran'ny iadiany; 12tahaka ny lelafo ny masony, ary satro-boninahitra maro no teny an-dohany; nisy anarana voasoratra teny aminy, izay tsy nisy nahalala afa-tsy izy irery; 13akanjo nipentina rà no niakanjoany, ary NY TENIN'ANDRIAMANITRA no anarany; 14nanaraka azy ny tafiky ny lanitra, soavaly fotsy no nitaingenan'ireo ary rongonim-bazaha fotsy madio no nitafiny; 15nisy sabatra marani-dany roa nivoaka avy ao am-bavany, mba hamelezany ny firenena, ary hifehy azy amin'ny tsora-by izy, sady ny tenany ihany no hanitsaka ny famiazana ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra tsitoha; 16izao no anarany voasoratra tamin'ny lambany sy ny feny: MPANJAKAN'NY MPANJAKA SY TOMPON'NY TOMPO.
       17Ary indro hitako nisy anjely anankiray nitsangana teo amin'ny masoandro, niantso ny voro-manidina rehetra teo amin'ny habakabaky ny lanitra, ka nanao tamin'ny feo mahery hoe: Avia, mivoria hianareo ho amin'ny fihinanam-ben'Andriamanitra, 18mba hihinana ny nofon'ny mpanjaka, ny nofon'ny tompon'arivo, ny nofon'ny olo-mahery, ny nofon'ny soavaly mbamin'ny mpitaingina azy, sy ny nofon'ny olona rehetra, na andevo na olom-potsy, na kely na lehibe.
       19Dia hitako fa nivory ny Biby sy ny mpanjakan'ny tany mbamin'ny tafiny, mba hiady amin'ilay nitaingina ny soavaly sy amin'ny tafiny. 20Voasambotra ilay Biby sy ny mpaminany sandoka, izay nanao fahagagana teo anatrehany mba hoentiny mamitaka ireo nandray ny mariky ny Biby sy nivavaka tamin'ny sariny, ka indray natsipy velona tany amin'ny farihy mirehitra afon-tsolifara; 21ary ny olona sisa dia matin'ny sabatra nivoaka avy ao am-bavan'ilay nitaingina ny soavaly, ka vokin'ny nofony ny vorona rehetra. >