Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Apokalipsa, Na Fanambaràna nosoratan'i Md. Joany

Fanambaràna toko 4
Fahitana mialoha - Andriamanitra eo amin'ny fiketrahany - Ny Anti-dahy 24 sy ny Zava-manana aina 4.

       1Taorian'izany, dia hitako fa indro nisy varavarana mivoha teny an-danitra; ary ilay feo voalohany efa reko, toy ny an'ny trompetra, dia niteny tamiko hoe: Miakara aty, dia hasehoko anao ny zavatra tsy maintsy ho avy any aoriana any. 2Niaraka tamin'izay, dia voatsindrin'ny Fanahy aho, ka indro nisy seza fiandrianana niarina tany an-danitra, ary nisy nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana. 3Toy ny vato jaspa sy sardoana ny tarehin'ilay nipetraka; ary voahodidina avana miendrik'emeraoda ny seza fiandrianana.
       4Nisy seza fiandrianana efatra amby roapolo nanodidina ilay seza fiandrianana anankiray, ka Anti-dahy efatra amby roapolo koa no nipetraka tambonin'ireo; fitafiana fotsy no nentiny, ary satro-boninahitra volamena no teny an-dohany. 5Helatra sy feo aman-kotroka no nivoaka tamin'ilay seza fiandrianana, ary fanaovan-jiro fito mirehitra no teo anoloany, dia ny Fanahy fiton'Andriamanitra izany.
       6Nisy toa ranomasina fitaratra miendri-kristaly teo anoloan'ilay seza fiandrianana, ary Zava-manana aina efatra feno maso avokoa ny anoloany sy an-damosiny no teo afovoany sy nanodidina azy. 7Ilay Zava-manana aina voalohany moa toy ny liona, ny faharoa tahaka ny zanak'omby, ny fahatelo nanan-tava toy ny an'ny olona, ary ny fahefatra sahala amin'ny voromahery manidina. 8Samy nanana elatra enina avy ireo Zava-manana aina efatra ireo, feno maso ny manodidina ny tenany sy ny tao anatiny, ary tsy nitsahatra izy ireo, fa nilaza andro aman'alina hoe: Masina, masina, masina ny Tompo Andriamanitra, mahefa ny zavatra rehetra, izay taloha sy ankehitriny ary ho avy. 9Nony injay ireo Zava-manana aina manome haja amam-boninahitra sy saotra an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy velona mandrakizay mandrakizay, 10ireo Anti-dahy efatra amby roapolo kosa dia miankohoka eo anoloan'ilay mipetraka amin'ny seza fiandrianana koa, sy mitsaoka an'ilay velona mandrakizay mandrakizay, ary manipy ny satro-boninahiny eo anoloan'ny seza fiandrianany, ka manao hoe: 11Hianao, ry Tomponay sy Andriamanitray no mendrika handray ny haja amam-boninahitra ary fahefana, fa hianao no nahary ny zavatra rehetra, ary noho ny sitra-ponao ihany no nisiany sy naha-àry azy. >