Apokalipsa, Na Fanambaràna nosoratan'i Md. Joany

Toko faha-5

1 Ary indro, hitako teny an-tànana an-kavanan'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana boky voasoratra tao anatiny sy teo ivelany, voaisy tombo-kase fito.

2 Dia indro, nisy anjely mahery anankiray niantso tamin'ny feo mafy hoe: Iza no mendrika hanokatra ny boky sy hamaha ny tombo-kaseny? 3 Ary tsy nisy, na tany an-danitra, na tety an-tany, na tany ambanin'ny tany, nahasokatra na nahajery azy akory. 4 Koa nitomany mafy aho, fa tsy hita izay mendrika hanokatra ny boky sy hijery azy. 5 Dia hoy ny anankiray tamin'ny Anti-dahy tamiko: Aza mitomany, fa indro, efa nandresy ny Liona avy amin'ny fokon'i Jodà sy solofon'i Davida, ka hanokatra ny boky sy hamaha ny tombo-kaseny fito. 6 Ary hitako, fa indro, teo afovoan'ny seza fiandrianana sy ny Zava-manana aina efatra, sy teo afovoan'ireo Anti-dahy, dia nisy Zanak'ondry nitsangana, tahaka ny voavono, nanan-tandroka fito sy maso fito, dia ny Fanahy fiton'Andriamanitra nirahina any amin'ny tany rehetra.

7 Dia tonga izy ka nandray ny boky teny an-tànan'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana. 8 Nony nandray ny boky izy, dia niankohoka teo anoloan'ny Zanak'ondry ny Zava-manana aina efatra sy ny Anti-dahy efatra amby roapolo, izay samy nanana lokanga sy lovia volamena feno zava-manitra, dia ny fivavahan'ny olon-masina izany.

9 Ary nanao hira vaovao izy ireo nanao hoe: Hianao no mendrika handray ny boky sy hamaha ny tombo-kaseny. Fa voavono hianao, ka ny rànao no nanavotanao ho an'Andriamanitra ny fokom-pirenena rehetra sy ny samihafa fiteny, mbamin'ny fanjakana sy ny firenena rehetra. 10 Nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitra izy ireo, ka manjaka ety ambonin'ny tany. 11 Dia hitako, sady reko koa ny feon'anjely maro, manodidina ny seza fiandrianana sy ny Zava-manana aina ary ireo Anti-dahy, ka ny isany dia alinalina sy arivoarivo,

12 nanao tamim-peo mahery hoe: Ny Zanak'ondry izay voavono no mendrika handray ny fahefana, ny harena, ny fahendrena, ny hery, ny haja, ny voninahitra, ary ny saotra. 13 Ary reko ny voary rehetra any an-danitra sy ety an-tany ary any ambanin'ny tany, mbamin'izay any anaty ranomasina, sy ny zavatra rehetra ao anatin'ireo indray nilaza hoe: Ho an'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny Zanak'ondry anie ny dera sy haja, ary ny voninahitra amam-pahefana mandrakizay mandrakizay!

14 Dia novalian'ny Zava-manana aina efatra hoe: Amena. Ary ny Anti-dahy efatra amby roapolo niankohoka nitsaoka an'ilay velona mandrakizay mandrakizay.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1116