Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Fanisana

Fanisana toko 9
Fankalazana ny Paka tany Sinaia - Ny andry rahona.

       1Tamin'ny volana voalohany amin'ny taona faharoa taorian'ny nivoahany tany amin'ny tany Ejipta, dia niteny tamin'i Moizy Iaveh tany an'efitra Sinaia, ka nanao hoe: 2Aoka ny zanak'Israely hanao ny Paka amin'ny fotoana voatendry. 3Amin'ny fotoana voatendry, amin'ny andro fahefatra ambin'ny folon'ity volana ity, amin'ny àty takariva, no hanaovanareo azy: io no fotoana voatendry; ataonareo izany araka ny lalàna amam-pitsipika rehetra momba azy. 4Dia niteny tamin'ny zanak'Israely Moizy mba hanaovan'izy ireo ny Paka. 5Ka tamin'ny andro fahefatra ambin'ny folon'ny volana voalohany, tamin'ny àty takariva dia nanao ny Paka tany an'efitra Sinaia izy ireo. Notanterahin'ny zanak'Israely avokoa izay rehetra nandidian'ny Tompo an'i Moizy.
       6Nisy olona sasany sendra voaloto tamim-paty ka tsy afa-nanao ny Paka tamin'izany andro izany. Nankeo anatrehan'i Moizy sy Aarona andron'izay ihany izy ireo, ka nanao tamin'i Moizy hoe: 7Voaloto tamim-paty izahay, nahoana izahay no tsy afaka hanolotra ny fanatitray amin'ny Tompo amin'ny fotoana voatendry, eo afovoan'ny zanak'Israely? 8Hoy ny navalin'i Moizy azy: Andraso aloha handrenesako izay handidian'ny Tompo anareo. 9Niteny tamin'i Moizy Iaveh ka nanao hoe: 10Mitenena amin'ny zanak'Israely ka lazao aminy hoe: Raha misy aminareo, na amin'ny taranakareo, maloto amim-paty na lasa nivahiny any an-tany lavitra, dia hanao ny Paka ho hajan'ny Tompo izy; 11amin'ny andro fahefatra ambin'ny folon'ny volana faharoa kosa, amin'ny àty takariva no hanaovany azy: mofo tsy misy lalivay sy anana mangidy no hiara-kohaniny aminy. 12Tsy hamelany hisy tra-maraina izy, ary tsy hotapahiny ny taolany. Ho araka ny fitsipika rehetra momba ny Paka no hankalazany azy. 13Raha olona madio sady tsy misy dia nalehany no tsy mankalaza ny Paka, dia hoesorina amin'ny fireneny izy; noho izy tsy nanolotra ny fanatitra ho an'ny Tompo amin'ny fotoana voatendry dia hilonjy ny fahotany izy. 14Raha vahiny mitoetra eo aminareo no manao ny Pakan'ny Tompo dia hotandremany ny lalàna amam-pitsipika momba ny Paka. Lalàna iray ihany no ho anareo, na ho an'ny vahiny na ho an'ny tompon-tany.
       15Tamin'ny andro nananganana ny Fonenana, dia nosaronan'ny rahona ny Fonenana, dia ny trano lain'ny vavolombelona izany: nisy zavatra mitarehin'afo teo ambonin'ny Fonenana hatramin'ny hariva ka mandra-pahamarain'ny andro. 16Toy izany ihany hatrany hatrany: ny rahona nanarona ny Fonenana ary nitarehin'afo izy amin'ny alina. 17Nony nisondrotra niala tamin'ny trano lay ny rahona, dia niainga nifindra toby ny zanak'Israely; ary eo amin'izay ijanonan'ny rahona no itobiany. 18Didy avy amin'ny Tompo no niaingan'ny zanak'Israely nifindrany toby; didy avy amin'ny Tompo no nitobiany; ary naharitra nitoby teo izy mandritra izay nipetrahan'ny rahona teo ambonin'ny Fonenana. 19Raha nipetraka ela teo ambonin'ny Fonenana ny rahona, dia nanaraka ny didin'ny Tompo ny zanak'Israely, ka tsy nifindra. 20Toy izany koa raha andro vitsy foana no nipetrahan'ny rahona teo ambonin'ny Fonenana; didin'ny Tompo no nitobiany, didin'ny Tompo no niaingany. 21Raha nipetraka hatramin'ny hariva ka hatramin'ny maraina ny rahona, ary niakatra nony maraina, dia niainga izy ireo, na raha afaka indray andro sy indray alina, vao niakatra ny rahona, dia niainga izy ireo. 22Raha nipetraka teo ambonin'ny Fonenana andro maro, na volana iray na taona iray, ny rahona, dia naharitra nitoby teo ny zanak'Israely, fa tsy niainga; fa nony vao niakatra izy dia niainga izy ireo. 23Didin'ny Tompo no nitobiany, didin'ny Tompo no niaingany: nitandrina ny didin'ny Tompo izy ireo, araka ny tenin'ny Tompo izay nomeny tamin'ny alàlan'i Moizy. >