Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Fitomanian'i Jeremia

Fitomaniana toko 3
Fitarainana, fanantenana ary fampiononana.

       1ALEPH
Izaho no ilay olona nahita ny fahoriana
tamin'ny tsora-kazon'ny fahatezerany.
       2Nentiny sy nampandehaniny aho
tamin'ny aizina fa tsy tamin'ny mazava.
       3Izaho irery no asiany dia asian'
ny tànany mandritra ny andro.
       4BETH
Ny nofo aman-koditro, nataony korotika;
ny taolako notapatapahany.
       5Nanorina izay hamelezany ahy izy; notemerany
ny mangerokeroka sy mahasorisorena aho.
       6Nampitoeriny amin'ny maizina,
toy ny efa maty fahagola aho.
       7GHIMEL
Nohodidininy tamboho aho, tsy ho afa-mivoaka;
novesarany gadra vy.
       8Na mitaraina sy miangavy aza aho,
tampenany avokoa ny fidiran'ny fivavahako.
       9Notampenany vato voapaika ny làlako;
nakorokorony ny sakeli-dalako.
       10DALETH
Mova izy amiko tsy ny orsa manotrika
sy ny liona manotrika iny.
       11Naviliny ny làlako, dia noviravirainy aho,
ka nataony fandao!
       12Nanenjana ny tsipìkany izy; dia izaho no napetrany
hokendreny amin'ny zana-tsipìkany.
       13HE
Natanterany ny valahako ny zanaky
ny tranon-jana-tsipìkany;
       14efa fihomehezan'ny vahoakako rehetra aho,
ataony an-kira mandritra ny andro.
       15Novokisany zava-mangidy aho,
nobobohany absinta.
       16VAV
Nampikosohiny fasika ny nifiko;
nasitriny tao anaty lavenona aho.
       17Ny fanahiko voasintona mafy lavitra ny fahatokiana,
ny fifaliana efa hadinoko,
       18ka hoy aho: Very ny heriko,
mbamin'ny fanantenako an'ny Tompo.
       19ZAIN
Tsarovinao ny fahoriako amam-pijaliako,
ny absinta aman'afero!
       20Mahatsiaro izany mandrakariva ny fanahiko,
ka reraka ato anatiko izy.
       21Izao no hotsarovako ato anatin'ny foko,
ka dia izany no mba hanantenako.
       22HETH
Famindram-pon'ny Tompo no tsy nahalany ritra antsika,
fa tsy lany ny famindram-pony.
       23Mihavao isa-maraina izany;
lehibe ny fahamarinanao!
       24Iaveh no anjarako, hoy ny fanahiko,
koa izy no hanantenako.
       25TETH
Tsara fo Iaveh amin'izay manantena azy,
amin'ny fanahy mitady azy.
       26Tsara ny miandry amim-pahanginana,
ny famonjen'ny Tompo.
       27Tsara ho an'ny olona ny mitondra ny jioga
hatramin' ny fahatanorany.
       28YOD
Aoka hitoetra irery amim-pahanginana izy,
raha ampitondrain'Andriamanitra an'izany.
       29Aoka hanohoka ny vavany amin'ny vovoka izy;
angamba misy hantenaina!
       30Aoka hanolotra ny takolany amin'izay mamely azy izy;
aoka hivoky latsa izy!
       31KAPH
Satria ny Tompo tsy manary
mandrakizay;
       32fa raha mampahory izy, dia mangoraka,
araka ny famindram-pony lehibe ;
       33Ary tsy satriny ny manetry,
na mampahory ny zanak'olombelona.
       34LAMED
Raha hitsakitsahin'ny olona amin'ny tongony,
ny babo rehetra amin'ny tany;
       35raha ny manana ny rariny no ampandeferin'ny olona,
eo anatrehan'ny Avo indrindra;
       36raha misy mampidi-doza ny olona amin'ny adiny,
moa tsy ho hitan'ny Tompo va izany?
       37MEM
Iza moa no niteny, dia tanteraka izany,
raha tsy efa voadidin'ny Tompo?
       38Tsy avy amin'ny vavan'ny Avo Indrindra va no mivoaka
ny soa sy ny loza?
       39Ka ahoana no itarainan'ny olombelona raha mbola velona izy?
Aoka ny fahotany avy no sampy hitarainany!
       40NUN
Aoka isika samy handinika ny làlany sy hamantatra azy,
ka hiverina amin'ny Tompo,
       41amin'Andriamanitra any an-danitra:
Asondroty ny fontsika mbamin'ny tanantsika.
       42Izahay dia efa nanota, efa niodina;
hianao tsy namela heloka.
       43SAMECH
Nisarona ny fahatezeranao hianao, dia nenjehinao izahay,
novonoinao tsy nanananao antra:
       44Nisarona rahona hianao,
tsy hisy hidiran'ny fivavahana.
       45Nataonao fakofako amam-paikan-javatra
eo afovoan'ny firenena izahay.
       46PHE
Misanasana vava aminay avokoa
ny fahavalonay rehetra;
       47ny tahotra aman-davaka no anjaranay,
sy ny fandravana amam-pandringanana.
       48Ranomaso mandriaka no mijononoka amin'ny masoko,
noho ny fandravana ny zanakavavin'ny vahoakako.
       49AIN
Mitomany tsy mijanona ny masoko,
satria tsy misy hiainana,
       50mandra-pitsinjony sy ijeren'
Iaveh any an-tampon'ny lanitra.
       51Mampidi-pahoriana amin'ny fanahiko ny masoko,
noho ny amin'ireto zanakavavin'ny tanànako rehetra.
       52TSADE
Manenjika ahy, hoatra ny fanenjika fody,
ireo mpankahala ahy tsy ahoana tsy ahoana.
       53Nitady hamono ny aiko tao anatin'ny lavaka izy ireo,
dia efa nandatsaka vato hanindry ahy.
       54Nisondrotra mihoatra ny lohako ny rano,
ka hoy aho: Maty aho!
       55KOPH
Iaveh ô, niantso ny anaranao
tany anaty lavaka lalina aho.
       56Renao ny feoko: Aza manentsin-tadìny,
amin'ny fisentoako, amin'ny fitarainako!
       57Tamin'ny andro niantsoako anao, nanatona hianao,
dia nanao hoe: Aza matahotra!
       58RESCH
Tompo ô, niandraikitra ny adiko hianao,
namonjy ny aiko.
       59Hitanao, ry Iaveh, ny anaovany an-keriny amiko,
omeo ny rariny aho!
       60Hitanao avokoa ny lolom-pony
sy ny fiokoan'izy rehetra hamely ahy.
       61SCHIN
Renao avokoa, ry Iaveh, ny latsa ataony,
ny fiokoan'izy rehetra hamely ahy,
       62ny resaky ny fahavaloko mbamin'ny fisainany
hamely ahy mandritra ny andro.
       63Jereo, fa na mipetraka izy ireo na mitsangana,
dia izaho no ataony an-kira.
       64Valio araka ny mendrika azy ireo izy, ry Iaveh ô!
araka ny asan'ny tànany,
       65ataovy jamba ny fony;
atokano ho azy ny ozonao.
       66Enjeho an-katezerana izy, ary fongory,
tsy ho ety ambanin'ny lanitry ny Tompo! >