Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Epistolan'i Md. Paoly Ho An'ny Galata

Galata toko 6
Fifankatiavana - Fanaovan-tsoa - Fara teny momba ny famorana - Veloma.

       1Ry rahalahy, raha misy olona azon-javatra tsy fidiny ka diso, dia aoka hianareo olona ara-panahy hananatra azy amin-kamoram-po, sy hitandrina fandrao mba azon'ny fakam-panahy koa. 2Mifampitondrà entana hianareo, dia ho tanterakareo amin'izany ny lalàn'ny Kristy; 3fa raha misy manao ny tenany ho zavatra, nefa tsinontsinona izy, dia mamita-tena izany. 4Samia mandinika ny asany avy, mba samy ho ny amin'ny tenany ihany no ho reharehany, fa tsy ho ny amin'ny an'olon-kafa, 5satria samy hitondra ny entany avy ny olona rehetra. 6Aoka izay ampianarina ny teny finoana hanome anjara izay mampianatra azy amin'ny fananany rehetra.
       7Aza diso hevitra hianareo, Andriamanitra tsy azo vazivazina, 8fa izay afafin'ny olona no hojinjany: izay mamafy ho an'ny nofo moa, hijinja fahalòvana avy amin'ny nofo; fa izay mamafy ho an'ny fanahy kosa, hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. 9Aza ketraka amin'ny fanaovan-tsoa, fa hijinja amin'ny fotoana isika raha tsy ketraka. 10Koa dieny mbola manana andro isika, manaova soa amin'ny olona rehetra, fa indrindra amin'ny havana rehetra iray finoana.
       11Jereo ity sora-baventy manaraka, nosoratan'ny tànako ho aminareo. 12Izay rehetra mila sitraka araka ny nofo, dia ireny no manery anareo hoforana; nefa noho izao ihany: fandrao enjehina noho ny hazo fijalian'ny Kristy izy. 13Fa na dia ny tenan'izy voafora ireny aza, tsy mitandrina ny Lalàna akory; ka hany itadiavany anareo hoforana, dia ny mba hireharehany amin'ny nofonareo. 14Raha ny amiko, dia sanatria raha mba misy hataoko rehareha afa-tsy ny hazo fijalian'i Jesoa-Kristy Tompontsika, fa taminy no voafantsika tamin'ny hazo fijaliana izao tontolo izao ho ahy, ary izaho ho an'izao tontolo izao. 15Tsy mampaninona na ny famorana na ny tsy famorana, fa ny ho olom-baovao no tena zavatra. 16Ho an'izay rehetra hanaraka ity fitsipika ity anie, sy ho an'ny Israelin'Andriamanitra koa ny fiadanana amam-pamindram-po! 17Amin'izao sisa izao, aza misy manahirana ahy intsony, fa mitondra ny marik'i Jesoa amin'ny vatako aho.
       18Ho amin'ny fanahinareo anie, ry rahalahy, ny fahasoavan'i Jesoa-Kristy Tompontsika! Amena. >