Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Habakòka

Habakòka toko 3
Vavaky ny mpaminany - Lohateny sy fiantsoana ny indrafon'Andriamanitra - Miseho hitsara Iaveh; fikorontanana amin'ny olombelona sy ny zavatra hafa - Mientana ny fon'ny mpaminany.

       1Vavaka nataon'i Habakòka, mpaminany. Araka ny fomban-dahateny ditirambika.
       2Iaveh ô, nandre izay nampandrenesinao aho,
dia raiki-tahotra aho, Iaveh ô!
Velomy ny asanao amin'ny taona mifandimby;
ataovy fantatra amin'ny taona mifandimby izy.
Na eo amin'ny hatezeranao aza, mahatsiarova ny hamindra fo.
       3Tamy avy any Temàna Andriamanitra,
ary avy any an-tendrombohitra Faràna ilay Masina (Selà).
Nanarona ny lanitra ny fiandrianany;
ary nameno ny tany ny voninahiny.
       4Toy ny fahazavan'ny masoandro miposaka ny famirapiratany;
misy tana-masoandro avy eo amin'ny tànanay;
ao no ieren'ny heriny.
       5Mandeha eo anoloany ny fandripahana;
ary manaraka ny diany ny tazo mahamay.
       6Nijanona izy, ka nampihorohoro ny tany;
nijery izy ka nampihozongozona ny firenena;
torotoro ny tendrombohitra mandrakizay,
nietry ny havoana fahagola;
ny làlany taloha no narahany.
       7Hitako latsaka am-pahoriana, ny lain'i Kosana,
ary mihorohoro ny lay amin'ny tanin'i Moaba.
       8Amin'ny ony va no mahatezitra an'ny Tompo?
sa amin'ny ony no irehetran'ny fahatezeranao?
amin'ny ranomasina no mampisafoaka anao,
raha ilay mitaingina ny soavalinao iny hianao,
raha mitaingina ny kalesim-pamonjenao?
       9Ny tsipìkanao miseho miharihary;
ny zana-tsipìkanao dia ireo fianianana voatononao (Selà).
Ataonao mivava ny tany ho ranon-driaka.
       10Nahita anao ny tendrombohitra ka mangovitra,
nisy rambon-dranitra nandalo,
niloa-peo ny hantsana
sady nananga-tànana mankany ambony.
       11Tafajanona eo amin'ny fitoerany ny masoandro amam-bolana;
ka ny fanjelanjelatry ny zana-tsipìkanao no andehanan'ny olona,
sy ny fahazavan'ny lefonao mamirapiratra.
       12Mitetitety ny tany amim-pahatezerana hianao,
hitsahanao amim-pahavinirana ny firenena.
       13Nivoaka hamonjy ny olonao hianao,
hanafaka an'ilay Voahosotrao;
notapahanao ny vovonan'ny tranon'ny ratsy fanahy,
nahariharinao hatrany ambany ny fiorenany (Selà).
       14Notrobaranao tamin'ny zana-tsipìkany ihany, ny lohan'ireo antokon'olony,
izay nibosesika hamely ahy,
tamim-panaovana hobin-kafaliana toy ny efa handevona
ny ory ao amin'ny fieren'izy ireo.
       15Hitsahanao amin'ny tongo-tsoavalinao ny ranomasina,
ny fitambaran'ny rano be.
       16Vao nandre aho dia nivadika ny tsinaiko;
mipararetra amin'izany feo izany ny molotro,
idiran'ny fahalovana ny taolako,
mangovitra ny lohaliko eo ambaniko,
noho ny tsy maintsy hiandrasako amim-piadanana ny andro mahory,
izay hiakaran'ny fahavalo hampahory ny vahoaka anankiray.
       17Satria amin'izany ny aviavy tsy hamontsina,
ny voaloboka tsy hisy hotoazana;
ny oliva tsy hisy voany;
ary ny saha tsy hahavoka-kanina;
tsy hisy hita intsony ao amin'ny vala ny ondry
ary ny fahitra tsy hisy omby intsony.
       18Fa izaho dia te-hiravoravo amin'ny Tompo,
te-hientan-kafaliana amin'ny Andriamanitry ny famonjena ahy.
       19Iaveh Tompo no heriko;
ataony toy ny an'ny serfavavy ny tongotro,
ary ampandehaniny eny amin'ny fitoerako avo aho.
Ho an'ny filohan'ny mpihira, amin'ny zava-manenoko tendrena. >