Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Epistolan'i Md. Paoly Ho An'ny Hebrio

Hebrio toko 13
Anatra samihafa - Ny fanarahana tsara ny finoana - Ny fanarahan-dia an'i Jesoa - Famaranan-teny - Fanaovam-beloma.

       1Mahareta amin'ny fitiavana ny rahalahy. 2Ary aza manadino ny fandraisam-bahiny, fa ny sasany nanaraka izany dia efa nisy nampiantrano anjely, nefa tsy nahalala azy. 3Tsarovy izay mifatotra, aoka ho toy ny miara-mifatotra aminy hianareo; ary izay ampahorina koa, fa mbola ao anatin'ny nofo koa hianareo.
       4Aoka hanan-kaja amin'ny olona rehetra ny fanambadiana, ary aoka tsy ho voaloto ny fandrian'ny mpivady, fa hohelohin'Andriamanitra ny mpijangajanga sy ny mpaka vadin'olona.
       5Aza mba mitondra tena amim-pahidiana; mionòna amin'izay anananareo, fa tenin'Andriamanitra no nilaza hoe: Tsy handao anao aho, na hahafoy anao akory; 6ka sahintsika ny manao amim-pahatokiana hoe: Andriamanitra no vonjiko, ka tsy hatahotra na inona na inona aho; inona no azon'ny olona atao amiko?
       7Tsarovy ny mpitondra anareo, izay nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo; diniho ny niafaran'ny fiainany, ka alao tahaka ny finoany; 8Jesoa-Kristy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. 9Aza mety havilin'ny fampianarana samihafa hianareo, fa aleo mampiorina ny fo amin'ny fahasoavana toy izay amin'ny hanina izay tsy mahasoa ny miraiki-po aminy. 10Manana otely tsy azon'ny mpivavaka ao an-tranolay ihinanana isika. 11Satria izay biby entin'ny mpisorombe ao amin'ny fitoerana masina ny rany hatao fanatitra noho ny ota, dia dorana any ivelan'ny toby ny fatiny. 12Ary toy izany koa ny nijalian'i Jesoa tany ivelan'ny vavahady, mba hanamasinany ny olona amin'ny rany. 13Koa mba hankanesantsika any aminy, dia aoka hivoaka any ivelan'ny toby isika, sy hitondra ny latsa nentiny. 14Fa fonena-mandalo no antsika ety an-tany, fa mitady ny ho avy isika. 15Koa aoka àry isika hanolotra fanati-piderana ho an'Andriamanitra amin'ny alalany mandrakariva; izany hoe, ny vokatry ny molotra mankalaza azy. 16Ary aza manadino ny fanaovan-tsoa sy ny fiantrana, fa ny fanatitra toy ireny no ankasitrahan'Andriamanitra.
       17Maneke ny lehibenareo, ary ankatoavy ny teniny, fa miambina ny fanahinareo toy ny olona mbola hampamoahina izy ireo, - mba ho an-kafaliana no hanaovany an'izany, fa tsy ho amin'alahelo, fa tsy mahasoa anareo izany.
       18Mivavaha ho anay, fa te-hanao tsara amin'ny zavatra rehetra izahay, ary matoky fa marina ny hitsim-ponay. 19Ny angatahako ny hanaovanareo izany indrindra anefa, dia ny mba hiverenako any aminareo faingampaingana. 20Ary enga anie ka ny Andriamanitry ny fiadanana, izay nanatsoaka tamin'ny fahafatesana an'ilay Mpiandry ondry lehibe noho ny ran'ny fanekena mandrakizay, dia Jesoa Tompontsika, 21no hanomana anareo amin'ny asa soa rehetra, mba hanatanterahanareo ny sitra-pony, amin'ny fanaovanareo ao anatinareo izay tsara eo imasony, amin'ny alalan'i Jesoa-Kristy: ho azy anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amena.
       22Mangataka aminareo aho, ry rahalahy, mba hankasitraka ity teny fananarana ity; fa teny fohifohy ihany no nosoratako ho anareo. 23Aoka ho fantatrareo fa efa afaka Timote rahalahintsika; ka raha tonga faingampaingana izy, dia hiaraka aminy hamangy anareo aho. 24Veloma any amin'ny lehibenareo rehetra, sy ny olo-masina rehetra. Manao veloma anareo koa ny rahalahy aty Italia. 25Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavana. Amena. >