Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Epistolan'i Md. Paoly Ho An'ny Hebrio

Hebrio toko 3
Ambony mihoatra an'i Moizy izy - Halavirina mafy ny tsy finoana.

       1Koa amin'izany, ry rahalahy masina, mpiombona amin'ny fiantsoana ho any an-danitra, diniho ilay Apostoly sy ny Mpisorom-ben'ny finoana arahintsika, dia Jesoa, 2izay nahatoky an'ilay nanendry azy, tahaka an'i Moizy "tao amin'ny tranony rehetra" koa. 3Fa tahaka ny mahabe voninahitra ny mpanao trano noho ny trano nataony no nanaovana azy mendri-boninahitra fa tsy tahaka an'i Moizy. 4Satria ny trano rehetra dia amboarin'ny olona, fa Andriamanitra kosa no nanamboatra ny zavatra rehetra. 5Ary Moizy dia nahatoky tao amin'ny tranony rehetra toa ny mpanompo fotsiny, mba hanambara ny zavatra tsy maintsy holazaina; 6fa ny Kristy kosa dia toy ny zanaka manapaka ny tranon'ny tenany, ary isika no tranony, raha tanantsika mafy hatramin'ny farany ny fahasahiana sy ny hafaliana masina vokatry ny fanantenana.
       7Noho izany, araka ny tenin'ny Fanahy Masina hoe: Anio raha mandre ny feony hianareo, 8aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana, tamin'ny andron'ny fakam-panahy tany an'efitra, 9izay nakan'ny razanareo fanahy ahy, sy nizahany toetra ahy, nefa anie efa nahita ny asako nandritra ny efa-polo taona izy. 10Tezitra tamin'izany taranaka izany aho ka nanao hoe: Maniasia amin'ny fony mandrakariva ireo, ka tsy nahalala ny diako; 11koa nianiana noho ny hatezerako aho fa tsy hiditra amin'ny fialan-tsasatro izy ireo; 12dia tandremo, ry rahalahy, fandrao misy manana fo ratsy sy tsy mino ao aminareo, ka ho tafasaraka amin'Andriamanitra velona; 13fa mifamporisiha isan'andro, dieny mbola misy izay atao hoe "anio", mba tsy hisy hihamafy fo aminareo, noho ny famitahan'ny fahotana. 14Fa efa tonga mpiombona amin'ny Kristy isika, raha tanantsika mafy hatramin'ny farany ny fahatokiantsika voalohany, 15araka ilay lazaina hoe: Anio raha mandre ny feony hianareo, aza manamafy ny fonareo, tahaka ny tamin'ny fahasosorana. 16Fa iza moa ireny nahasosotra azy nony efa nandre ny feony? Moa tsy ireo rehetra nentin'i Moizy niala tany Ejipta va? 17Iza no nahatezitra azy, nandritra ny efapolo taona? Moa tsy ry zareo nanota va, ka niampatrampatra tany an'efitra ny fatiny? 18Ary iza no nianianany fa tsy hiditra any amin'ny fial├ány sasatra, afa-tsy ry zareo tsy nanaiky? 19Ka dia hitantsika fa tsy nahazo niditra tokoa izy ireo noho ny tsy finoany. >