Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Epistolan'i Md. Paoly Ho An'ny Hebrio

Hebrio toko 6
Lozan'izay mivadika! - Samia maharitra, maka tahaka an'i Abrahama.

       1Koa aoka hapetratsika ny abidim-pianarana ny amin'ny Kristy, fa aoka handroso ho amin'izay lavorary kokoa isika, dia tsy haverintsika indray ireny foto-kevitra fanorenana ireny: dia ny fibebahana miala amin'ny asa maty, ny finoana an'Andriamanitra, 2ny fianarana ny batemy samihafa sy ny fametrahan-tànana, ny fitsanganana amin'ny maty, ny fitsarana mandrakizay. 3Izany tokoa no hataontsika raha avelan'Andriamanitra.
       4Fa izay efa nohazavaina indray mandeha, sy nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra, ary nandray ny Fanahy Masina, 5sady efa nanandrana ny hamamin'ny tenin'Andriamanitra mbamin'ny asa mahagagan'ny fiainan-ko avy, 6nefa nivadika, dia hataon'ireny ahoana ny hohavaozina indray ho amin'ny fibebahana, nefa anie mamantsika ny Zanak'Andriamanitra amin'ny hazo fijaliana indray izy ireo, sady manolotra azy halam-baraka? 7Hasoavin'Andriamanitra ny tany vontosan'ny orana milatsaka aminy matetika, ka mahavokatra anana tsara ho an'izay niasàna azy; 8fa hàlany sy efa hozoniny kosa raha maniry tsilo sy hery, ka ny hodoran'ny olona no hiafaràny.
       9Raha ny aminareo anefa, ry malala, na dia miteny izany aza izahay, dia zavatra tsaratsara kokoa sy mahavonjy anareo no antenainay. 10Fa tsy mba tsy marina Andriamanitra, sanatria! ka hanadino ny asanareo, sy ny fitiavana nasehonareo ho voninahitry ny anarany, tamin'ny nanampianareo sy mbola anampianareo ny olo-masina. 11Irìnay haneho fahazotoana toy izany koa hianareo tsirairay avy hitana ny fanantenanareo feno sy lavorary hatramin'ny farany, 12mba tsy hiketraka hianareo, fa hanahaka ireo mandova ny lova nampanantenaina noho ny finoany sy ny faharetany.
       13Tamin'ny fampanantenana nataon'Andriamanitra tamin'i Abrahama, noho ny tsy fisian'ny lehibebe kokoa noho ny tenany, dia nianiana tamin'ny tenany izy. 14Ka nanao hoe: Hosoaviko tokoa hianao sy hohamaroiko koa; 15ary nahazo ny nampanantenaina azy io Patriarka io, satria niandry tamim-paharetana izy. 16Fa ny lehibebe kokoa noho ny tenany no ianianan'ny olona, ary ny fianianana no ataony antoka ka entiny manapaka ny fifandirana rehetra. 17Koa mba hanehoan'Andriamanitra mazavazava kokoa ny tsy fiovan'ny fikasany amin'ny mpandova ny fampanantenana, dia nohamafisiny tamin'ny fianianana izany, 18mba ho zavatra roa tsy manam-piovana sy tsy hain'Andriamanitra amitahana antsika no hahazoantsika fanalana alahelo mahery; fa efa mihazakazaka isika hihazona ny fanantenana natolotra antsika. 19Izy io moa no tanantsika mova tsy vato fantsiky ny aina sady mafy no tsy mihetsika, ary miditra any anatin'ny efitra lamba, 20dia any amin'izay efa nidiran'i Jesoa ho Mpialoha antsika, rahefa natao Mpisorombe mandrakizay araka ny fomban'i Melkisedeka. >