Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'Izaia

Izaia toko 1
Fitsarana an'i Jodà: Ny heloka nataony: ny loza efa nanjo azy - Ny fivavahana ivelany fotsiny ihany - Ny fanadiovana an'i Jerosalema - Ny hanjo ny mpikomy.

       1Fahitan'Izaia, zanak'i Amosa, momba an'i Jodà sy Jerosalema, izay hitany tamin'ny andron'i Oziasa, Joatama, Akaza ary Ezekiasa, mpanjakan'i Jodà.
       2Mihainoa, ry lanitra, ary hianao ry tany, mitongilàna sofina,
fa miteny Iaveh:
Efa namelon-jaza aho, ary efa nanabe ireny,
kanjo izy ireo niodina tamiko.
       3Ny omby mahalala ny tompony;
ary ny ampondra, ny fihinanam-bilon'ny tompony;
fa Israely kosa tsy manam-pahalalana,
ny vahoakako tsy mba manan-tsaina.
       4Adray! ry ilay firenena mpanota, vahoaka mavesa-keloka,
tarana-dratsy, zana-meloka!
Nandao an'ny Tompo izy ireo,
naniratsira an'Ilay Masin'Israely,
nihataka nihemotra.
       5Aiza indray no hasiana aminareo, raha mitohy ny fiodinanareo?
ny loha manontolo marary,
ary ny fo manontolo mavozovozo.
       6Hatrany am-paladia ka hatrany an-tampon-doha,
tsy misy salama na dia kely aza, ao aminy:
Tsy misy afa-tsy ratra, dian-kapoka, fery mangirifiry,
tsy voasasa, na voabandy,
na voalemin-diloilo akory.
       7Ny taninareo, lao;
ny tanànanareo levon'ny afo.
Ny taninareo levonin'ny hafa eo imasonareo;
hoatra ny fandravan'ny olon-kafa firenena no fahasimbany.
       8Ary ny zanakavavin'i Siona dia tafajanona
toy ny trano bongo anaty tanim-boaloboka,
toy ny tranotomboka, anaty tanim-boatango,
toy ny tilikambo fiambenana.
       9Raha tsy namelan'ny Tompon'ny tafika
ambiny kely sisa isika,
dia ho sahala amin'i Sodoma,
hanahaka an'i Gomora.
       10Mihainoa ny tenin'ny Tompo,
ry mpitsaran'i Sodoma;
mitongilàna sofina amin'ny lalàn'Andriamanitsika,
ry vahoakan'i Gomora.
       11Mampaninona ahy izay habetsahan'ny soronareo?
hoy Iaveh.
Efa tofoky ny ondralahy atao sorona dorana aho,
mbamin'ny saboran-janak'omby.
Tsy sitrako ny ran'ombalahy,
mbamin'ny ondry aman'osy.
       12Raha tonga hiseho eo anatrehako hianareo,
zovy moa no nitady anareo, handia izay kianjako akory?
       13Atsaharo ny mitondra fanati-poana ho ahy;
fahavetavetana amiko ny emboka;
raha ny amin'ny voaloham-bolana, sabata, fiantsoam-piangonana,
dia tsy zakako hankasitrahana ny heloka sy ny fivoriana miaraka ampahibemaso.
       14Halan'ny foko ny voaloham-bolana amam-petinareo;
mavesatra amiko ireny, sasatry ny mandefitra izany aho.
       15Raha manandratra ny tànanareo hianareo, misarona maso eo anoloanareo aho;
raha mampitombo ny fivavahana hianareo, tsy mihaino akory aho:
Feno ra ny tànanareo.
       16Misasà hianareo, midiova hianareo,
esory ny haratsian'ny asanareo,
hiala eo imasoko;
mitsahara tsy hanao ratsy,
       17mianara hanao soa;
katsaho ny rariny, anaro ny mpampahory,
omeo rariny ny kamboty, arovy ny mpitondratena.
       18Avia, hiara-mifandahatra isika;
Na mangatrakatraka aza ny fahotanareo,
hanjary fotsy hoatra ny oram-panala;
na mena hoatra ny jaky aza izy,
ho tonga toy ny volon'ondry.
       19Raha manaiky amin'ny fo mazoto hianareo,
dia hihinana ny zava-tsoan'ny taninareo.
       20Fa raha manohitra sy miodina kosa hianareo,
dia ho levonin'ny sabatra;
fa efa niteny ny vavan'ny Tompo.
       21Ahoana no nahatongavany ho janga,
izy ilay tanàna mahatoky sy feno fahamarinana,
izay nonenan'ny fitsarana marina;
fa ankehitriny kosa ... mpamono olona no eo!
       22Ny volafotsinao zary tain-drendrika,
ny divainao notapohin-drano.
       23Ny lehibenao mpikomy,
sy naman'ny mpangalatra;
sady tia fanatitra
no fatra-pitady tambitamby avokoa;
ny kamboty tsy omeny rariny;
ary ny adin'ny mpitondratena, tsy tonga eo anatrehany.
       24Ka noho izany - Teny ton'ny Tompo,
Iaveh'ny tafika, ilay Maherin'Israely:
- Edrey! hiala fo amin'ny mpandrafy ahy aho,
sy hamaly an'ireo fahavaloko.
       25Haninjitra ny tànako aminao aho,
ka ny tain-drendrikao hoempoiko toy ny amin'ny sirahazo,
ary ny potipoti-pirakao rehetra ho esoriko.
       26Hametrahako mpitsara toy ny tany aloha hianao,
mbamin'ny mpanolo-tsaina toy ny tamin'ny andro voalohany.
Rahefa izany dia hantsoina hoe tanànan'ny fahamarinana,
tanàna mahatoky hianao.
       27Havotana amin'ny hitsiny Siona,
ary amin'ny rariny, izay hibebaka ao.
       28Fa ny mpikomy amam-panota kosa, indray torotoroina avokoa;
ary izay mahafoy an'ny Tompo, dia ho faty.
       29Fa ho menatra ny terebinta nankamaminareo
ary ho menatra ny zaridaina izay nahafinaritra anareo hianareo.
       30Satria ho tahaka ny terebinta nalazo ravina hianareo,
ary tahaka ny zaridaina tsy misy rano.
       31Ary ny olo-mahery ho tahaka ny rano,
ary ny asany ho kilalaon'afo.
Ka hiara-mirehitra izy roa tonta,
sady tsy hisy olona hamono ny afo. >