Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'Izaia

Izaia toko 13
Faminaniana mamely an'i Babilona - Ny Meda no alefan'Andriamanitra hamely an'i Babilona - Ny fandravany azy.

       1Faminaniana momba an'i Babilona nambara tamin'Izaia, zanak'i Amosa.
       2Manangàna faneva, eo amin'ny tendrombohitra mangadihady;
antsoy amin'ny feo avo izy ireo,
hofay tànana izy,
handingana ny vavahadin'ireo mpanapaka.
       3Izaho kosa efa nanome didy an'ireo natokako,
ary efa niantso ireo lehilahy maheriko ho entiko hahafa-po ahy amin'ny hatezerako,
izay miarahaba ny fiandrianako, amin'ny hobin-kafaliana.
       4Injany re ny horakoraka any an-tendrombohitra,
toa hahohahom-bahoaka be;
injany re ny tabataban'ny fanjakana,
ny firenena tafavory:
Iavehn'ny tafika izany mampanao matso
ireo miaramilany mpiantafika.
       5Avy any an-tany lavitra,
avy any am-paravodilanitra izy ireo
dia Iaveh sy ireo entiny manatanteraka ny fahatezerany
handravany ny tany rehetra.
       6Aoka hinaonaona hianareo, fa antomotra ny andron'ny Tompo:
toy ny fandravana ataon'ny Tsitoha no fihaviny.
       7Noho izany ny tànana rehetra hiraviravy;
ny fon'ny olombelona rehetra ho reraka,
       8hangovitra izy, ho azon'ny tebiteby amam-panaintainana;
hiolanolana toy ny vehivavy miteraka izy;
sady hifampijery samy hitanaka foana eo,
ary hivoaramena hoatra ny afo ny tarehiny!
       9Indro tonga ny andron'ny Tompo,
andro fahalozana, fahavinirina sy firehetam-pahatezerana,
hampanjary ny tany ho efitra,
sy handringana ny mpanota eo.
       10Fa ny kintan'ny lanitra, sy antokon-kintany,
tsy mandefa ny fahazavany hamirapiratra,
ny masoandro nihamaizina teo amin'ny fiposahany,
ary ny volana tsy mandefa ny fahazavany.
       11Hosaziko izao tontolo izao noho ny faharatsiany;
ary ny ratsy fanahy noho ny helony;
hataoko mitsahatra ny fiandranandran'ny mpirehareha;
ary haetriko ny avonavon'ireo mpanjaka manao jadona.
       12Hataoko mahalana mihoatra noho ny volamena madio, ny olombelona;
mahalana mihoatra noho ny volamena avy any Ofira.
       13Noho izany, ny lanitra hampangovitiko;
ary ny tany ho hozongozonina hiala amin'ny fitoerany,
azon'ny haviniran'ny Tompon'ny tafika,
amin'ny andro hirehetan'ny fahatezerany.
       14Amin'izany ny olona tahaka ny gazela henjehina,
tahaka ny biby fiompy tsy misy mpamory,
dia samy hitodika ny fireneny avy,
sy handositra ho any amin'ny taniny.
       15Izay hita rehetra ho voagorobaka,
izay voasambotra rehetra ho lavon'ny sabatra.
       16Ny zanany madinika ho montsanina eo imasony,
ny tranony hobaboina ary ny vadiny hosavihina.
       17Indro hatsangako hamely azy ireo ny Meda,
izay tsy mandala volafotsy,
tsy maniry volamena.
       18Ny tsipikany handripaka ny zatovo;
ny naloaky ny kibo, tsy hananany antra;
ny zaza tsy hiantran'ny masony.
       19Ary Babilona, ilay ravaky ny fanjakana maro,
haingon'ny Kaldeana be rehareha,
dia hanahaka an'i Sodoma sy Gomora izay noravan'Andriamanitra.
Tsy hisy mponina intsony ao aminy,
       20ary tsy honenana intsony amin'ny taona mifandimby izy;
ny Arabo tsy hanangan-day eo;
ary ny mpiandry biby tsy hametraka biby fiompy am-bala eo.
       21Fa ny bibidia eny an'efitra no hanao ny lavany eo,
ny vorondolo no hameno ny tranony;
ny ostritsa no honina any,
ary ny satira no hifalihavanja eo.
       22Ny amboadia no hierona ao an-dapany lao;
ary ny alikadia ao an-trano firavoravoany.
Efa antomotra ny fotoanany,
ary tsy hohalavaina ny androny. >