Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'Izaia

Izaia toko 14
Fahafahan'Israely - Ny mpanjakan'i Babilona any amin'ny seoly - Faharavan'i Asiria sy ny Filistina.

       1Fa Jakoba kosa hiantran'ny Tompo,
ary Israely mbola hofidiny;
hamponeniny amin'ny taniny indray izy;
ny hafa firenena hikambana aminy,
sy hiraikitra amin'ny taranak'i Jakoba.
       2Ny firenena no haka azy,
ka hanatitra azy hody,
ary ny taranak'Israely handray azy ireo ho an'ny tenany,
ao amin'ny tanin'ny Tompo,
ho mpanompolahy amam-panompovavy;
dia ho tonga mpamabo izay namabo azy izy,
sy hanapaka an'ireo nampahory azy.
       3Ary amin'ny andro hampitsaharan'ny Tompo anao
amin'ny fisasarana aman-tebitebinao,
sy amin'ny fanompoana mafy nampanaovina anao,
       4dia hoventesinao izao hira faniniana izao,
ny amin'ny mpanjakan'i Babilona, ka hataonao hoe:
Akory ity niafaran'ilay mpanjaka manao jadona,
ary nitsaharan'ny fampahoriana?
       5Notapatapahan'ny Tompo ny tehin'ny ratsy fanahy,
ny tehim-panjakan'ny mpanapaka!
       6Nikapoka ny vahoaka tamin-katezerana mafy izy,
tamin'ny kapoka tsy an-kijanona;
nentin'ny fisafoahany dia nataony ambany jioga ny firenena,
tamin'ny fanenjehana tsy misy hiainana.
       7Indro miadana ny tany rehetra, mandry fehizay izy,
velona ny hobin-kafaliana.
       8Ny sipresa aza mifaly amin'ny fahalavoanao
mbamin'ny sedera any Libana:
Hatrizay nahalavoanao teo izay, tsy misy olona miakatra
hikapa anay intsony.
       9Taitra ny aminao ny seoly any ambany lalina any,
handeha hitsena anao.
Fohaziny noho ny aminao ny avelo
ny mpanjakan'ny tany rehetra;
asainy hitsangana avy eo amin'ny seza fiandrianany avokoa
ny mpanjakan'ny firenena rehetra.
       10Samy miteny izy rehetra, hilaza aminao hoe:
Hianao koa miongana toa anay,
ka indro hianao tsy misy hafa aminay!
       11Nivarina amin'ny seoly ny reharehanao,
mbamin'ny feom-balihanao.
Voalafika kankana hianao,
ary olitra no irakofanao!
       12Akory ity hianao no potraka avy any an-danitra,
ry kintana mamirapiratra, zanaky ny maraina?
Akory ity hianao no mitsingidina amin'ny tany,
hianao ilay mpandrava firenena?
       13Hianao ilay nanao anakampo hoe:
Hiakatra any an-danitra aho;
ary ambony mihoatra ny kintan'Andriamanitra
no hanandratako ny seza fiandrianako;
hipetraka eo ambonin'ny tendrombohitry ny fivoriana,
eny amin'ny avaratra avo tsy hita noanoa;
       14hisondrotra any an-tampon'ny rahona,
ary hitovy amin'ny Avo Indrindra!
       15Kanjo indro hianao latsaka aty amin'ny seoly
aty amin'ny hantsana lalina tsy hita noanoa!
       16Izay mahita anao, mibanjina anao,
sady manao tsara jery anao, manao hoe:
Io va re izany olona nampitabataba ny tany,
nampihozongozona ny fanjakana,
       17nampanjary efitra an'izao tontolo izao,
nandrava ny tanàna,
tsy nandefa ny babo hody any aminy?
       18Ny mpanjaka rehetran'ny firenena,
samy mandry amim-boninahitra avokoa,
eo an-tranony avy;
       19fa hianao kosa nariana lavitry ny fasanao,
toy ny sampana atao ho tsinontsinona,
tototry ny maty novonoina tamin'ny sabatra,
sy voavarina any amin'ny sola-baton'ny hantsana manjombona,
tahaka ny faty voahosihosy.
       20Tsy mba hiaraka amin'izy ireo eny am-pasana hianao,
satria nandevona ny taninao,
ary nandringana ny vahoakanao!
Tsy hotononina mandrakizay
ny taranaky ny ratsy fanahy.
       21Manomàna famonoana hamelezana ny taranany,
noho ny helok'ireo razany.
Aza tafarina intsony hampanaiky ny tany izy ireo,
aoka anie ka tsy handrakotra tanàna ny vohon'ny tany izy ireo.
       22Hitsangan-kamaly ireny aho,
- teny ton'ny Tompon'ny tafika -
ary ho foanako amin'i Babilona avokoa ny anarana sy izay sisa eo,
ny taranaka aman-tsolofo,
- teny ton'ny Tompo'ny tafika. -
       23Hataoko fonenan-tsokina,
amam-piandronan-drano izy,
ary hofafako amin'ny kofafa fandringanana,
- teny ton'ny Tompo'ny tafika. -
       24Iaveh'ny tafika nianiana hoe:
Eny, ho to izay hevitra efa nokasaina;
ary ho tanteraka izay efa notapahako.
       25Hanorotoro an'i Asora amin'ny taniko aho,
ary hanosihosy azy eo an-tendrombohitro.
Dia ho esorina amin'izy ireo ny jiogany,
ary halana eo an-tsorok'izy ireo ny entany.
       26Izany no hevitra raikitra hamelezana ny tany rehetra,
ary tànana ahinjitra hamelezana ny firenena rehetra!
       27Fa Iaveh'ny tafika no efa nanapaka izany,
ka zovy no hahasakana izany,
ary ny tànany efa nahinjiny, ka iza no hamily izany?
       28Tamin'ny taona nahafatesan'i Akaza mpanjaka no nivoahan'izao faminaniana izao.
       29Aza manaram-po amin'ny fifaliana, ry Filistina manontolo,
noho ny nahatapahan'ny tsorakazo namely anao;
fa hisy menarana hateraky ny tarana-bibilava
ary dragona manidina no haterany.
       30Ka amin'izay ny farahidiny hahita hanina;
ary ny mahantra handry fahizay.
Fa ny tanarakao kosa, hataoko maty mosary;
ary izay sisa avy aminao, haringana. -
       31Midradradradrà, ry vavahady; miantsoantsoa, ry tanàna;
Matahora mafy, ry Filistina manontolo!
Fa indro misy setroka tamy avy any avaratra,
ary tsy misy miala amin'ny laharany, ny antoko miaramilany.
       32Inona no havaly ireo iraky ny firenena?
Izao: Iaveh no nanorina an'i Siona,
ka mahita fialofana ao izay ory amin'ny vahoakany. >