Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'Izaia

Izaia toko 16
Faminaniana ny loza hanjo an'i Moaba.

       1Alefaso ny zanak'ondrin'ny mpanapaka ny tany,
avy any PetrĂ , hamaky ny efitra,
ho any an-tendrombohitry ny zanakavavin'i Siona.
       2Tahaka ny vorona mandositra
tahaka ny vorona iray akany aely,
ny zanakavavin'i Moaba,
eo amin'ny fitana an'i Arnona.
       3Aoka hianao hanoro hevitra anay, hanelanelana anay;
hanome aloka anay, toy ny amin'ny alina, amin'ny mitatao vovonana;
hanafina ny enjehina, tsy hanondro ny mandositra!
       4Aoka ireo mpandositra avy any Moaba hahazo mitoetra eo aminao;
aoka hianao ho fiereny, tsy ho azon'ireo mpandringana izy;
fa mitsahatra ny fanafihana, tapitra ny fandravana,
lasa niala tamin'ny tany ny mpampahory.
       5Tafaorina amin'ny famindram-po ny seza fiandrianana,
ary ny hipetraka amin'izany seza fiandrianana izany, araka ny fahamarinana,
eo an-dain'i Davida,
dia ny mpitsara anankiray mikendry ny rariny,
ary mazoto hampijoro ny fahamarinana.
       6Fantatray ny avonavon'i Moaba,
ilay fatra-piavonavona,
ny rehareha aman'avonavony, ny anjonanjony
aman-teny mamitaka.
       7Koa aoka Moaba hitomany an'i Moaba;
aoka hidradradradra izy rehetra!
Ny ampempam-boalobok'i Kira Hereseta,
no aoka hitomanianareo, amim-pahareraham-po mafy.
       8Fa zoin-doza avokoa ny sahan'i Hesebona;
ny amin'ny voalobok'i Sabama,
dia efa noravan'ny tompon'ny firenena ny sakeliny mandadina,
izay efa nisandrahaka hatrany Jazera,
nandroso tsy hita lany tany an'efitra,
nandefa lavitra ny solofony,
nampita ny ranomasina.
       9Koa mitomany toy ny itomanian'i Jazera aho,
momba ny voalobok'i Sabama;
mandrotsaka ranomaso aminareo aho
ry Hesebona, ry Eleale,
fa ny vokatrareo amam-pararanonareo,
no nahatongavan'ny fanokaran'ny mpamia.
       10Foana ny fifaliana amam-piravoravoana eo amin'ny sahan-kazo mamo,
tsy misy hira na hobin-kafaliana intsony
eo amin'ny tanim-boaloboka;
ny mpioty voaloboka, tsy mamia divay eo amin'ny famiazana intsony;
efa natsahatra ny hobin'ny mpamia.
       11Koa mipararetra hoatra ny harpa
ny tsinaiko, noho ny amin'i Moaba;
sy ny foko noho ny amin'i Kira-Haresa.
       12Dia ho hitan'ny olona Moaba hisasatra
eo amin'ny fitoerana avony,
hiditra ao amin'ny fitoera-masiny izy hivavaka,
nefa tsy hahazo na inona na inona.
       13Izany no teny faminaniana notononin'ny Tompo fahiny ela ny amin'i Moaba. 14Ary ankehitriny kosa miteny Iaveh, ka manao hoe: Ao anatin'ny telo taona, araka ny fanisana ny taona iasan'ny mpikarama, dia ho lefy ny voninahitr'i Moaba mbamin'ny vahoaka be ao aminy, fa zavatra kely foana no ho sisa, sady ho vitsy sy osa. >