Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'Izaia

Izaia toko 22
Ny fifaliam-pon'i Jerosalema, arahim-pahoriana rahefa tonga ny fahavalo - Tsy Andriamanitra no niankinany; hadisoany lehibe izany - Ny amin'i Sobnà sy Eliasima.

       1Faminaniana ny amin'i Lohasahan'ny fahitana.

Maninona ity hianao, no miakatra
ambony tafon-trano avokoa,
       2Ry tanàna be horakoraka sy feno tabataba,
ry vohitra miravoravo?
Ny maty eo aminao tsy mba matin-tsabatra,
na lavo an'ady.
       3Ny lehibenao indray nandositra avokoa,
voasambotra tsy amin-tsipika;
ny vahoakanao indray azo avokoa,
teny am-pandosirana any lavitra any.
       4Koa niteny aho nanao hoe: Mihodina tsy hijery ahy,
aoka hitomany mafy aho!
Aza maimay hampionona ahy,
noho ny fandringanana ny zanakavavin'ny vahoakako.
       5Fa andron'ny tabataba,
fanosihosena, fahaverezan-kevitra ity,
ka nalefan'ny Tompo, Iavehn'ny tafika,
ho any amin'ny Lohasahan'ny fahitana;
ravàna ny manda,
misy dradradradra re eny an-tendrombohitra eny.
       6Elama mandray ny tranon-jana-tsipìka,
tamy izy mitondra kalesy amam-pitaingin-tsoavaly;
ary Kira nanala fono ny ampingany.
       7Feno kalesy ny lohasahanao tsara indrindra;
ary mitana fitoerana eo am-bavahadinao, ny mpitaingin-tsoavaly.
       8Nalana tamin'i Jodà ny fisalobonany.
Amin'izany andro izany dia manopy maso hianao,
mankany amin'ny fitahirizam-piadiana ao an-dapan'ny ala,
       9ary ny banga amin'ny tanànan'i Davida,
hitanareo fa betsaka.
Novorinareo ny rano amin'ny kamory ambany,
       10nisainareo ny trano ao Jerosalema
ary noravanareo ny trano hanamboarana ny manda.
       11Nanao fitahirizan-drano eo anelanelan'ny manda roa hianareo,
halehan'ny rano avy amin'ny kamory tranainy.
Kanefa Ilay nanao izany tsy nojerenao akory,
Ilay nanomana izany hatry ny ela tsy hitanareo akory.
       12Ny Tompo Iavehn'ny tafika, niantso anareo,
tamin'izany andro izany,
hitomany sy higogogogo,
hibory loha sy hisikina lasaka.
       13Kanjo fety amam-piravoravoana no hita;
manominda omby ny olona, mamono ondry,
mivoky hena sy misotro divay, manao hoe:
Aoka hihinana sy hisotro isika,
fa ho faty ihany rahampitso.
       14Izao no nambaran'ny Tompon'ny tafika tamiko:
Tsy havela izany helokareo izany, mandra-pahafatinareo,
hoy ny Tompo Iavehn'ny tafika.
       15Izao no nolazain'ny Tompo, Iavehn'ny tafika:
Mandehana manatona an'io mpitandrina io,
dia Sobnà, lehiben'ny ao an-dapa, ka lazao aminy hoe:
       16Ary inon'ny atý sy inonao no atý,
no mihady fasana eto hianao;
mihady fasana ho anao eny amin'ny toerana avo hianao;
mandoaka fonenana ho anao amin'ny vatolampy hianao?
       17Indro Iaveh hanipy anao amin'ny sandry mahery;
       18hanasangodina anao,
hanakodiadia anao mafy, hikodiavanao hoatry ny baolina,
eny amin'ny tany lemaka midadasika be.
Dia ho faty any hianao, ho any koa ny kalesy kantonao,
ry ilay henatry ny ankohonan'ny tompony ity.
       19Horoahiko hiala eo amin'ny fitoeranao hianao,
haongan'ny Tompo amin'ny raharahanao hianao.
       20Ary iza no hitranga amin'izany andro izany:
Hiantso ny mpanompoko aho, dia Eliasima zanak'i Helkiasa,
       21ka hampiakanjoiko azy ny akanjo vitinao,
hampanaoviko azy ny samboadinao;
hapetrako eo am-pelatanany ny fahefanao;
dia ho tonga ray izy amin'ny mponina ao Jerosalema,
sy amin'ny taranak'i Joda.
       22Hapetrako eo an-tsorony ny fanalahidin'ny tranon'i Davida,
ka hamoha izy, tsy hisy handrindrina;
handrindrina izy, tsy hisy hamoha.
       23Hatsatoko toy ny fantsika amin'ny fitoerana mafy izy,
ka hanjary sezam-boninahitra ho an'ny ankohonan-drainy.
       24Hahantona aminy avokoa ny voninahitra rehetra amin'ny fianakavian-drainy,
dia ny zanaka aman-jafy,
ny fanaka madinika rehetra,
hatramin'ny kopy ka hatramin'ny sinibe.
       25Amin'izany andro izany - teny ton'ny Tompon'ny tafika, -
hotsoahana ilay fantsika natsatoka amin'ny fitoerana mafy;
hombotana izy ka hianjera,
dia ho levona ny entana nahantona taminy;
fa efa niteny Iaveh. >