Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'Izaia

Izaia toko 24
Ny amin'ny farandro - Fandravana an'izao tontolo izao - Fitsarana.

       1Indro Iaveh handrava ny tany manontolo sy hanavitsy ny mponina aminy,
ny vohon'ny tany hakorokorony; ary ny mponina haeliny.
       2Ary ho sahala ihany no hanjo ny mpisorona sy ny vahoaka,
ny tompo sy ny mpanompo,
ny tompovavy sy ny andevovavy,
ny mpivarotra sy ny mpividy,
ny mpisambotra sy ny mpampisambotra.
       3Hosimbana sy hatolotra horobaina, ny tany,
fa izany no teny notononin'ny Tompo.
       4Ny tany misaona sy majifa;
izao tontolo izao, milofika sy majifa;
ny nalaza indrindra amin'ny mponina eto an-tany milofika.
       5Voaloton'ny mponina aminy, ny tany,
satria izy ireo nandika ny lalàna,
nivadika tamin'ny didy,
nandrava ny fanekena mandrakizay.
       6Noho izany ny tany levon'ny ozona;
ny mponina aminy, mivesatra ny valin'ny helony:
ka dia levona ny mponina amin'ny tany,
fa vitsy ny isan'ny olona tavela.
       7Ny ranom-boaloboka misaona; ny fotony milofika;
ireo nifaly am-po rehetra misento.
       8Nitsahatra ny feon'ampongatapaka falifaly,
tapaka ny fety be horakoraka,
nitsahatra ny feon-dokanga falifaly.
       9Tsy misy misotro divay intsony, ny olona eo am-pihainoan-kira;
ary mangidy amin'ny mpisotro azy, ny fisotro mahamamo.
       10Rava ny tanàna fikorontanana;
mirindrina tsy azo idirana, ny trano rehetra.
       11Mihorakoraka eny an-dàlambe ny olona, fa tsy misy ny divay;
lasa tsy eo intsony ny hafaliana rehetra;
foana niala tamin'ny tany ny firavoravoana.
       12Korontan-javatra foana sisa, eo an-tanàna;
ary ny vavahady montsamontsana dia efa ravarava.
       13Fa ny hanjo ny eo afovoan'ny tany
eo amin'ny firenena,
dia tahaka ny amin'ny fikapohana oliva,
tahaka ny amin'ny fitsimponam-boaloboka, aorian'ny fiotazana azy.
       14Izy ireo manandratra ny feony, dia mihira;
mihoby, eny amin'ny ranomasina, ny voninahitry ny Tompo hoe:
       15Miderà an'ny Tompo, hianareo, any amin'ny tany atsinanana,
dia ny anaran'ny Tompo, Andriamanitr'Israely,
any amin'ny nosy any andrefana. -
       16Renay avy hatrany am-paran'ny tany, ny hira hoe:
Voninahitra ho an'ny marina! -
Fa hoy aho: Maty aho!
Maty aho, loza ho ahy!
Ny mpandroba mandroba, ny mpandroba mandroba tsy anerany!
       17Fampitahorana sy longoa amam-pandrika
no mahazo anao, ry mponina amin'ny tany.
       18Izay mandositra noho ny antso mampatahotra ho latsaka an-davaka,
ary izay miakatra avy ao afovoan'ny longoa ho voan'ny fandrika.
Fa ny vavahadin-drano ambony, mivoha;
ary ny fanorenan'ny tany, mihozongozona.
       19Mitresaka mafy dia mafy ny tany;
mipoaka mikotrokotroka ny tany;
mihozongozona mafy ny tany;
       20mivembena, hoatra ny olona mamo ny tany;
mitsingevaeva, toy ny fandriana mihantona izy;
mitambesatra aminy ny tsy fahamarinany;
mirodana tsy ho tafarina intsony izy.
       21Amin'izany andro izany Iaveh hisava
any ambony ny tafika any ambony,
ary ety an-tany ny mpanjakan'ny tany.
       22Dia hatambatra efa voababo eny amin'ny hantsana
sy hohidiana ao an-tranomaizina izy ireo,
ka afaka andro maro be, vao hovangiana indray izy.
       23Ary ny volana hihamena, ny masoandro hivaloarika,
fa Iavehn'ny tafika hanjaka
ao an-tendrombohitra Siona sy ao Jerosalema,
ary ny voninahitra hamirapiratra eo anatrehan'ny loholony. >