Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'Izaia

Izaia toko 25
Hiran'ny voavotra - Fanasan'ny voafidy - Faharavan'i Moaba.

       1Tompo o, Andriamanitro hianao;
hankalaza anao aho, hidera ny anaranao aho,
fa efa nanao zava-mahagaga hianao;
mahatoky sy maharitra ny fikasanao vita ela.
       2Fa ny tanàna nataonao zary korontam-bato,
ary ny tanàna mimanda, nataonao zava-drava,
ny trano mimandan'ny baribariana, tsy mba tanàna intsony,
sady tsy hatsangana mandrakizay.
       3Noho izany ny firenena mahery anankiray hanome voninahitra anao;
ny tanànan'ireo firenena mahatsiravina hanaja anao.
       4Hianao no trano mimanda ho an'ny osa,
trano mimanda ho an'ny mahantra anatin'ny fahoriany,
fialofana amin'ny ranonoram-baratra,
alokaloka amin'ny hainandro migaingaina,
Fa ny fifofofofon'ny mpanao jadon'ny mpanjaka
dia toy ny ranonoram-baratra miantonta amin'ny ampiantany.
       5Toy ny firehitry ny hainandro amin'ny tany karankaina,
no amolahanao ny fidohadohan'ny baribariana.
Toy ny andresen'ny aloky ny rahona ny
firehitry ny hainandro,
no andresena ny akoram-pandresen'ny mpampahory.
       6Hanomanan'ny Tompon'ny tafika
amin'ity tendrombohitra ity ho an'ny firenena rehetra,
fanasana amin'ny hena matavy,
fanasana amin'ny divay ela niotrehana,
hena matavy sy be tsoka,
divay ela niotrehana sy voatantavana.
       7Hotriariny eto amin'ity tendrombohitra ity
ny voaly manarona ny olona rehetra,
mbamin'ny rakotra mandrakotra ny firenena rehetra.
       8Ny Fahafatesana hofoanany tsy hisy mandrakizay;
Iaveh Tompo hamafa
ny ranomaso amin'ny tava rehetra;
ny henatry ny vahoakany hesoriny
tsy hisy amin'ny tany rehetra;
fa efa niteny Iaveh.
       9Izao no holazain'ny olona amin'izany andro izany: Indro ny Andriamanitsika
izay niankinantsika mba ho voavonjy;
dia Iaveh izay nantenaintsika.
Aoka isika hanao fifaliana sy hiravoravo amin'ny famonjeny.
       10Fa ny tanan'ny Tompo
hipetraka amin'ity tendrombohitra ity;
ary Moaba kosa, hohosihosena an-toerana,
toy ny fihosihosy mololo ao an-dobon-jezika.
       11Haninji-tànana ihany izy, ao anatin'izany fotaka izany,
toy ny mpilomano maninji-tànana hilomano;
nefa haetrin'ny Tompo ny avonavony,
na hanampatra ny heriny rehetra aza ny tànany.
       12Ny mandanao avo be,
harodany, hazerany,
hatontany amin'ny tany, anatin'ny vovoka. >