Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'Izaia

Izaia toko 29
Fahirano sy fahafahan'i Ariela - Fahajamban'ny vahoaka avy amin'ny haratsian'ny lehibe, dia hosazina izy; nefa mbola ho voavonjy ihany ny olona tso-po.

       1Loza ho an'i Ariela, dia Ariela,
ilay tanàna nilasian'i Davida!
Ampio taona ny taona,
aoka ho tafatsingerina ireo fety lehibe,
       2dia hoporetiko mafy Ariela,
ka tsy hisy afa-tsy sento amam-pitarainana ao;
fa ho tahaka an'i Ariela ho ahy izy;
       3Izaho hitoby manodidina anao,
hanisy miaramila hanemitra anao,
ary hanangana manda hamelezana anao.
       4Haetry hianao ka avy amin'ny tany no hisandratan'ny feonao,
ho re avy amin'ny vovoka ny feonao mimonomonona,
hivoaka avy amin'ny tany toy ny an'ny matoatoa, ny feonao;
ary hiakatra avy amin'ny vovoka, toa bitsibitsika malemy, ny teninao.
       5Ny habetsahan'ny fahavalonao, ho tahaka ny vovoka madinika;
ary ny habetsahan'ny mpiady, ho toy ny akofa manidina.
       6Ary indro fa amin'izay dia tampoka sy amin'ny indray mipy maso no hisavan'ny Tompon'ny tafika anao,
amin-kotrokotroka, kotro-baratra, rohondrohona mafy,
tadio, tafio-drivotra, ary lelafo mandevona.
       7Ary ho tahaka ny nofy, tahaka ny fahitana amin'ny alina
no hahazo ireo firenena maro rehetra izay hiady amin'i Ariela,
sy izay rehetra hanafika azy sy ny tranony mimanda,
sy hamoritra azy mafy.
       8Tahaka ny olona noana, manonofy hoe mihinana,
kanjo nony mahatsiaro dia foana ihany ny fanahiny;
ary tahaka ny olona mangetaheta manonofy hoe misotro,
kanjo nony mahatsiaro, hanan'ny hasasarana sy mangetaheta ihany izy.
Dia tahaka izany no hahazo an'ireo firenena maro ireo,
izay mandeha hamely ny tendrombohitra Siona.
       9Migagà hianareo, ka aoka hitanaka foana hianareo!
Manajambà tena hianareo, ka aoka ho voajamba!
Mamo izy ireo nefa tsy tamin-divay,
mivembena izy ireo nefa tsy tamim-pisotro mahery.
       10Fa Iaveh no nampidina ao aminareo
fanahy mampatoritory;
nakimpiny ny masonareo - ny mpaminany izany;
nosaronany ny lohanareo - ny mpahita izany.
       11Ary ny fahitana rehetra aminareo,
dia tonga toy ny teny amin'ny boky voaisy tombo-kase;
ka atolotra ny olona mahavaky teny izy,
atao hoe: Vakio ity,
dia valiany hoe: Tsy azoko atao, fa voaisy tombo-kase ity boky ity.
       12Atolotra ny olona tsy mahavaky teny indray
atao hoe: Vakio ity
dia valiany hoe: Tsy mahavaky teny aho.
       13Ary hoy ny Tompo: Satria ity firenena ity manatona ahy amin'ny vavany
sy mankalaza ahy amin'ny molony,
nefa ny fony hampanalaviriny ahy,
ary ny fivavahana ataony amiko dia didy nianarany tamin'olombelona,
       14noho izany mbola hanohy ny fanaovana zava-mahagaga aho,
amin'izany vahoaka izany, dia zava-mahagaga tsy fahita,
tsy fahita amin'ity firenena ity.
Ka ny fahendren'ny olon-kendriny ho foana,
ary ny fahazavan-tsain'ny mpampianatra azy hihamaizina.
       15Loza ho an'izay manafina lalina tsy ho hitan'ny Tompo,
ny hevi-mifono voakasany,
sady manao ny asany ao amin'ny maizina,
ka manao hoe: Iza no mahita antsika sy mahalala antsika?
       16Hadalana re izany: Hatao ho tanimanga va ny mpanefy tanimanga
no ilazan'ny taozavatra ny mpanao azy hoe: Tsy nanao ahy izy,
sy ilazan'ny siny amin'ny mpanefy hoe: Tsy mahalala na inona na inona izy?
       17Tsy vetivety foana va
dia ho zary saha misy hazo mamoa i Libàna,
ary ny saha misy hazo mamoa dia atao ho ala?
       18Amin'izany andro izany, ny marenina handre ny tenin'ny boky,
ary ny jamba hivoaka amin'ny aizina aman'aizim-pito ka hahita.
       19Ny manetry tena hitombo hafaliana hatrany, amin'ny Tompo,
ary ny mahantra indrindra hientan-kafaliana ao amin'Ilay Masin'Israely.
       20Satria lasa tsy hita intsony ny mpampahory ary maty ny mpaniratsira
ary ho ringana izay rehetra mamoron-tsain-dratsy,
       21dia ireo manameloka olona noho ny teniny indraim-bava;
mamela-pandrika ho an'izay namaky betroka azy eo am-bavahady;
ary mamery ny marina amin'ny laingany.
       22Noho izany, izao no lazain'ny Tompo amin'ny taranak'i Jakoba,
dia izy izay nanavotra an'i Abrahama:
Tsy hisy hahamenatra an'i Jakoba intsony
tsy hivaloarika intsony ny handriny.
       23Fa izy sy ireo taranany, rahefa mahita ny asan'ny tànako eo aminy,
dia hanamasina ny anarako izy ireo,
hanamasina an'Ilay Masin'i Jakoba izy ireo,
ary hanaja ny Andriamanitr'Israely.
Ireo mivily saina, hianatra fahendrena,
ary ireo mimonomonona, handray fampianarana. >