Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'Izaia

Izaia toko 30
Loza hafa koa hanjo an'izay mankasitraka ny fihavanana amin'ny Ejipsiana - Tsy mahefa na inona na inona izany, fa ny fitokiana ihany no mahavonjy; famaizana an'ireo nitoky tamin'ny herin'ny olombelona - Fanasoavana an'i Jodà, any aoriana - Fandresena faingana an'i Asora.

       1Loza ho an'izay zaza maditra - teny ton'ny Tompo,
izay manao fikasana nefa tsy ombako;
sy manao fanekem-pihavanana, nefa tsy omban'ny fanahiko,
ka manampy ota ny ota.
       2Dia midina eny amin'ny làlana mankany Ejipta izy ireo
nefa tsy manontany ny vavako,
mba hialoka eo ambany fiarovan'i Faraona
sy hialokaloka eo amin'ny alokalok'i Ejipta.
       3Hody henatra ho anareo, ny fiarovan'i Faraona;
ary ho fanalam-baraka ho anareo, ny fialokalofana ao amin'ny alokalok'i Ejipta.
       4Efa mby any Tanisa sahady ireo mpanapaka an'i Jodà;
ary efa tafahoatra hatrany Hanesa ny irany;
       5Mangaihay avokoa izy noho izany firenena izany tsy hahefa na inona na inona aminy,
tsy hahazoany vonjy na fanampiana
fa henatra sy fahafaham-baraka foana ihany.
       6Faminaniana ny amin'ireo bibin'ny negeba:
Izy ireo mamakivaky ny tany mampahory sy mampitebiteby,
izay ivoahan'ny liona aman-dionavavy,
ny menarana sy ny dragona manidina,
mitondra ny hareny eny an-damosin'ny ampondra,
sy ny rakiny eo amin'ny trafon'ny rameva,
ho an'ny firenena tsy mahefa na inona na inona.
       7Ho zava-poana sy tsinontsinona ny vonjin'i Ejipta;
izany no iantsoako azy hoe: Ilay be rehaka mipetra-poana.
       8Koa ankehitriny mandehana soraty eo anatrehany amin'ny fafana izany,
ary ataovy an-tsoratra ao anatin'ny boky,
hany ka amin'ny andro ho avy
dia ho vavolombelona mandrakizay izany.
       9Satria izy dia firenam-pikomiana
zanaka miodina,
zanaka mandà,
tsy mihaino ny làlan'ny Tompo.
       10Izy ireo manao amin'ny mpahita hoe: Aza mahita;
sy amin'ny mpaminany hoe: Aza maminany ny zava-marina aminay,
fa zava-mahafinaritra no lazao aminay;
hevi-dravina no vinanio.
       11Mialà amin'ny làlana,
ivilio ny làlana,
esory eo imasonay,
ilay Masin'Israely!
       12Noho izany, izao no lazain'ilay Masin'Israely:
Noho hianareo manamavo izany teny izany,
sy mitoky amin'ny fanaovana an-keriny amam-pitaka,
sady manao izany ho fiankinanareo,
       13noho izany, io heloka io ho anareo,
dia ho toy ny mivava efa mila hampianjera
sy efa mandomba eo amin'ny rindrina avo,
izay mirodana tampoka, indray mihelina monja.
       14Ka dia ho montsamontsana hoatra ny fahamontsanan'ny vilany tany izy,
izay vakivakin'ny olona tsy itondrany roa,
ary ny vakiny tsy hahitana silany akory
mba hakana afo ao am-patana
na hanovozan-drano ao an-dobo.
       15Fa izao no nolazain'ny Tompo Tompo,
ilay Masin'Israely:
ny fibebahana sy ny fiandrasana amim-piadanana no hahavoavonjy anareo;
ao amin'ny fitsaharana amam-pahatokiana no herinareo.
       16Nefa tsy nety hianareo,
fa hoy hianareo: Tsia,
fa handositra mitaingin-tsoavaly izahay. -
Eny hoe, handositra hianareo. -
Himaona mitaingina ny soavaly faingan-tongotra izahay.
Eny iky, fa ho faingana kokoa izay hanenjika anareo.
       17Raha iray no handrahona, dia arivo no handositra;
ary raha dimy no handrahona, handositra avokoa hianareo.
Mandra-pahatonganareo ho kely sisa,
tahaka ny tsato-kazo eny an-tampon'ny tendrombohitra,
na ny faneva famantarana eny an-kavoana.
       18Izany no iandrasan'ny Tompo vao hamindra fo aminareo izy,
dia hitsangana, ka hiantra anareo;
satria Andriamanitra marina Iaveh.
Sambatra izay rehetra manantena azy!
       19Fa hianao, ry vahoaka monina ao Siona, ao Jerosalema,
tsy hitomany intsony hianao,
fa raha vao mitaraina hianao dia hamindrany fo;
raha vao mandre anao izy dia hamaly anao.
       20Homen'ny Tompo anareo,
ny hanim-piahiahiana mafy sy ny ranom-pahoriana;
ary tsy hiery intsony izay mampianatra anao,
ary hahita maso an'izay mampianatra anao hianao.
       21Ary handre sofina ny feo hilaza ao ivohonao hoe:
- Ity no làlana, ka ombao io! -
dia raha hianareo hivily na ho an-kavanana na ho an-kavia.
       22Hataonareo ho zava-maloto, ny volafotsy mipetaka amin'ny sampinareo;
mbamin'ny volamena mipetaka amin'ny sariolonareo:
ka harianareo hoatra ny zava-maloto:
Mialà eto hoy hianareo aminy.
       23Ny Tompo handefa ny ranonorany amin'ny voa
nafafinao amin'ny tany,
ary ny tany hahavokatra mofo,
tsara tokoa sady betsaka;
amin'izany andro izany ny biby fiompinareo hihinana
eny amin'ny tany fiandrasana malalaka:
       24ary ny omby aman'ampondra
miasa ny tany,
hihinam-bilom-bary matsiro,
voakororoka tamin'ny lapela aman-tsahafa.
       25Eny an-tendrombohitra avo rehetra,
eny an-kavoana avo rehetra
hisy sakeli-drano aman-dranovelona,
amin'ny andro famonoam-be,
sy hianjeran'ny tilikambo.
       26Ny hazavan'ny volana ho tahaka ny hazavan'ny masoandro;
ary ny hazavan'ny masoandro ho avo fitoheny,
ho tahaka ny hazavan'ny hafitoana,
amin'ny andro hamehezan'ny Tompo ny ratran'ny vahoakany,
sy hanasitranany ny fery namelezany azy.
       27Indro avy any lavitra any ny anaran'ny Tompo,
mahamay ny hatezerany, ka tsy tanty ny fahamainy;
midoaka fisafoahana ny molony;
ary tahaka ny afo mandevona ny lelany.
       28Tahaka ny riaka manafotra ny fofon'ainy;
manafotra havozona,
hanasivanany ny firenena amin'ny sivana fandravana,
sy hanisiany lamboridy mampivily làlana eo amin'ny valanoranon'ny olona.
       29Amin'izany hianareo hiventy hira,
tahaka ny amin'ny alina ankalazana ny fety,
ary ny fonareo hiravoravo
tahaka an'izay miakatra amin'ny feon-tsodina,
ho ao an-tendrombohitry ny Tompo
hanatona ny vatolampin'Israely.
       30Iaveh hampiriadritra ny feony miezinezina,
ary hampiseho ny fiantefan'ny sandriny,
amin'ny firehitry ny hatezerany aman-delafo mandevona;
amin'ny tafio-drivotra aman-dranonoram-baratra sy vato havandra.
       31Dia hangovitra Asora amin'ny feon'ny Tompo;
hikapoka amin'ny tsorakazony izy,
       32ka isaky ny miantefa ny tsorakazo tsy diso
hampidinin'ny Tompo aminy,
dia hatao mitatatata ny ampongatapaka aman-dokanga,
ary hiady aminy, sady hamely mafy azy izy.
       33Fa efa voaomana hatramin'ny ela Tofeta;
io koa dia efa voaomana ho an'ny mpanjaka.
Nataon'ny Tompo malalaka sady lalina izy;
misy afo aman-kitay betsaka eo ambonin'ny antontan'kitainy;
ny fofon'ain'ny Tompo tahaka ny riaka solifara, no mampirehitra azy. >