Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'Izaia

Izaia toko 32
Fanjakan'ny fahamarinana - Fanjakan'ny hadalana - Fananarana ny vehivavy mitsikamokamo toetra - Fanjakan'ny fahamarinana.

       1Indro misy mpanjaka hanjaka araka ny rariny;
ary ny mpanapaka hitondra araka ny hitsiny.
       2Ka izy ireo dia samy ho fiarovana amin'ny rivotra;
ho fialofana amin'ny ranonoram-baratra;
tahaka ny ranovelona eo amin'ny tany karankaina;
tahaka ny alo-batolampy eo amin'ny tany foana.
       3Ny mason'ny mahiratra tsy hajambaina intsony,
ny sofin'ny malady, hihaino tsara,
       4ny fon'ny maivan-doha, halaky mahazo an-tsaina;
ny lelan'ny mikodedidedika, hahay miteny mazava.
       5Ny adala tsy mba antsoina hoe andriana intsony;
ary ny mpihatsaravelatsihy, tsy ho lazaina hoe mahery fo intsony.
       6Satria ny adala miteniteny foana,
ary ny ratsy no imasoan'ny fony,
mba hanaovany zavatra mifanohitra amin'ny fivavahana;
sy hanononany teny diso manohitra an'ny Tompo,
mba hamelany ny fanahin'ny noana hilendalenda fotsiny eo,
sy hanesorany ny fisotro eny amin'izay mangetaheta.
       7Ny fiadian'ny mpamitaka dia enti-mamadika,
mamoron-tsain-dratsy izy io, hamerezany amin'ny lainga ny olona iva toetra,
ary ny mahantra koa, na dia izay milaza zavatra ara-drariny aza.
       8Fa ny andriana manan-kevitra mendrik'andriana,
sy hitsangan-kanao asa mendrik'andriana.
       9Ry vehivavy tsy manahy, mitsangàna,
mihainoa ny feoko!
Ry zazavavy tsy manahy,
mampandria sofina aminy teniko.
       10Raha afaka herintaona mahery andro vitsy,
dia hangovitra hianareo tsy manahy,
fa ny fiotazam-boaloboka tsy hisy;
ny fanangonam-boa tsy hatao.
       11Manàna vadi-po, ry kala mitsilamodamoka!
mangovita, ry kala tsy manahy.
Esory ny fitafianareo sarobidy, mialà akanjo,
misikina lasaka.
       12Migogogogo ny olona mandondon-tratra
ny amin'ny saha mahafinaritra,
ny amin'ny tanim-boaloboka mahavokatra!
       13Eo amin'ny tanin'ny vahoakako,
tsilo sy hery no maniry,
na dia eo ambonin'ny trano firavoravoana rehetra aza
ao amin'ny tanàna ravoravo.
       14Fa ny lapa, nilaozana,
ny tanàna maresaka, zary tany foana;
Ofely sy ny Tilikambo fiambenana,
zary fierem-biby ho mandrakizay,
fikarenjen'ampondra dia,
ary fiandrasana biby fiompy.
       15Mandra-pampidina ho ao amintsika,
ny fanahy avy any ambony,
ka ny efitra ho tonga saha misy hazo mamoa,
ary ny sahan-kazo mamoa hatao ho ala.
       16Amin'izany, ny hitsiny hitoetra any an'efitra;
ny rariny hiorim-ponenana ao amin'ny sahan-kazo mamoa.
       17Ary ny ho vokatry ny fahamarinana dia ny fitsaharana
sy ny fandriam-pahalemana mandrakizay.
       18Ny vahoakako honina eo amin'ny toeram-piadanana,
eo amin'ny trano fonenana mahatoky,
eo amin'ny trano fipetrahana mandry fahizay.
       19Nefa ny ala, haripaky ny havandra;
ary ny tanàna, haetry ambany dia ambany.
       20Sambatra hianareo mamafy eny rehetra eny anilan'ny rano,
sy mamela ny tongotry ny omby aman'ampondra, hiriaria. >