Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'Izaia

Izaia toko 40
Hody famonjena be voninahitra ny fahoriana ankehitriny, famonjena azo antoka, fa Andriamanitra lehibe tsy misy fetra, nampanantena - Tsinontsinona eo anatrehany, ireo andriamanitry ny mpanompo sampy - Aoka hionom-po Israely.

       1Ampionony, ampionony ny vahoakako,
hoy Andriamanitrareo.
       2Mitenena amin'ny fon'i Jerosalema,
ary ataovy antso avo aminy,
fa tapitra ny fanompoany,
voaonitra ny helony,
voarainy tamin'ny tànan'ny Tompo,
ny indroa heny valin'ny fahotany.
       3Injany misy feo miantso hoe:
Misavà làlana any an'efitra, ho an'ny Tompo,
manorena arabe any an-tany lava volo ho an'ny Andriamanitsika!
       4Aoka ny lohasaha rehetra hasandratra;
ny tendrombohitra aman-kavoana rehetra haetry;
ny avo hanjary tany lemaka;
ary ny vato mideza ho lembalemba.
       5Dia hiseho ny voninahitry ny Tompo,
ka ho hitan'ny nofo rehetra tsy an-kanavaka
fa ny vavan'ny Tompo no efa niteny.
       6Injay misy feo manao hoe: Miantsoa!
dia nisy namaly hoe: Ahoana no antso hataoko?
- Ahitra ihany ny nofo rehetra,
ary tahaka ny vonin-javatra eny an-tsaha, ny hatsaran-tarehiny.
       7Maina ny ahitra, malazo ny voniny,
rahefa seranin'ny fofon'ain'ny Tompo.
Eny, ahitra ihany ny olombelona:
       8maina ny ahitra, malazo ny voniny,
fa ny tenin'Andriamanitra haharitra mandrakizay.
       9Miakara eny an-tendrombohitra avo hianao,
izay mitondra ny teny soa ho an'i Siona.
Manandrata feo mafy hianao,
izay mitondra ny teny soa ho an'i Jerosalema;
manandrata feo, fa aza matahotra,
lazao amin'ny tanànan'i Jodà hoe:
Indro ny Andriamanitrareo!
       10Indro fa tonga Iaveh Tompo, amin'ny heriny;
ny sandriny mampiasa ny fanapahana.
Indro fa miaraka aminy ny valisoa avy aminy,
ary ny tamby homeny, eo anoloany.
       11Toy ny mpiandry ondry hiandry ny andian'ondry izy;
handray ny zanak'ondry amin'ny sandriny,
hitondra an'ireny eo an-trotroany,
ary handroaka moramora ny mampinono.
       12Iza no namatra ny ranomasina tamin'ny tànan'ilany,
sy nanjehy ny lanitra tamin'ny zehiny?
ary namatra ny vovo-tany rehetra tamin'ny vata,
sy nandanja ny tendrombohitra tamin'ny farangom-pandanjana,
ary ny havoana tamin'ny mizàna?
       13Iza no nitari-dàlana ny fanahin'ny Tompo,
ary iza no nanolo-tsaina nampianatra azy?
Iza no nidinihany mba hanoro hevitra azy
       14sy hampianatra azy ny làlan'ny fahamarinana?
ary hampianatra azy ny fahendrena
sy hanoro azy ny làlan-tsaina?
       15Indro ny firenena fa hoatra ny rano indray mitete miraikitra amin'ny siny,
heverina hoatra ny vovoka eo amin'ny mizàna;
indro ny nosy fa hoatra ny vovoka madinika manidina.
       16Libàna, tsy ampy hataina,
ary ny biby ao, tsy ampy ho sorona dorana.
       17Ny firenena rehetra tahaka ny tsinontsinona eo anatrehany,
fa ataony ho zava-poana sy tsinontsinona.
       18Koa ampitovinareo amin'inona ary Andriamanitra,
ary sarin'inona no hamboarinareo ho azy?
       19Rahefa nanao sampy anidina ny mpanao taozavatra
dia petahan'ny mpanefy volamena takela-bolamena,
sy anaovany tongalika volafotsy anidina.
       20Ny mahantra tsy manam-be hatolotra
mifidy izay hazo tsy mety lo,
dia mitady mpiasa mahay zavatra,
hanaovany sampy tsy mihozongozona.
       21Tsy fantatrareo va? Tsy renareo va?
Tsy nisy nanambara taminareo hatramin'ny voalohany va?
Tsy renareo va izay nandatsaka ny fanorenan'ny tany?
       22Izy no manerinerina eo ambonin'ny andohalambon'ny tany;
ary ny mponina eo dia tahaka ny valala ihany;
izy no namelatra ny lanitra tahaka ny voaly,
sy nanenjana azy, hoatra ny lay hitoerana.
       23Hahatsinontsinona ny mpanapaka izy,
sy hampanjary zava-poana, ny mpitsara amin'ny tany.
       24Vao nambolena ireo, vao nafafy ireo,
vao latsa-paka amin'ny tany ny fotony,
dia tsofiny ka malazo,
ary nindaosin'ny ranonoram-baratra hoatra ny vodivary.
       25Koa iza ary no hampitovinareo ahy, ka ho tahaka azy aho,
hoy ilay Masina?
       26Asandrato ny masonareo amin'ny eo ambony, ka mijere.
Iza no nahary ireo zavatra ireo?
Dia izay mampandeha milahatra ny tafik'ireo,
sy miantso azy rehetra amin'ny anarany avy;
ary noho ny haben'ny heriny sy ny hafatratry ny tanjany,
tsy misy midify ireny na dia iray aza.
       27Nahoana hianao, ry Jakoba, no milaza,
ary hianao koa, ry Israely, no miteny hoe:
Miafina amin'ny Tompo ny làlako,
ary takona eo anatrehan'Andriamanitra ny rariny ananako?
       28Tsy fantatrao va? tsy renao va?
Andriamanitra mandrakizay Iaveh,
izay namorona ny faran'ny tany;
izay tsy mba mety sasatra na vizana
ary tsy takatry ny saina ny fahendreny.
       29Manome hery an'izay sasatra izy
ary mampitombo tanjaka an'izay reraka.
       30Ny zatovo mety sasatra sy vizana,
ary ny tovon'olona mety hangozohozo.
       31Fa izay miankina amin'ny Tompo kosa, mahazo hery vaovao;
hisidina avo toy ny voromahery;
hihazakazaka, tsy hahalala sasatra;
handeha fa tsy hahatsiaro vizana. >