Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'Izaia

Izaia toko 44
Hanasoa an'Israely mpanompony Iaveh - Ny fahadalan'ny fanompoan-tsampy - Famonjena an'Israely - Sirosy.

       1Ary ankehitriny, mihainoa, ry Jakoba mpanompoko
sy hianao, ry Israely voafidiko.
       2Izao no lazain'ny Tompo, izay nanao anao,
sy namorona anao hatrany am-bohoka, sady namonjy anao.
Aza matahotra, ry Jakoba mpanompoko,
ry Israeliko, izay nofidiko!
       3Fa handatsaka rano amin'ny tany mangetana aho;
sy sakeli-drano eo amin'ny tany karankaina.
Handatsaka ny fanahiko amin'ny taranakao aho,
sy ny fitahiako amin'ny solofonao.
       4Dia haniry eo amin'ny ahi-maitso izy,
tahaka ny hazomalahelo amoron'ny rano mandeha.
       5Ny iray hilaza hoe: An'ny Tompo aho!
ny iray kosa hiantso ny anaran'i Jakoba ho fiarovana;
ny hafa indray hanoratra amin'ny tànany hoe: An'ny Tompo!
ary halainy ho fanampin'anarana, ny anaran'Israely.
       6Izao no lazain'ny Tompo, mpanjakan'Israely
sy mpanavotra azy, dia Iavehn'ny tafika:
Izaho no voalohany, ary izaho no farany,
ary tsy misy Andriamanitra afa-tsy izaho.
       7Iza no tahaka ahy? - aoka hiteny izy;
aoka hilaza izany izy sy hampiseho izany!-
hatrizay nanorenako ny karazan'olombelon'ny andro fahagola.
Aoka hambarany àry ny zavatra ho avy sy izay tsy maintsy ho tonga!
       8Aza taitra na matahotra foana hianareo!
Tsy efa nampahalala anao, hatry ny ela va,
sy efa nilaza izany taminao? - Hianareo no vavolombeloko! -
Moa misy Andriamanitra afa-tsy izaho va?
Tsy misy Vatolampy hafa; tsy mahita izany aho.
       9Zava-poana avokoa ny mpanao sampy,
ary tsy misy asany akory izay asany tampony indrindra.
Tsy mahita na inona na inona ny vavolombelon'izy ireny,
tsy mahalala na inona na inona, ka henatra ho azy izany.
       10Iza no namorona andriamanitra sy nanao sampy anidina,
mba tsy hahazoany soa na inona na inona?
       11Ho menatra avokoa ny mpivavaka aminy;
fa olombelona ihany ny mpanao azy!
Aoka hivory avokoa izy, ka hiseho!...
Hangovitra sy ho indray menatra avokoa izy rehetra.
       12Ny mpanefy vy miasa amin'ny fandraka,
ataony amin'ny arina mivaivay ny taozavatra,
amboariny amin'ny tantanana,
foromporoniny amin'ny sandry matanjaka izy.
Kanefa noana izy, ka indro tsy manankery;
tsy misotro rano, ka indro reraka.
       13Ny mpanao taozavatra amin'ny hazo manenjana ny kofehy,
manoritra ny endri-javatra amin'ny pensily,
manamboatra azy amin'ny fandraka,
mandrefy azy amin'ny kompà.
Manao azy hanan'endrik'olona,
ilay endrika tsara, izay endriky ny olombelona,
mba hamponenany azy ao an-trano.
       14Misy olona mandeha hikapa sedera;
maka sena sy oaka izy;
mifidy amin'izay hazo any an'ala;
na mamboly sedera hampanirin'ny ranonorana.
       15Izany hazo izany dia hataon'ny olona kitay,
misy halainy hamindroany,
misy koa ampirehetiny handrahoan-kanina;
misy koa ataony andriamanitra hivavahany;
misy hanaovany sampy, dia iankohofany eo anoloany.
       16Ny antsasany nodorany tamin'ny afo;
ny antsasany andrahoany hena ho azy,
manatsatsika hena izy, dia mivoky.
Mamindro koa izy ka manao hoe: Adre!
mihamafana aho izany; mahatsiaro ny hafanan'ny afo aho izany!
       17Ny sisan'izany anaovany andriamanitra ho azy, sampy ho azy,
dia miankohoka izy, mivavaka aminy,
ary eo anatrehany izy dia mangataka manao hoe:
Vonjeo aho, fa andriamanitro hianao!
       18Tsy mahalala na mahafantatra na inona na inona izy ireo,
fa voatentina ny masony ka tsy mahita,
ary ny fony koa, ka tsy mahazo an-tsaina.
       19Ary tsy mieritreritra ao am-pony izy,
tsy mba manan-tsaina na manam-pahalalana ka hanao anakampony hoe:
Efa nodorako tamin'ny afo ny antsasany,
efa nanendy mofo tamin'ny vain'afo aho,
efa nanatsatsika hena aho, dia nihinana;
ka ny sisan'izany va hanaovako fahavetavetana,
hiankohofako eo anatrehan'izay vatan-kazo foana!
       20Voky lavenona izy;
mivaona entin'ny fony voafitaka izy.
Tsy hamonjy ny fanahiny izy, na hilaza hoe:
Moa tsy lainga va izay eto an-tànako?
       21Tsarovy izany zavatra izany, ry Jakoba,
ry Israely o, fa mpanompoko hianao!
Izaho namorona anao mba ho mpanompoko hianao;
tsy hanadino anao aho, ry Israely!
       22Efa nolevoniko toy ny zavona ny fahadisoanao;
ary toy ny rahona ny fahotanao:
ka miverena amiko, fa efa nanavotra anao aho.
       23Mihobia an-kafaliana, ry lanitra, fa efa vitan'ny Tompo izany.
Mirohondrohona, ry fanambanin'ny tany!
Ataovy maresaka ny fifaliana, ry tendrombohitra,
mbaminareo ala sy ny hazo rehetra eo aminareo:
fa Iaveh efa nanavotra an'i Jakoba,
sy naneho ny voninahiny eo amin'Israely!
       24Izao no lazain'ny Tompo mpanavotra anao,
izay namorona anao hatrany am-bohoka:
Izaho Iaveh, no nanao ny zavatra rehetra,
izaho irery no mamelatra ny lanitra,
sy mampiorina ny tany: Iza moa no niaraka tamiko?
       25Izaho no mahafoana ny fambaran'ny mpaminany mpandainga,
mahabedibedy foana ny mpimasy,
mampikoy ny olon-kendry,
ary manova ny fahaizany ho fahadalana.
       26Izaho no mahatò ny tenin'ny mpanompoko,
sy mahatanteraka ny hevitra lazain'ny irako;
ny amin'i Jerosalema dia ilazako hoe: Honenana anie izy!
ny amin'ny tanànan'i Jodà hoe: Hatsangana indray anie izy ireo!
Hamboariko indray izay rava aminy.
       27Izaho no milaza amin'ny hantsana hoe: Tankìna!
Hataoko ritra ny oninao.
       28Ny amin'i Sirosy dia milaza aho manao hoe: Mpiandry ondriko izy;
hanatanteraka ny sitra-poko manontolo izy,
hilaza amin'i Jerosalema hoe: Haorina indray anie hianao!
Sy amin'ny tempoly hoe: Hatsangana indray anie hianao! >