Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'Izaia

Izaia toko 47
Rava Babilona.

       1Midìna, mipetraha amin'ny vovoka,
ry virjiny, zanakavavin'i Babilona;
mipetraha amin'ny tany, fa tsy amin'ny seza fiandrianana,
ry zanakavavin'ny Kaldeana;
fa hianao tsy hantsoina intsony hoe:
ikala kiankianina, ikala miangentsana.
       2Alao ny vato fikosoham-bary, ka totoy ny lafarina.
Esory ny voalinao;
akaro ny morotongotr'akanjonao, asehoy ny ranjonao,
fa hita ny ony.
       3Aoka hiharihary ny fitanjahanao, aoka ho hita ny fahamenaranao!
Fa hamaly faty aho, ka tsy misy olona hananako antra. -
       4Ny anaran'ny Mpanavotra antsika dia Iavehn'ny tafika,
ilay Masin'Israely! -
       5Mipetraha tsy miteny, midira ao amin'ny maizina,
ry zanakavavin'ny Kaldeana;
fa hianao tsy hantsoina intsony hoe:
ilay tompovavin'ny fanjakana.
       6Efa tezitra tamin'ny vahoakako aho,
ka navelako hozimbaina ny lovako,
dia natolotro ho eo an-tànanao izy.
Tsy nanananao antra izy;
nasianao jioga mavesatra mbamin'ny antitra.
       7Ary hoy hianao: Tompovavy ho amin'ny mandrakizay aho!
ka dia tsy mba nandinika izany akory hianao,
na mba nitsapa izay hiafaran'izany rehetra izany.
       8Fa ankehitriny, mihainoa, ry ilay nihantahanta,
izay nipetraka tsy nanana ahiahy akory,
sy nilaza tao am-ponao hoe:
Izaho ity, dia izaho irery ihany!
tsy ho mpitondratena na oviana na oviana aho,
na hofoanana anaka!
       9Kanjo ireo zava-droa ireo ho indray mianjera aminao,
tampoka, indray andro monja,
dia ny fahafoanana anaka, sy ny fananoan-tena,
ho tonga aminao tanteraka an-tsakany sy an-davany izany,
na dia eo aza ny hamaroan'ny odinao,
na dia eo aza ny herin'ny fankatoavanao.
       10Fa nitoky tamin'ny hafetsenao ratsy hianao,
nanao hoe: Tsy misy mahita ahy!
Ny fahendrena amam-pahaizanao,
dia izany no nanodoka anao
raha hianao nanao anakampo hoe:
Izaho ity, dia izaho irery ihany!
       11Indro, ho tonga aminao ny loza,
tsy azonao sakanana;
hianjera aminao ny antambo,
tsy azonao hahodivitra,
ary hanjo anao ny faharavana tampoka,
tsy nampoizinao velively akory.
       12Aoka ary hianao haharitra amin'ny fankatoavanao,
sy amin'ireo odinao marobe,
izay nanarananao fo hatramin'ny fahatanoranao.
Sao mba mety hahita soa amin'izany hianao;
sao mba mety hampahatahotra, hianao!
       13Efa nisasatra tamin'ny fanontaniana betsaka hianao;
ka aoka handroso hamonjy anao ireo izy ireo,
izay mpandrefy ny lanitra,
sy mpandinika ny kintana,
izay manambara, isaka ny tsinam-bolana,
ny zavatra tsy maintsy ho tonga aminao.
       14Indreo izy, fa tonga tahaka ny vodivary;
hodoran'ny afo,
nefa tsy hahavonjy ny ainy,
amin'ny herin'ny lelafo;
fa tsy mba vain'afo hamindroana akory ity
na afo hitaninana eo anoloany!
       15Ho toy izany aminao ireo nanasaranao tena,
ireo nifampiraharahanao, hatramin'ny fahatanoranao:
samy mipariaka amin'izay alehany avy izy,
fa tsy misy hamonjy anao! >