Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'Izaia

Izaia toko 48
Notanterahin'Iaveh ny faminaniana taloha, ary hotanterahany ny vaovao koa mba ho voninahitry ny anarany - Ny fialana any Babilona.

       1Mihainoa izao, ry taranak'i Jakoba,
hianareo izay antsoina amin'ny anaran'Israely;
nateraky ny loharanon'i Jodà,
mianiana amin'ny anaran'ny Tompo,
ary mankalaza ny Andriamanitr'Israely,
nefa tsy amin'ny fo mahitsy na araka ny hitsim-po.
       2Fa maka ny anarany amin'ny tanàna masina izy ireo,
sy miankina amin'ny Andriamanitr'Israely,
izay mitondra anarana hoe: Iavehn'ny tafika.
       3Ny zavatra taloha, dia efa nambarako hatramin'ny ela;
naloaky ny vavako izany, sady nantsoiko ampahibemaso;
ary tampoka aho dia nanao, ka tanteraka ireo zavatra ireo.
       4Noho ny fahalalako fa hianao dia mafy hatoka,
ary anja-by ny vozonao,
sy varahina ny handrinao,
       5dia nambarako taminao hatramin'ny ela izany zavatra izany;
nolazaiko taminao talohan'ny hahatongavany izany,
fandrao lazainao hoe: Ny sampiko no nanao izany;
ny andriamanitro hazo na anidina no nandidy izany.
       6Efa nandre izany hianao; jereo fa tanteraka avokoa izy;
fa hianareo kosa, tsy hanambara izany va hianareo?
Ankehitriny mampandre anao zava-baovao aho,
dia zava-miafina mbola tsy fantatrao.
       7Vao izao no noharina izany, fa tsy taloha;
hatramin'izao anio izao, tsy mbola nandre izany hianao,
fandrao lazainao hoe: Indro fa efa fantatro ihany izany.
       8Tsy mbola nandre izany hianao, tsy nahalala izany hianao;
tsy mbola nandre izany velively ny fonao.
Satria fantatro hianao fa mpivadika loatra,
ary ny anaranao hatrany an-kibon-dreninao
dia hoe mpivadika.
       9Noho ny anarako, dia manindry ny hatezerako aho,
ary noho ny voninahitro, dia mandefitra aminao aho,
mba tsy hamongorana anao.
       10Indro fa nandrendrika anao aho, nefa tsy nahazo volafotsy;
ary nizaha toetra anao tamin'ny memin'ny fahoriana aho.
       11Noho ny fitiavako ny tenako, dia noho
ny fitiavako ny tenako no hanaovako izany;
satria ahoana no hanazimbana ny anarako?
Tsy hafoiko ho an'ny hafa ny voninahitro.
       12Mihainoa ahy, ry Jakoba,
sy hianao, ry Israely, izay nantsoiko;
Izaho dia izaho no voalohany,
izaho koa no farany.
       13Ny tànako ihany no nanorina ny tany,
ary ny tànako an-kavanana no namelatra ny lanitra;
izaho no miantso azy ireo,
dia tonga miaraka amin'izay izy.
       14Mivoria hianareo rehetra, ka mihainoa:
Iza tamin'ireny no mba efa nilaza izany?
Ilay tian'ny Tompo dia hanatanteraka ny sitra-pony amin'i Babela,
ary ny sandriny hamely ny Kaldeana. -
       15Izaho dia izaho ihany no niteny sady niantso azy;
nasaiko tonga izy, ka hambinina ny alehany.
       16Manatòna ahy hianareo, ka henoy izao:
Hatramin'ny voalohany, tsy niteny an-takontakona aho;
hatramin'ny ahatongavan'ireo zavatra ireo dia eo aho;
- Ary ankehitriny Iaveh, Tompo,
maniraka ahy omban'ny Fanahiny. -
       17Izao no lazain'ny Tompo mpanavotra anao,
ilay Masin'Israely:
Izaho Iaveh, Andriamanitrao,
mampianatra anao mba hahitanao soa;
mitarika anao amin'ny làlana tokony halehanao aho.
       18Enga anie ka hihaino ny teniko hianao,
dia ho tahaka ny ony ny fiadananao;
ho tahaka ny onjan-dranomasina ny fahamarinanao;
       19ho tahaka ny fasika ny taranakao;
dia ho tahaka ny vovo-pasika, ny haloaky ny kibonao;
tsy hesorina ny anarany,
na hovonoina eo anatrehako.
       20Mivoaha avy ao Babilona, mandosìra ny Kaldeana,
amin'ny hobin-kafaliana!
Torio izany, ataovy antso avo koa,
ampandreneso hatrany am-paran'ny tany!
Lazao hoe: Iaveh efa nanavotra
an'i Jakoba mpanompony!
       21Tsy mangetaheta ireo any amin'ny efitra nitondrany azy:
fa mampiboiboika rano avy amin'ny vatolampy izy ho an'ireo;
mampitresaka ny vatolampy izy, dia migororoana ny rano.
Tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy, hoy Iaveh. >