Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'Izaia

Izaia toko 51
Tsy ho ela ny famonjena, ary haharitra mandrakizay - Aza atahorana foana ny olona mety maty - Ny loza nanjo an'i Siona dia hatsingerin'Iaveh amin'ny mpampahory azy.

       1Mihainoa ahy, hianareo izay manaraka ny marina,
izay mitady an'ny Tompo.
Diniho ny vatolampy nanendahana anareo;
sy ny tany fihadiam-bato nangalana anareo.
       2Diniho Abrahama rainareo;
sy Sarà, izay niteraka anareo;
fa fony izy mbola tokana no nantsoiko izy,
dia notahiko sy nohamaroiko.
       3Satria efa nampionona an'i Siona Iaveh,
ka nampiononiny ny rava rehetra teo;
novany ho tahaka an'i Edena ny efitra teo;
ary ho zaridainan'ny Tompo ny tany foana tao.
Fifaliana amam-piravoravoana no ho hita ao,
mbamin'ny hira fisaorana amam-peo mozika.
       4Mihainoa ny feoko, ry vahoakako,
manongilàna sofina, ry fireneko!
fa hamoaka lalàna aho,
ary hanorina ny didiko ho fanazavana ny firenena.
       5Akaiky ny fahamarinako; efa hiseho ny famonjeko:
ary hitsara ny firenena ny sandriko;
manantena ahy ny nosy,
ary matoky ny sandriko izy.
       6Andrandrao ho amin'ny lanitra ny masonareo,
dia ampidino ho amin'ny tany ny fijerinareo;
fa ny lanitra ho levona tahaka ny setroka;
ary ny tany hanjary vorotra, hoatra ny fitafiana;
ny mponina eo aminy ho levona torak'izany koa;
fa ny famonjeko kosa haharitra mandrakizay;
ary ny fahamarinako tsy mba ho levona.
       7Mihainoa ahy, hianareo mahalala ny fahamarinana,
ry firenena izay manana ny lalàko ao am-ponao.
Aza matahotra izay latsan'olombelona;
na mivadi-po amin'izay fanaratsian'izy ireo.
       8Fa ho lanin'ny kalalao, hoatra ny fitafiana izy ireo,
ary hokotehin'ny tsindoha, hoatra ny volon'ondry.
Fa ny fahamarinako kosa haharitra mandrakizay;
ary ny famonjeko hihatra amin'ny taona rehetra.
       9Mifohaza, mifohaza hianao, mitafia hery,
ry sandrin'ny Tompo!
Mifohaza toy ny tamin'ny andro taloha,
tahaka ny tamin'ny taona fahiny.
Tsy hianao va no nitetika an-dRahaba ho potipotika,
sy nitomboka ilay dragona ho gorobaka?
       10Tsy hianao va no nahamaina ny ranomasina,
dia ny rano tao amin'ny hantsam-be.
Ka nanao ny fanambanin'ny ranomasina
ho làlana nalehan'ny navotana?
       11Koa hiverina ny navotan'ny Tompo;
dia hiditra ao Siona amin'ny hobim-pifaliana;
firavoravoana mandrakizay no ho fehilohany;
ho henika azy ny fifaliana amam-piravoravoana;
Lasa nandositra ny sento amam-pahoriana. -
       12Izaho dia izaho no mampionona anareo;
fa iza moa hianao no dia matahotra olombelona mety maty,
zanak'olombelona mihelina hoatra ny ahitra;
       13ka dia manadino an'ny Tompo, Mpahary anao,
izay namelatra ny lanitra sy nanorina ny tany;
mangovitra tsy an-kijanona, tontolo andro,
eo anatrehan'ny fisafoaky ny mpanapaka masiaka
rahefa mioman-kandrava anao izy.
Ary aiza izao, izay fisafoaky ny mpanapaka masiaka?
       14Vetivety foana, dia ho voavaha izay mitanondrika;
tsy ho faty ao an-davaka izy;
ary tsy ho diso hanina.
       15Izaho dia Iaveh Andriamanitrao,
izay mampanonja ny ranomasina, ka dia mirohondrohona ny onjany;
Iavehn'ny tafika no anarany.
       16Nataoko tao am-bavanao ny teniko,
ary noalofako tamin'ny aloky ny tànako hianao,
mba hamboly lanitra sy hanorina tany,
ary hilaza amin'i Siona hoe: Vahoakako hianao!
       17Mifohaza, mifohaza,
miarena hianao, ry Jerosalema,
izay efa nisotro ny kapoaky ny hatezerana,
avy amin'ny tanan'ny Tompo;
izay efa nisotro sy nandany
ny kapoaka mahajenjina!
       18Tsy nisy nitari-dàlana azy, na iray aza,
ny zanany naterany rehetra.
Tsy nisy nitantana azy, na iray aza,
ny zanaka notezainy rehetra.
       19Loza roa no namely anao:
- iza moa no hanao teny mangoraka anao? -
Dia ny fandravana amam-pandringanana, ny mosary sy ny sabatra,
- hataoko ahoana no fampionona anao? -
       20Ny zanakao lahy efa reraka ka miapokapoka
eny an-joron-dàlana rehetra eny,
mova tsy ny antilopa voan'ny fandrika harato,
jenjin'ny hatezeran'ny Tompo
sy ny fandrahonan'ny Andriamanitrao.
       21Koa mihainoa izao, ry kala fadiranovana,
jenjina, fa tsy amin-divay!
       22Izao no lazain'ny Tompo Tomponao
sy Andriamanitrao izay miaro ny vahoakany:
Indro efa nesoriko teny an-tànanao,
ny kapoaka mahajenjina,
ny kapoaky ny fahatezerako;
tsy hisotro izany intsony hianao, izao sisa izao.
       23Hataoko eo an-tanan'ny mpanenjika anao izany,
dia amin-dry zareo nanao taminao hoe:
Miondreha handehananay!
Dia ny lamosinao no nataony toy ny tany,
sy toy ny lalambe ho an'ny mpandeha! >