Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'Izaia

Izaia toko 53
Ny fietrena sy ny fijaliana amam-pahafatesan'ny mpanompn'Iaveh - Valin'ny fahafoizany tena.

       1Iza no nino izay renay,
ary iza no nanehoana ny sandrin'ny Tompo?
       2Fa nisondrotra teo anatrehany izy, tahaka ny hazo madinika marefo,
tahaka ny solofon-kazo mitsiry amin'ny tany karankaina;
tsy nanana endrika na hatsaran-tarehy nanaitra ny masontsika;
na bika namelona ny fitiavantsika.
       3Nesorina sy nilaozan'ny olona izy,
olona ory sady zatra ny fijaliana;
hoatra ny zavatra hisaronan'ny olona tava;
natao faneso sy tsy nahoantsika velively.
       4Marina tokoa fa ny aretintsika no nentiny,
ary ny fahoriantsika no nivesarany;
ary isika anefa nijery azy ho olom-boasazy,
nokapohan'Andriamanitra sy naetry.
       5Kanefa izy nolefonina noho ny fahotantsika,
notorotoroina noho ny helotsika;
nasiana ny famaizana nahazoantsika fihavanana;
ary ny ratra taminy no nahasitrana antsika.
       6Efa mpaniasia toy ny ondry avokoa isika,
samy nanaraka ny làlany avy isika;
ary nazeran'ny Tompo taminy avokoa
ny helotsika rehetra.
       7Vonoina izy, ary mandefitra,
tsy niloa-bava akory izy;
tahaka ny zanak'ondry entina hovonoina,
tahaka ny ondrivavy eo anatrehan'izay manety azy;
tsy miloa-bava akory.
       8Nesorina izy noho ny fampahoriana sy ny fitsarana;
ary iza moa tamin'ireo niara-belona taminy, no mba nihevitra,
fa nofongorana eo amin'ny tanin'ny velona izy,
ary nozoin-doza noho ny fahotan'ny vahoakako?
       9Natao hiray fasana tamin'ny ratsy fanahy izy;
ary eo amin'ny mpanan-karena nony efa maty,
nefa tsy mba nanao ny tsy marina,
ary tsy mba nisy fitaka teo am-bavany.
       10Sitrak'Iaveh ny nanorotoro azy tamin'ny fijaliana,
nefa rahefa voaatitry ny fanahiny ny sorom-panonerana,
dia hahita taranaka izy, ho lava andro iainana,
ary hambinina eo an-tànany ny hevitra nokasain'ny Tompo.
       11Noho ny fijalian'ny fanahiny,
dia hahita izy, ka ho afa-po.
Ilay marina, mpanompoko, noho ny fahalalany,
hanamarina olona betsaka,
ary ny tenany hivesatra ny helok'ireo.
       12Noho izany homeko anjara eo amin'ny lehibe izy,
ary hiara-mizara babo amin'ny mahery;
satria nanolotra ny ainy ho faty izy,
sady natao ho isan'ny mpanao ratsy:
ary ny tenany no nitondra ny fahotan'ny maro,
sady hanao fifonana ho an'ny mpanota. >