Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'Izaia

Izaia toko 54
Voninahitr'i Siona vaovao - Fihamaroan'ny zanany, mahatalanjona - Famirapiratry ny mandany - Fiadanan'ny mponina ao mandrakizay.

       1Mihobia an-kafaliana, ry momba, izay tsy niteraka;
mampisehoa hafaliana sy firavoravoana lehibe, ry tsy mba nihetsi-jaza;
fa ny zanak'ilay nariana no maro,
noho ny zanak'izay manam-bady, hoy Iaveh.
       2Halalaho ny itoeran'ny lay,
velaro ny ambaim-ponenanao,
aza hazonina fa alefaso ho lava ny tadinao,
ary aoreno mafy ny tsima-day!
       3Fa hitatra miankavanana sy miankavia hianao;
ary haka fonenana amin'ny firenena ny taranakao;
ary hanisy mponina amin'ny tanĂ na lao izy.
       4Aza matahotra, fa tsy ho menatra hianao;
aza mangaihay, fa tsy hisy hahamenatra anao;
fa hanadino ny henatry ny fahatanoranao hianao;
ary tsy hahatsiaro intsony ny tondromaso, fony mpitondra-tena.
       5Fa ny vadinao dia ny Mpahary anao;
Iavehn'ny tafika no anarany,
ary ny Mpanavotra anao dia ilay Masin'Israely,
Andriamanitry ny tany rehetra no iantsoana azy.
       6Hoatra ny vady nafoy sy tra-pahoriana,
no ampodian'ny Tompo anao,
hoatra ny vadin'ny fahatanorana efa nisaorana;
hoy ny Andriamanitrao.
       7Vetivety foana, kelikely foana no nahafoizako anao,
fa amin'indrafo lehibe kosa no amoriako anao.
       8Tamin'ny firehetan'ny hatezerako no nanafenako
vetivety ny tavako taminao,
fa amim-pitiavana mandrakizay kosa no angorahako anao,
hoy Iaveh Mpanavotra anao.
       9Dia ho toy ilay ranon'i Noe izany amiko,
nony nianiana aho fa ilay ranon'i Noe
tsy hiely intsony amin'ny tany:
toy izany koa no nianianako fa tsy ho tezitra aminao
na handrahona anao intsony aho.
       10Na dia hihataka aza ny tendrombohitra,
ka hihozongozona ny havoana,
ny fitiavako tsy mba hiala aminao,
ary ny fanekem-pihavanako tsy mba hikorontana,
hoy Iaveh ilay mangoraka anao.
       11Ry kala ory, afotofoton'ny tafio-drivotra, tsy manam-piononana o;
indro aho handatsaka ny vatonao amin'ny antimoanina,
sy hanorina anao eo ambonin'ny safira;
       12hataoko vato tsy leon-doza ny nongonongo-mandanao,
eskarbokla ny vavahadinao,
ary vatosoa avokoa ny manda manodidina anao.
       13Ho mpianatry ny Tompo avokoa ny zanakao rehetra,
ary ho be fiadanana ny zanakao.
       14hatao miorina tsara amin'ny fahamarinana hianao;
aoka ho lavitra anao anie ny fanahiana,fa tsy manan-katahorana hianao;
ho lavitra anao anie ny fampahatahorana, fa tsy hanakaiky anao izany.
       15Raha misy miara-mioko, tsy ho avy amiko izany;
fa iza no miara-mioko hamely anao? Ho lavo eo anoloanao izy.
       16Indro fa izaho no nahary ny mpanefy,
izay mifofotra ny arina mivaivay,
ka manatsoaka ny fiadiana hamboariny avy ao,
ary izaho no nahary ny mpandrava mba handringana.
       17Ny fiadiana rehetra notefena hamelezana anao, tsy hisy asany,
ary lela rehetra hisondrotra hifanohitra aminao, horesenao lahatra. -
Izany no lovan'ny zanak'Iaveh;
izany no fahamarinana ho azony avy amiko. - Teny marin'ny Tompo. - >