Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'Izaia

Izaia toko 61
Ilay Mpanompon'Iaveh, iraka sy foto-pamonjena - Milaza azy ho Iraka sy Foto-pamonjena, ilay Mpanompon'Andriamanitra - Hatsangana sy ho be voninahitra, mihoatra noho ny nanetrena azy Siona - Fihavanana amin'Andriamanitra sy fiarovana azo aminy.

       1Ato amiko ny fanahin'ny Tompo, Tompo,
satria voahosotry ny Tompo aho;
nirahiny hitondra teny soa mahafaly amin'ny mahantra,
hamehy ny ferin'ireo torotoro fo;
hampandre ny babo fa afaka
sy ny ao an-tranomaizina fa alefa;
       2hitondra taom-pahasoavana anankiray ho an'ny Tompo,
sy ny andro famaliana anankiray ho an'ny Andriamanitsika;
hampionona ny tra-pahoriana rehetra.
       3Hitondra ho an'ny tra-pahoriana ao Siona
sy hanasatroka azy ny satro-boninahitra ho solon'ny lavenona,
diloilo fifaliana ho solon'ny fisaonana
akanjo firavoravoana, ho solon'ny fahareraham-po;
dia hantsoin'ny olona hoe: terebintan'ny fahamarinana,
volin'ny Tompo ho an'ny voninahiny.
       4Amin'izany izy ireo dia hanangana ny efa rava ela;
hanarina indray ny sisan'izay voafongotra fahiny;
hanamboatra ny tanana simba,
mbamin'ny korontan-javatra rava tamin'ny taona lasa.
       5Ho eo ny vahiny, hiandry ny biby fiompinareo;
ny zanaky ny hafa firenena, ho mpiasanareo sy mpamboly voalobokareo.
       6Fa hianareo kosa hataon'ny olona hoe: mpisoron'ny Tompo,
sy hantsoin'ny olona hoe: Mpandraharahan'ny Andriamanitsika.
Hihinana ny haren'ny firenena hianareo;
hihaingo amin'ny zavatra kanto avy aminy,
ary hitafy ny fiamboniana nananany.
       7Ho solon'ny henatrareo taloha, dia anjara roa no ho raisinareo,
ary ho solon'ny fahafam-baraka, dia hifaly amin'ny anjarany avy izy ireo,
ka dia hahazo anjara roa eo amin'ny taniny izy ireo,
dia hisy fifaliana mandrakizay ho azy.
       8Fa izaho Iaveh dia tia ny rariny,
halako ny fandrobana atao amim-pamadihana;
homeko ny valin'ny asany amim-pahamarinana izy,
ary hanao fanekena mandrakizay amin'izy ireo aho.
       9Ny taranak'izy ireo, halaza eny amin'ny firenena;
ary ny tamingany any amin'ny firenen-tsamihafa.
Izay hahita azy hahalala azy avokoa,
fa taranaka nosoavin'ny Tompo izy ireo.
       10Ho revon-kafaliana eo amin'ny Tompo aho,
ary hiravoravo amin'ny Andriamanitro ny foko,
satria notafiany fitafiam-pamonjena aho,
ary nakanjoiny akanjom-pahamarinana,
toy ny mpampakatra miravaka diadema eo an-dohany;
toy ny ampakarina miraratra ny firavany sarobidy.
       11Fa toy ny ampanirian'ny tany ny tsimoka eo aminy,
sy toy ny ampitsimohan'ny zaridaina ny voa nafafy eo aminy
no ampanirian'ny Tompo Tompo ny fahamarinana,
sy ny fiderana eo anatrehan'ny firenena rehetra. >