Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'Izaia

Izaia toko 8
Famantarana roa - Teny ampandrenesina ny vahoaka ny amin'ny hananihan'ny Asiriana an'Israely - Andriamanitra no itokiana, fa izy no mahay miary ny vahoakany - Loza no hanjo an'izay tsy matoky azy.

       1Ary hoy Iaveh tamiko: Mangalà fafana lehibe, ka soraty eo, amin'ny soratra azon'ny olona rehetra vakina, izao: Hafaingano ny fandrobana! Mamaboa faingana. 2Ary naka vavalombelona mahatoky hiaraka amiko aho, dia Oria mpisorona sy Zakaria zanak'i Jebarakia. 3Dia nanatona ny mpaminany vavy aho ary nanan'anaka izy, ka niteraka zazalahy. Ary hoy Iaveh tamiko: Ataovy hoe: Maher-Salala-Kasy-Baza ny anarany. 4Fa alohan'ny hahaizan'io zaza io miantso hoe: Idada sy Ineny dia hoaterina eo anatrehan'ny mpanjakan'i Asiria ny haren'i Damasa sy ny babo azo tamin'i Samaria.
       5Izao koa no nolazain'ny Tompo tamiko:
       6Satria ity firenena ity nanazimba
ny ranon'i Siloe misononoka fandeha,
sy mifaly noho ny amin-dRasina
sy ny zana-dRomelia,
       7noho izany, indro hampiakarin'ny Tompo hanafika azy ireo,
ny ranon'ny ony, sady mahery no lalina,
dia ny mpanjakan'i Asiria mbamin'ny heriny rehetra:
ny masondranony rehetra hosaforany,
ary ny morony rehetra hihoarany;
       8ho tafatsofoka amin'i Jodà izy, ho tondraka sy hanafotra,
hisondrontra mandra-pahatongany havozona,
ary ny fivelaran'ny elany handrakotra
ny tampon'ny taninao rehetra ry Emmanoela ô!
       9Manaova akoran'ady, ry vahoaka, nefa ho resy hianareo!
Manongilàna sofina hianareo rehetra, ry faravazan'ny tany.
Vonony ny fitaovanareo, nefa ho resy hianareo!
Vonony ny fitaovanareo, nefa ho resy hianareo e!
       10Manaova fikasana, nefa hofoanana izany;
manomeza baiko, nefa tsy hisy vokany izany;
satria momba anay Andriamanitra!
       11Fa izao no nolazain'ny Tompo tamiko, raha mandray ahy ny tànany,
sy nanoro ahy tsy hanaraka ny làlan'ity firenena ity, nanao hoe:
       12Aza miantso hoe tetika fikomiana
izay rehetra ataon'ity vahoaka ity hoe tetika fikomiana.
Aza matahotra izay atahorany, na mangovitra akory hianareo.
       13Iavehn'ny tafika, dia izy no hohamasininareo,
izy no aoka hatahoranareo sy hangovitanareo.
       14Dia ho fitoerana masina izy,
nefa koa ho vato fanafintohinana sy ho vatolampy mahasolafaka
ho an'ny firenena roa amin'Israely,
ho fandrika aman-tonta ho an'ny mponina eny Jerosalema.
       15Maro amin'izy ireo no ho tafintohina,
ho lavo, sady ho montsamontsana;
ary ho voafandrika sy ho voasambotra.
       16Fehezo ny teni-vavolombelona,
asio tombo-kase ny fampianarana ao am-pon'ny mpianatro.
       17Manantena an'ny Tompo izay manafina ny tavany
amin'ny taranak'i Jakoba aho, ary matoky azy.
       18Inty aho sy ireo zaza nomen'Andriamanitra ahy,
dia famantarana sy fambara amin'Israely izahay,
avy amin'ny Tompon'ny tafika,
izay monina ao an-tendrombohitra Siona.
       19Raha avy izay hilazany aminareo hoe:
Manontania an-dry zareo miantso ny maty,
sy amin'ny mpisikidy manao feo mimonomonona sy mibitsibitsika,
valio hoe: Moa tsy ny Andriamaniny va no tokony hanontanian'ny vahoaka?
dia ny maty va no hilan-tsaina ho an'ny velona?
       20Ny fampianarana sy ny teny vavolombelona ihany e!
Fa raha manao teny hafa noho izany ny vahoaka,
dia tsy misy fahazavan'ny marina ho azy.
       21Hirenireny amin'ny tany, votom-pahoriana sy mosarena,
ary rahefa noana izy hanozona
ny mpanjakany sy ny Andriamaniny amin'ny fiafonafonany.
       22Hanandratra ny masony any ambony,
dia hanondrika azy amin'ny tany indray:
Ka indro ny fahoriana, ny aizina,
ny tebiteby mampanjombona;
horoahina any amin'ny aizim-pito izy.
       23Tsy hisy intsony anefa ny aizim-pito,
amin'ny tany nozoim-pahoriana.
Toy ny nanotofan'ny andro taloha fahafaham-baraka,
ny tany Zabolona sy ny tany Neftali,
no hamenoan'ny andro farany voninahitra,
ny làlan'ny ranomasina,
ny tany an-dafin'i Jordany, ary ny faritanin'ny firenena. >