Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'Izaia

Izaia toko 9
Ny andrian-ko avy - Fitsarana an'i Samaria sy ny fanjakan'i Efraima.

       1Ny vahoaka nandeha tamin'ny aizim-pito, nahita mazava lehibe;
ary ireo nonina tamin'ny tany aloky ny fahafatesana,
namirapiratan'ny mazava.
       2Nampitombo ny vahoakanao hianao,
ary nataonao lehibe ny hafaliana;
ka mifaly eo anatrehanao, toy ny fifaliana raha fararano izy,
toy ny fihobiana an-kafaliana, raha mizara babo.
       3Satria ny jioga nanavesatra azy,
ny tsora-kazo nikapohana ny lamosiny,
ny tehin'ny mpitoroka azy,
dia samy notapahinao, toy ny tamin'ny andron'i Madiana.
       4Ny kapan'ny mpiady rehetra tamin'ny fikatrohana
mbamin'ny kapaoty nihosin-dra rehetra,
dia atao anatin'ny afo:
ka levon'ny afo.
       5Fa misy zaza teraka ho antsika;
zazalahy nomena antsika;
ka ny fanjakana napetraka eo an-tsorony;
ary ny anarany atao hoe:
Mpanolo-tsaina mahagaga, Andriamanitra mahery,
Ray mandrakizay, Andrian'ny fiadanana,
       6mba hanitatra ny fanjakana,
sy hanome fiadanana tsy manam-pahataperana,
ho an'ny seza fiandrianan'i Davida sy ny fanjakany,
mba hampiorenany azy sy hanamafisany azy,
amin'ny hitsiny sy ny rariny,
hatramin'izao ka ho mandrakizay.
Ny zotom-pon'ny Tompon'ny tafika no hanatanteraka izany.
       7Nandefa teny ho an'i Jakoba, ny Tompo,
ary mihatra amin'Israely izany;
       8hahalala izany avokoa ny vahoaka,
dia Efraima sy ny mponina any Samaria,
izay miteny amim-piavonavonana
sy amim-pireharehan'ny fony manao hoe:
       9Nianjera ny biriky, fa vato voapaika kosa no harafitsika,
voakapa ny aviavy fa sedera kosa no hasolontsika azy.
       10Iaveh nanangana ny mpanohitra an-dRasina hamely azy ireo
sy manindrona an'ireo fahavalony,
       11dia i Siria any Atsinanana, sy ny Filistina any Andrefana,
ka ho lanin'ireo, hataony be am-bava, Israely.
Na izany rehetra izany aza anefa, tsy nihodivitra ny hatezerany,
ary mbola mihinjitra ihany ny tànany.
       12Satria tsy niverina amin'izay nikapoka azy ny vahoaka,
ary tsy nitady an'ny Tompon'ny tafika izy ireo.
       13Ka hofongoran'ny Tompo amin'Israely ny loha sy ny rambo,
ny fototr'antrendry aman-jozoro amin'ny indray andro monja.
       14Ny loholona sy ny andriana no loha,
ary ny mpaminany mampianatra lainga no rambo.
       15Fa ireo mitarika ity vahoaka ity mamily azy,
ary izay voatarika dia very.
       16Noho izany ny zatovon'izy ireo tsy ankasitrahan'ny Tompo,
ary ny kamboty amam-pitondratenany, tsy ananany antra;
satria izy rehetra dia samy mpankahala fivavahana sy ratsy fanahy avokoa,
ary ny lela rehetra mamoaka fankahalana ny fivavahana avokoa.
Na izany rehetra izany aza anefa, tsy nihodivitra ny hatezerany,
ary mbola mihinjitra ihany ny tànany.
       17Fa nirehitra hoatra ny afo ny faharatsiana,
ka mandevona ny hery sy ny tsilo;
mampiredaka ny hery milobolobo amin'ny ala,
ka ny setroka misavoana mitambolombolona.
       18Noho ny hatezeran'ny Tompon'ny tafika dia may ny tany,
ary ny vahoaka zary rembin'ny afo.
Tsy misy mitsimbina izay rahalahiny intsony;
       19mikapa eny an-kavanana ny olona, nefa noana ihany,
mandrapaka eny an-kaviany izy, nefa mbola tsy voky;
samy mihinana ny nofon-tsandriny avokoa izy;
Manase mamely an'i Efraima, Efraima mamely an'i Manase,
izy roa tonta ireo mamely an'i Jodà.
       20Na izany rehetra izany aza anefa, tsy nihodivitra ny hatezerany
ary mbola mihinjitra ihany ny tànany. >