Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Jenezy

Jenezy toko 23
Ny nahafatesan'i Sarà, sy nandevenana azy tao Makpelà.

       1Ny andro niainan'i Sarà dia fito amby roa-polo amby zato taona, izany no taona niainany. 2Ary Sarà dia maty tany Kiriatarbe, dia Hebrona izany, any amin'ny tany Kanaana; ka tonga Abrahama hisaona an'i Sarà sy hitomany azy. 3Dia nitsangana Abrahama niala teo anilan'ny maty, ka niteny tamin'ny zanak'i Heta hoe: 4Olona hafa firenena sy vahiny eto aminareo aho, ka mba avelao aho hanana tany fandevenana eto aminareo, mba hisy hanalako ny fatin'ny vadiko tsy ho eto anoloako, sy handevenako azy. 5Dia namaly an'i Abrahama ny zanak'i Heta, ka nanao taminy hoe: 6Henoy izahay, Tompokolahy; andrian'Andriamanitra no eto aminay hianao, ka aleveno amin'izay fasana tsara indrindra eto aminay ny fatin'ny vadinao, fa tsy hisy aminay hiaro ny fasany aminao, tsy hametrahana ny fatin'ny vadinao.
       7Dia nitsangana Abrahama ka niankohoka teo anatrehan'ny vahoaka tompon-tany, dia ny zanak'i Heta, 8ary nanao taminy hoe: Raha tianareo ny hanalako ny fatin'ny vadiko tsy ho eto anoloako ka handevenako azy, dia henoy aho, ary mangataha ho ahy amin'i Efrona, zanak'i Seora, 9mba hafoiny ho ahy ny zohy ao Makpelà, izay azy, eo amin'ny sisin-tsahany, mba hafoiny ho ahy eto anatrehanareo, araka izay tokom-bidiny, hataoko tany fandevenana, tena ahy tokoa. 10Ary Efrona nipetraka teo afovoan'ny zanak'i Heta. Efrona Heteana namaly an'i Abrahama teo anatrehan'ny zanak'i Heta, dia izay rehetra miditra ny vavahadin'ny tanànany; hoy izy taminy: 11Tsia, Tompokolahy, fa henoy ny ahy; omeko anao ny saha; omeko anao koa ny zohy izay ao; ary eto anatrehan'ny zanaky ny fireneko no anomezako azy ho anao, ka aleveno ny fatin'ny vadinao. 12Niankohoka teo anatrehan'ny vahoaka tompon-tany Abrahama, 13ka niteny tamin'i Efròna teo anatrehan'ny vahoaka tompon-tany hoe: Aoka ihany re mba hohenoinao aho: Omeko ny vidin'ny saha, ka mba raiso amiko izany, dia haleviko ao ny fatin'ny vadiko. 14Namaly Efròna ka nanao tamin'i Abrahama hoe: 15Henoy ny ahy, tompokolahy: tanin'efa-jato sikla volafotsy io; ka zinona izany amiko sy aminao? Fa aleveno ny vadinao. 16Nohenoin'i Abrahama i Efrona ka nolanjain'i Abrahama ny vola voalazany teo anatrehan'ny zanak'i Heta, dia volafotsy efa-jato sikla, araka ny fandraisan'ny mpivarotra azy.
       17Koa amin'izany ny sahan'i Efrona, ao Makpelà, tandrifin'i Mambre, dia ny saha sy ny zohy ao, mbamin'ny hazo ao anaty saha, ary ny hazo eny amin'ny sisiny manodidina; 18dia tapaka ho fananan'i Abrahama eo anatrehan'ny zanak'i Heta, dia izay rehetra miditra ny vavahadin'ny tanànany. 19Izay Abrahama vao nandevina an'i Sarà vadiny, tao an-johin'i Makpelà, tandrifin'i Mambre dia Hebrona izany, any amin'ny tany Kanaana. 20Ka ny saha sy ny zohy ao anatiny dia tapaka lasan'i Abrahama, varo-maty, ho tany fandevenana, avy amin'ny zanak'i Heta. >