Ny Jenezy

Toko faha-3

1 Ny bibilava no fetsy indrindra amin'ny biby rehetra eny an-tsaha izay nataon'ny Tompo Andriamanitra.

2 Hoy izy tamin-dravehivavy: Hay va re Andriamanitra nanao hoe: Aza mihinana amin'ny hazo rehetra amin'ny saha hianareo? Hoy ny navalin-dravehivavy ny bibilava: Mihinana amin'ny voan'ny hazo amin'ny saha izahay; 3 fa ny voan'ny hazo eo afovoan'ny saha no nanaovan'Andriamanitra taminay hoe: Aza mihinana amin'izany ary aza mikasika izany akory, fandrao maty hianareo. 4 Dia hoy ny bibilava tamin-dravehivavy: Tsia, tsy ho faty akory hianareo; 5 fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hihinananareo amin'izany, dia hisokatra ny masonareo, ka ho tahaka an'Andriamanitra hianareo, mahalala ny tsara sy ny ratsy. 6 Ary hitan-dravehivavy fa ny voan'ilay hazo dia fihinana, mahate-hijery sy mendrika hoirina mba hahazoana fahiratan-tsaina; nioty tamin'ny voany izy, dia nihinana ary nomeny koa ny vadiny izay niaraka taminy, ary nihinana izy. 7 Nisokatra ny mason'izy mivady, ary fantany fa nitanjaka izy; ka nanjaitra ravin'aviavy izy ireo nataony sikina. 8 Tamin'izay dia ren'izy ireo ny feon'ny Tompo Andriamanitra nandalo tao amin'ny saha rahefa nangatsiatsiaka ny andro; ka niery an'ny Tompo Andriamanitra tao anaty hazon'ny saha ralehilahy sy ny vadiny. 9 Fa Iaveh Andriamanitra niantso an-dralehilahy nilaza taminy hoe: Aiza moa hianao? 10 Hoy ny navaliny: Nandre ny feonao tao anaty saha aho, ka natahotra, fa mitanjaka, ka dia niery aho. 11 Ary hoy Iaveh Andriamanitra: Iza no nahafantaranao fa mitanjaka hianao? Moa nihinana tamin'ny hazo norarako tsy hihinananao va hianao? 12 Hoy ny navalin-dralehilahy: Ny vehivavy izay napetrakao eto amiko no nanome ahy tamin'ilay hazo, dia nihinana aho. 13 Hoy Iaveh Andriamanitra tamin-dravehivavy: Ahoana no nanaovanao izany? Hoy ny navalin-dravehivavy: Ny bibilava no namitaka ahy, ka dia nihinana aho. 14 Hoy Iaveh Andriamanitra tamin'ny bibilava: Noho hianao nanao izany, dia voaozona hianao amin'ny biby fiompy rehetra sy ny biby rehetra eny an-tsaha: hikisaka amin'ny kibonao hianao ary vovo-tany no hohaninao amin'ny andro rehetra hiainanao. 15 Ary hampifandrafesiko hianao sy ny vehivavy, ny taranakao sy ny taranany; izy hanorotoro ny lohanao, hianao kosa hanorotoro ny ombalahin-tongony. 16 Ary hoy izy tamin-dravehivavy: Hampitomboiko ny fijalianao, indrindra raha bevohoka hianao; fijaliana no hiterahanao zanaka; hankamin'ny vadinao ny fanirianao ary izy hizaka anao. 17 Dia hoy izy tamin-dralehilahy: Noho hianao nihaino ny tenin'ny vadinao ka nihinana tamin'ny hazo norarako tsy hihinananao, dia voaozona ny tany noho ny nataonao. Asa mahasasatra no hahazoanao hanina aminy mandritra ny andro rehetra hiainanao. 18 Tsilo sy hery no vokatra homeny anao; ary anana eny an-tsaha no hohaninao. 19 Ny fahatsembohan'ny tavanao ny hahazoanao hanina mandra-piverinao amin'ny tany; satria tany no nangalana anao, fa vovoka hianao, ary hody vovoka indray. 20 Ary Eva no nataon'i Adama anaran'ny vadiny, satria izy no renin'ny olombelona rehetra.

21 Nanaovan'ny Tompo Andriamanitra akanjo hoditra Adama sy ny vadiny dia natafiny azy.

22 Ary hoy Iaveh Andriamanitra: Indro efa tonga tahaka ny anankiray amintsika ny olombelona raha ny amin'ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Fa amin'izao kosa aoka tsy haninjitra ny tànany izy haka amin'ny hazon'aina koa, sy hihinana izany, ka ho velona mandrakizay. 23 Dia navoakan'ny Tompo Andriamanitra hiala tao amin'ny sahan'i Edena izy, mba hiasa ny tany izay nangalana azy. 24 Ka noroahiny ny olombelona ary nametrahany ny Kerobima sy ny lelafon-tsabatra mihebiheby teo atsinanan'ny sahan'i Edena, mba hiambina ny làlana mankany amin'ny hazon'aina.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0933