Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Jenezy

Jenezy toko 37, 3-4,12-13a,17b-28,
<3Tian'Israely mihoatra noho ny zanany rehetra Josefa, fa zanaky ny fahanterany, ka nanaovany akanjo lava. 4Nony hitan'ireo rahalahiny, fa tian-drainy mihoatra noho izy rehetra Josefa, dia nankahalainy izy, ka tsy zakany intsony ny hiteny aminy amim-pitiavana.
       12Nandeha niandry ny biby fiompin-drainy tany Sikema ireo rahalahin'i Josefa. 13Ka hoy Israely tamin'i Josefa: Moa tsy miandry ny biby fiompy any Sikema va ny rahalahinao? Ka avia hianao hirahiko ho any amin'izy ireo. Dia hoy ny navaliny: Inty aho. 17Ka hoy ralehilahy: Efa nifindra niala teto izy, fa reko niresaka hoe: Andeha isika ho any Dotaïna. Dia lasa Josefa nanaraka ny rahalahiny, ka nahita azy tany Dotaïna.
       18Mbola lavitra izy dia tazany, ka talohan'ny nahatongavany teo akaikiny, dia niray tetika hamono azy izy ireo. 19Nifampiteny toy izao izy ireo: Indrý ery ilay mpanonofy; izy tokoa iny avy iny. 20Andeha hovonointsika izy, ka hatsipintsika ao anatin'ny iray amin'ireto lavaka fantsakana ireto, sy holazaintsika hoe: nohanin'ny biby masiaka, ary ho hitantsika amin'izany izay hiafaran'ny nofiny. 21Nandre izany Robena, ka namonjy azy teo an-tànan'ireo; hoy izy: Aza mamono azy isika. 22Hoy Robena tamin'izy ireo: Aza mandatsa-drà, fa atsipazo ao anatin'io lavaka atý an'efitra io izy. Ka aza maninji-tànana aminy hianareo. Ny kendreny dia ny hanafaka azy eo an-tànan'ireo, mba hampodiany azy ho any amin-drainy.
       23Nony tonga teo amin'ny rahalahiny Josefa dia nendahany ny akanjony, ilay akanjo lava fitondrany. 24Ka noraisiny izy, natsipiny tao anaty lavaka, ary maina ilay lavaka, ka tsy nisy rano.
       25Ary dia nipetraka nihinana izy ireo. Nony natopiny ny masony, dia hitany fa indreny misy Ismaelita niray dia avy any Galaada; ary ny entana nentin'ny ramevany dia astragala, ditin-kazo manitra, mbamin'ny ladanoma, ndeha havariny any Ejipta. 26Ka hoy Jodà tamin'ireo rahalahiny: Inona no soa azontsika raha mamono ny rahalahintsika sy manafina ny rany isika? 27Andeha hamidintsika amin'ny Ismaelita izy, fa aza maninji-tànana aminy isika, fa rahalahintsika sy nofontsika izy. Dia nihaino azy ireo rahalahiny. 28Ka nony nandalo ireo mpandranto Madianita, dia nesoriny sy nakariny hiala tao an-davaka Josefa, dia namidiny roapolo farantsa vola fotsy tamin'ny Ismaelita, ka nentin'ireo nankany Ejipta. >